Luovuutta politiikkaan -kampanjan markkinointikuva.

Luovuutta politiikkaan -kampanjaviikko / Kreativitet i politiken -kampanjvecka 6.–10.2.2023

LASTEN JA NUORTEN TAIDEOPETUS JA -KOULUTUS TUTUKSI PÄÄTTÄJILLE

Luovuutta politiikkaan -kampanjaviikon markkinointikuva.

Ensimmäistä kertaa järjestettävä Luovuutta politiikkaan -kampanjaviikko käynnistyy 6.2.2023. Kampanjaan osallistuu yli 60 eri taiteenalojen oppilaitosta eri puolilta maata. Mukana on myös oman alueenne oppilaitoksia, jotka kutsuvat teidät seuraamaan vaalipiirinne päättäjien ja eduskuntavaaliehdokkaiden vierailuja.

Kampanja nostaa taidetta ja kulttuuria harrastavien ja opiskelevien lasten ja nuorten äänen ja kiinnostuksen kohteet, sekä harrastus- ja opiskelumahdollisuudet osaksi julkista keskustelua. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta ja ymmärrystä taiteen perusopetuksesta ja kulttuurialan ammatillisesta koulutuksesta ja niiden merkityksestä mm. hyvinvoinnin, kestävyyden, aktiivisen kansalaisuuden ja demokratian vahvistajana.

Viikon aikana poliitikoille tarjoutuu mahdollisuus osallistua kokemukselliseen tekemiseen lasten ja nuorten taideopetusta antavissa oppilaitoksissa ja keskusteluihin oppilaitosten henkilöstön sekä lasten ja nuorten kanssa. Kukin oppilaitos on suunnitellut oman ohjelmansa. Päättäjät pääsevät mukaan mm. teatteriryhmän alkulämmittelyyn, keramiikkapajaan, tekemään sanoista runoa, tutustumaan tanssikoulun puvustoon ja soittamaan yhteisökanteletta. Nuorten kanssa keskustellaan myös siitä, miten taiteen tekemisellä voi vaikuttaa.

Valtakunnallista Luovuutta politiikkaan -viikkoa koordinoivat alojen kattojärjestöt Taiteen perusopetusliitto jäsenjärjestöineen sekä Suomen konservatorioliitto.

Kampanjaan osallistuvat oppilaitokset ja vierailijat löytyvät TPO-liiton verkkosivuilta.

Lisätietoja:

Suomen konservatorioliiton toiminnanjohtaja Taija Lähdetie etunimi.sukunimi@konservatorioliitto.fi, p. 050 329 6009, konservatorioliitto.fi

Taiteen perusopetusliiton toiminnanjohtaja Viivi Seirala etunimi.sukunimi@artsedu.fi, p. 045 310 7702, artsedu.fi

#luovuuttapolitiikkaan #kreativitetipolitiken

Taustatietoa:

Taiteen perusopetus – ainutlaatuinen koulutus- ja harrastusjärjestelmä

Taiteen perusopetus on Suomessa vakiintunut, kansainvälisesti ainutlaatuinen, ensisijaisesti lapsille ja nuorille suunnattu taiteen koulutus- ja harrastusmuoto, joka on osoittanut arvoaan jo vuosikymmeniä. Se on osa Suomen koulutusjärjestelmää, perustuu opetussuunnitelmaan, ja siitä säädetään laissa ja asetuksessa taiteen perusopetuksesta. Opettajina toimivat alan koulutetut ammattilaiset. Opetettavia taiteenaloja on yhdeksän: arkkitehtuuri, kuvataide, käsityö, mediataiteet, musiikki, sanataide, sirkustaide, teatteritaide ja tanssi.

Tunnuslukuja

Oppilaita 128 000, oppilaitoksia 424, taiteenaloja 9, tapahtumia vuodessa 15 000.

Ammatillinen koulutus – tulevaisuuden kulttuurialan osaajat koko Suomeen

Kulttuurialan ammatillinen koulutus tarjoaa valmiudet työelämän monipuolisiin tehtäviin ja alan jatko- opintoihin korkea-asteella. Kulttuurialan ammatillinen koulutus on laaja kokonaisuus, jonka osa-alueita ovat mm. esittävät taiteet, musiikki, käsi- ja taideteollisuus sekä viestintä- ja informaatiotieteet. Koulutusjatkumoilla on keskeinen merkitys taide- ja kulttuurialan ammattilaisuuden polulla ja valtaosalla taidealalle hakeutuneista on taustalla taiteen perusopetuksen opintoja.

Tunnuslukuja

Musiikki, teatteri, tanssi, sirkus, kuvataiteet, käsityö

Opiskelijoita 2 280, joista koko tutkinnon ja tutkinnon osia suorittaneita 675, taidealan koulutuksen järjestäjät 39.

Tunnuslukujen lähteet: Vipunen, Opetushallitus, liittojen jäsenkyselyt.

Kampanjaa koordinoivat järjestöt:

Suomen konservatorioliitto ja Taiteen perusopetusliitto jäsenjärjestöineen: 
Esittävien taiteiden oppilaitosten liitto ETOL ry 
Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry 
Kuvataidekoulujen liitto ry
Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry 
Suomen sanataideopetuksen seura ry
Suomen tanssioppilaitosten liitto STOPP ry

Liitot edustavat lähes 300 eri taiteenalojen oppilaitosta eri puolilla maata.

***

BESLUTSFATTARE BEKANTAR SIG MED KONSTUNDERVISNING OCH KONSTUTBILDNING FÖR BARN OCH UNGA

Luovuutta politiikkaan -kampanjaviikon ruotsinkielinen markkinointikuva.

Kampanjveckan Kreativitet i politiken ordnas för första gången med start 6.2.2023. I kampanjen deltar mer än 60 olika läroanstalter som ger grundläggande konstundervisning runtom i landet. Även läroanstalter från ert eget område deltar och vill bjuda in er att följa med besöken som beslutsfattare och riksdagsvalkandidater från ert eget valdistrikt gör.

Syftet med kampanjen är att som en del av den offentliga diskussionen föra fram rösten hos de barn och unga som har konst och kultur som sitt intresse eller som studerar inom branscherna, liksom deras intressen, hobby- och studiemöjligheter. Målsättningen är att öka medvetenheten om och förståelsen för grundläggande konstundervisning och yrkesutbildning inom kulturbranschen samt deras betydelse för bl.a. stärkandet av välbefinnandet, uthålligheten, ett aktivt medborgarskap och demokratin.

Under veckan erbjuds beslutsfattarna möjlighet att delta i erfarenhetsbaserade aktiviteter vid läroanstalter som ger grundläggande konstundervisning för barn och unga. Utöver det ordnas diskussioner med personalen vid läroanstalterna samt med barn och unga. Varje läroanstalt har planerat sitt eget program. Beslutsfattarna får bl.a. delta i en teatergrupp som värmer upp inför en föreställning, en keramikverkstad, de får pussla ihop ord till dikter, bekanta sig med dansskolans kostymateljé och spela i ett band. Diskussioner med unga förs också om hur man kan påverka genom att utöva konst.

Den riksomfattande veckan Kreativitet i politiken koordineras av takorganisationerna Förbundet för grundläggande konstundervisning med sina medlemsorganisationer tillsammans med Finlands konservatorieförbund.

Läroanstalterna och gästerna som deltar i kampanjen finns uppräknade på TPO-förbundets webbsida.

Ytterligare information:

Finlands konservatorieförbund, verksamhetsledare Taija Lähdetie
taija.lahdetie (at) konservatorioliitto.fi, tfn 050 329 6009, konservatorioliitto.fi

Förbundet för grundläggande konstundervisning, verksamhetsledare Viivi Seirala
viivi.seirala (at) artsedu.fi, tfn 045 310 7702, artsedu.fi

#kreativitetipolitiken #luovuuttapolitiikkaan

Bakgrundsinformation:

Grundläggande konstundervisning – en unik utbildnings- och hobbyform

Grundläggande konstundervisning är en i Finland etablerad, internationellt unik utbildnings- och hobbyform som har uppvisat sitt värde redan i årtionden. Målgruppen är i första hand barn och ungdomar.

Den är en del av utbildningssystemet i Finland, grundar sig på en läroplan och om den stadgas i lagen och förordningen om grundläggande konstundervisning. Undervisning ges av professionella som är utbildade inom konstarterna.

Undervisning ges inom nio konstarter: arkitektur, bildkonst, slöjd, mediekonst, musik, ordkonst, cirkus, dans och teaterkonst.

Nyckeltal

Elever 128 000, läroanstalter 424, konstarter 9, evenemang årligen 15 000.

Yrkesutbildning – framtida proffs inom kulturbranschen för hela Finland

Yrkesutbildning inom kulturbranschen erbjuder färdigheter för mångsidiga uppgifter i arbetslivet och för fortsatta studier inom branschen på högskolenivå.

Yrkesutbildning inom kulturbranschen utgör en omfattande helhet, med delområden som bl.a. scenkonst, musik, hantverk och konstindustri samt kommunikations- och informationsvetenskap.

Utbildningskontinuiteten har en central betydelse för att kunna bli professionell inom konst- och kulturbranschen. Största delen av dem som sökt sig till konstbranschen har en bakgrund i studier inom grundläggande konstundervisning.

Nyckeltal

Musik, teater, dans, cirkus, bildkonst, slöjd.

Studerande 2 280, av vilka avlagt antigen hela examen eller delar av examen 675, utbildningsarrangörer med utbildning inom konstbranschen 39.

Nyckeltal: Vipunen, Utbildningsstyrelsen, förbundens medlemsenkäter.

Kampanjen koordineras av:

Finlands konservatorieförbund och Förbundet för grundläggande konstundervisning med medlemsföreningar:
Esittävien taiteiden oppilaitosten liitto ETOL ry
Förbundet för hemslöjd och konsthantverk Taito rf
Förbundet för konstskolor i Finland rf
Finlands musikläroinrättningars förbund rf
Suomen sanataideopetuksen seura ry
Förbundet för Finlands Dansläroinrättningar STOPP rf

Förbunden representerar närmare 300 olika läroanstalter inom konstbranscherna runtom i landet.

Samankaltaiset artikkelit