Taiteen perusopetuksen valtionrahoitus perustuu joko asukasmäärään tai annettuihin opetustunteihin.

Opetusministeriön taiteen perusopetuksen järjestämisluvan saaneet koulutuksen järjestäjät saavat opetustuntikohtaista valtionosuutta. Asukasmäärään perustuvaa valtionosuutta maksetaan kunnille asukasta kohden määrätyn yksikköhinnan mukaan.

Lisäksi vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjille myönnetään vapaan sivistystyön valtionosuutta toimintansa rahoittamiseen. Näiden oppilaitosten (lähinnä kansalaisopistot) järjestämästä opetuksesta osa voi olla taiteen perusopetusta.

Taiteen perusopetuksen järjestäjillä on erilaisia rahoitusmalleja. Tämä johtuu suurelta osin siitä, että taiteen perusopetuksen ylläpitäjinä toimii erilaisia organisaatioita.

Osa kaupungeista järjestää taiteen perusopetuksen ylläpitämissään taideoppilaitoksissa ja vapaan sivistystyön oppilaitoksissa. Osa oppilaitoksista puolestaan toimii yksityisten yhdistysten ja säätiöiden ylläpitäminä. On myös jonkin verran sellaisia yksityisesti toimivia taiteen perusopetusta järjestäviä oppilaitoksia, jotka eivät saa julkisin varoin rahoitettua taloudellista tukea lainkaan.

Taiteen perusopetuksen julkinen rahoitusjärjestelmä toimii niin, että kunnat päättävät valtionosuuden kohdentamisesta ylläpitämilleen oppilaitoksille tai kunnan muille taiteen perusopetuksen järjestäjille. Kunnan ylläpitämät taiteen perusopetuksen oppilaitokset saavat kunnan ylläpitäjärahoitusta. Yhdistykset, järjestöt, säätiöt tai yritykset voivat saada kunnan avustusta toimintansa ylläpitämiseen.

Vuonna 2000 ensimmäiset lasten ja nuorten kuvataidekoulut pääsivät tuntiperusteisen valtionosuuden piiriin. Valtion vuoden 2007 – 2009 talousarvioihin tulivat lisäykset taiteen perusopetuksen tuntiperusteiseen valtionosuuteen. Vuonna 2007 opetusministeriö ei myöntänyt uusia järjestämislupia, vaan lisämäärärahalla korjattiin eriarvoisuus tuntiperusteista valtionosuutta saavien oppilaitosten valtionrahoituksessa. Valtion vuoden 2008 ja 2009 talousarvioissa korotettiin opetustunnin yksikköhintaa sekä myönnettiin uusia järjestämislupia.

Vuonna 2019 taiteen perusopetuksen (TPO) opetustuntikohtaiseen valtionosuuteen (VOS) oikeuttava lupa myönnettiin 13 uudelle koulutuksen järjestäjälle, ja viiden koulutuksen järjestäjän aiempaa lupaa laajennettiin. Uusia järjestämislupahakemuksia arvioitaessa kiinnitettiin erityistä huomiota TPO:n saavutettavuuden parantamiseen eri taiteenalojen, taiteen perusopetuksen alueellisen saatavuuden sekä eri väestöryhmien osallistumismahdollisuuksien näkökulmista. VOS:n piiriin saatiin nyt ensimmäistä kertaa myös mediataiteiden opetusta.

VOS-tunteja kohdennettiin uusien järjestämislupien ja aiempien lupien laajentamisen lisäksi sellaisille koulutuksen järjestäjille, jotka ylittävät niille valtionosuuden perusteeksi vahvistetun opetustuntimäärän. Valtionosuusjärjestelmän piirissä olevien oppilaitosten tuntimääräylityksiä tasattiin siten, että VOS-tilastoinnin mukainen vuoden 2019 arvioitu opetustuntimäärä ylittää VOS:n perusteeksi vahvistettavan tuntimäärän korkeintaan 21,7 prosentilla.

Valtioneuvosto on torstaina 28.10. vahvistanut keskimääräiset yksikköhinnat vuodelle 2022. Taiteen perusopetuksen keskimääräinen yksikköhinta on 83,96 euroa opetustuntia kohden. Vuoden 2022 keskimääräiset yksikköhinnat perustuvat vuoden 2019 toteutuneisiin käyttökustannuksiin. Lue lisää OKM:n verkkosivuilta!