VUODEN 2023 TOIMINTASUUNNITELMA
(ei sisällä talous-, henkilöstö- ja toimitila-kappaleita)

 1. TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET

Kuvataidekoulujen liitto on taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden oppilaitosten etujärjestö, joka on perustettu  1982. Liittoon kuuluu 64 jäsenyhteisöä, jotka antavat opetussuunnitelmaperusteista taiteen perusopetusta (TPO) kuvataiteessa, käsityössä, arkkitehtuurissa ja mediataiteissa sekä tarjoavat harrastustoimintaa lasten, nuorten ja aikuisten vapaa-aikaan. 

Liiton viimeisimmän  jäsenkyselyn (2021) mukaan sen jäsenkouluissa oli yhteensä 16 037* TPO-oppilasta. Jäsenkoulut /oppilaitokset toteuttavat myös lyhytkursseja, kerhoja, leirejä, näyttelyitä, tapahtumia ja hankkeita sekä tekevät yhteistyötä toisten TPO-oppilaitosten, päiväkotien, peruskoulujen ja lukioiden sekä muiden sidosryhmien kanssa. Vuonna 2020-2021 jäsenten taidekasvatus ja -opetus tavoitti 45 536* oppilasta. Jäsenten toimintaan tehtiin 634 360* osallistumiskäyntiä vuonna 2021.  

*Jäsenkyselyyn vastasi 58 oppilaitosta (vastausprosentti 92%).

Kuvataidekoulujen liiton tehtävänä on:

 • tehdä tunnetuksi kuvataidekoulujen toimintaa ja tavoitteita
 • vahvistaa visuaalisten taiteiden asemaa valtakunnallisessa koulutus- ja taidekasvatusjärjestelmässä
 • edistää visuaalisten taiteiden taiteen perusopetusta ja taidepedagogiikkaa
 • tukea kuvataidekoulujen toimintaa ja verkostoitumista sekä laajemmin taidekasvatustyötä lasten ja nuorten hyvinvoinnin, kestävän elämäntavan sekä kulttuurisen moninaisuuden hyväksi
 • vaikuttaa valtakunnallisesti ja kansainvälisesti lasten- ja nuortenkulttuuriin taidekasvatuksen puolesta
 • kehittää yhteistyötä alan kotimaisten ja kansainvälisten yhteisöjen kanssa

Kuvataidekoulujen liitto edistää taiteen, kulttuurin ja kulttuuriperinnön merkitystä, vaikutusta ja arvostusta suomalaisessa yhteiskunnassa. Liitto vaikuttaa näissä asioissa edistäen taidekasvatuksen vaikuttavuutta ja tukee kulttuuri-, koulutus-, nuoriso- ja ympäristöasioiden sekä kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. Kuntien kulttuuritoimintalaki korostaa, että ihmisillä tulee olla yhdenvertainen mahdollisuus luovaan ilmaisuun ja toimintaan sekä kulttuurin ja taiteen tekemiseen ja kokemiseen. Liitto edistää taidekasvatuksen monipuolistamista ja visuaalisten taiteiden TPO:n laajentamista osana vahvaa ja elinvoimaista taiteen ja kulttuurin perustaa.

Vuoden 2023-2024 liiton tavoitteita:

 • Vahvistaa liiton toimintaedellytyksiä
 • Liiton rahoituspohjan ja taloudellisten toimintaedellytysten vahvistaminen
 • Liitto on vakiintunut yhteistyökumppani kentällä (Visiotyö, ISO KUVA -hanke)
 • Liiton tavoitteena on saada kokoaikainen toiminnanjohtaja. Visuaalisten taiteen perusopetuksen tehtävä yhteiskunnassa on kiistatta merkittävä. Taidekasvatuksen sisällöt ovat kasvaneet vastaamaan monenlaisia yhteiskunnallisia tarpeita ja samalla kuvataidekoulujen liiton tehtävä / vaikuttamiskenttä on laajentunut 
 • Uusien jäsenoppilaitosten hankkiminen 
 • Liiton strategiatyön laatiminen
 • Kuvataidekoulutuksen ja -kasvatuksen visiotyö ja sen jalkauttaminen
 • Liiton ja sen jäsenkoulujen toiminnan näkyvyyden lisääminen viestinnän, näyttelyiden ja tapahtumien kautta
 • Kotimaisen ja kansainvälisen hanketoiminnan erillisen rahoituksen hankkiminen Kansanedustajat kuvataidekoululaisten silmin -näyttelyyn vuodelle 2025. Yhteistyökumppanit: Eesti kunstikooliliid ja Aalto-yliopisto kuvataidekasvatuksen os. 
 • Jäsenkoulujen ammatillinen kehittäminen, tukeminen ja verkostoituminen
 • Kentän työyhteisön laajempi saavuttaminen ja yhdistäminen. Valtakunnallisen verkoston luomista, hyödynnetään digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. Esim. Opettajien pedagogiset verkostoitumistapaamiset, yhteistyö Suomen Reggio Emilia -yhdistyksen ja Koulukinoyhdistyksen kanssa
 • TPO-liiton ja sen jäsenjärjestöjen välisen yhteistyön vahvistaminen
 • Strategiatyön jalkauttaminen ja mm. vaalikampanjointiin osallistuminen yhteistyössä TPO:n taidealaliittojen kanssa
 • Visuaalisten taiteiden TPO:n ja taidekasvatustoiminnan laaja-alainen kehittämisen tukeminen, näkyvyys, verkostoituminen ja edunvalvonta
 • Visuaalisten taiteiden TPO-koulujen rahoituspohjan vahvistaminen
 • Taiteen perusopetuksen saatavuuden ja saavutettavuuden lisääminen

Harrastamisen Suomen mallin kerhojen toiminnan kehittämistyö

2. TOIMINTAKULTTUURIN PERUSTA

Kuvataidekoulujen liiton jäsenyhteisöissä oppilas on aktiivinen toimija. Liiton ja sen jäsenkoulujen toiminta vahvistaa lasten ja nuorten yhdenvertaista osallisuutta taiteen tekijänä ja kokijana sekä kulttuurisena vaikuttajana ja aktiivisena kansalaisena. Kestävään tulevaisuuteen pohjaava taidekasvatus rakentuu ihmisoikeuksien, tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja kulttuurisen moninaisuuden kunnioitukselle. Liiton ja sen jäsenten toiminnassa edistetään sukupuolten välistä tasa-arvoa ja kunnioitetaan sukupuolen moninaisuutta.

Liitto on taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden koulujen yhdysside ja tiedon kokoaja. Sen toiminta perustuu yhteiskunnan moniarvoiselle ja uudistuvalle kulttuuriperinnölle. Liiton ja sen jäsenten toiminta rakentavat sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää tulevaisuutta taiteen keinoin. Liiton jäsenyhteisöjen opetus on laadukasta, ja se edistää oppilaiden taidesuhteen kehittymistä, elinikäistä taiteen harrastamista, jatkuvaa oppimista ja valmiuksia hakeutua jatko-opintoihin. Opetusta antaa aina ammattilainen luovuutta ruokkivassa ja turvallisessa oppimisympäristössä.

Liiton jäsenet työllistävät kuvataiteen opettajien lisäksi satoja kuvataiteilijoita, arkkitehtejä, käsityöläisiä, muotoilijoita, valokuvaajia ja media-alan ammattilaisia. Alueellista saatavuutta ja saavutettavuutta liitto edistää kehittämällä kunnallisten, yhdistysten ja kansalaisopistojen yhteydessä toimivien jäsentensä toimintaa, verkottumista ja yhteistyötä.

3. TAITEEN PERUSOPETUKSEN VISUAALISTEN TAITEIDEN KOULUJEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN EDISTÄMINEN

Kuvataidekoulujen liitto edistää jäsentensä toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnallisesti sekä toimii taide-, kulttuuri- ja koulutuspoliittisesti. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen esimerkkinä vuosina 2021-2022 Kuvataidekoulujen liiton puheenjohtaja edustaa liittoa Taideyliopiston Kuvataideakatemian vetämässä Kuvataidekoulutuksen ja -kasvatuksen kansallisen visiotyön ydinryhmän jäsenenä. Ydinryhmän koostama visio esittää koko kuvataidekoulutuksen ja – kasvatuksen kenttää ja sen resursseja vahvistavia toimenpide-ehdotuksia seuraavalle kymmenelle vuodelle. Visio hahmottaa kuvataidekoulutuksen ja-kasvatuksen tavoitetilaa, arvoja ja kehityssuuntia tulevaisuuteen, mukaan lukien kuvataiteen taiteen perusopetus. Visiotyössä on huomioitu kentän näkökulmia, joita on kerätty myös osana Kuvataidekoulujen liiton järjestämiä koulutustapahtumia. 

Kuvataidekoulujen liiton jäsenkoulut kokevat yhdeksi liiton tärkeimmistä tehtävistä kuvataidekoulujen verkostoa yhdistävät koulutuspäivät, jotka vahvistavat yhteisöllisyyttä, verkostoitumista sekä tarjoavat kollegiaalista tukea että ajankohtaista koulutusta.

Juhlavuoden opettajien toimikunta ja pedagogiset opettajakahvit  

Liiton yhtenä tavoitteena on jäsenkoulujen ammatillinen kehittäminen, tukeminen ja verkostoituminen sekä kentän työyhteisön laajempi saavuttaminen ja yhdistäminen. Hallitus perusti 40-v. juhlavuoden opettajien toimikunnan suunnittelun avuksi. Opettajien toimikunnan aloitteesta toteutettiin (v. 2022) Opettajat esiin! -somekampanja ja v. 2023 jatketaan opettajia osallistavalla ja yhdistävällä toiminnalla pedagogisilla opettajakahveilla.  Kuvataidekoulujen liitto tekee tunnetuksi jäsenyhteisöjensä toimintaa ja tavoitteita pitämällä kiinteästi yhteyttä Opetushallitukseen, eduskuntaan, Opetus- ja kulttuuriministeriöön ja muuhun valtionhallintoon sekä alan järjestöihin, korkeakouluihin, yliopistoihin ja muihin sidosryhmiin. Edunvalvonnassa, yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa sekä taide- ja kulttuuripoliittisessa toiminnassa keskeistä on yhteistyö Taiteen perusopetusliitto TPO ry:n ja TPO:n taiteenalaliittojen sekä Aalto-yliopiston kuvataidekasvatuksen että Kuvataideopettajat KUVIS ry:n kanssa.

4. TAIDEPEDAGOGIIKAN KEHITTÄMINEN

Koulutustoiminta

Kuvataidekoulujen liitto kehittää taidekasvatusta, visuaalisten taiteiden TPO:ta ja sen pedagogiikkaa yhteistyössä yliopistojen, taidekasvattajien ja taiteilijoiden kanssa. Liitto järjestää säännöllisesti vuosittain kolme-viisi koulutuspäivää sekä erilliset kaksipäiväiset rehtoripäivät. Tämän lisäksi liitto järjestää vuosittain teemakoulutuspäiviä.

Liiton järjestämässä koulutuksessa:

 • Avataan uusia näkökulmia nykytaidekasvatukseen
 • Täydennetään taiteen perusopetuksen taidepedagogista ammattitaitoa
 • Perehdytään visuaalisten taiteiden ja taidekasvatuksen ajankohtaisiin ilmiöihin
 • Jaetaan sekä tutkimus- että kokemusperäistä tietoa taidekasvatuksesta ja nykytaiteesta
 • Jaetaan hyviä käytänteitä ja yhteistyömalleja
 • Avataan uusia näkökulmia opetuksen kehittämiseen
 • Pyritään aktiivisesti lisäämään laajan ja yleisen oppimäärän TPO-koulujen osaamista ja verkostoitumista tarjoamalla yhteistä koulutusta 
 • Kehitetään TPO:n lisäksi järjestettävää muuta taidekasvatustoimintaa, kuten matalan kynnyksen harrastustoimintaa
 • Edistetään jäsenten henkilöstön työhyvinvointia

Vuoden 2023 koulutusaiheita:

 • Taiteiden ja taidekasvatuksen visio ja tulevaisuudet 
 • Taide ja taidekasvatus kestävän tulevaisuuden kehittäjänä 
 • Digitalisaatio, tekoäly ja taide 
 • Taiteiden ja tieteen välisyys 
 • Varhaisiän taidekasvatus, Reggio Emilia yhdistyksen yhteistyö 
 • Nykytaidekasvatus 
 • Taiteen perusopetuksen saatavuus ja saavutettavuus sekä vaikuttavuus 
 • Osaamisen tunnistaminen (Koski-varanto, lakiuudistus/ajankohtaiset)
 • Nykyisten OPS:ien mukainen arviointi 
 • Demokratiakasvatus ja taidekasvatus 
 • Kansainvälisyyden vahvistaminen 

Kuvataidekoulujen liitto kerää jokaisen koulutuspäivän jälkeen osallistujapalautteet. Liiton hallitus ja henkilöstö analysoivat palautteiden tulokset, suunnittelevat toimintaa niiden perusteella ja arvioivat koulutustoimintaa osana strategiatyötä.

5. TAITEEN PERUSOPETUKSEN VISUAALISTEN TAITEIDEN KOULUJEN TUNNETUKSI TEKEMINEN

Kuvataidekoulujen liitossa tiedottaminen on osa jäsenpalveluita ja viestintä keskeinen edunvalvonnan väline. Liitto edistää taidekasvatuksen merkitystä ja arvostusta sekä tekee tunnetuksi visuaalisten taiteiden koulujen toimintaa ja tavoitteita tiedotus-, viestintä-, julkaisu-, tapahtuma- ja näyttelytoiminnalla. Viestinnän suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen osallistuvat liiton hallitus ja työntekijät. Viestintää tehdään suomen kielen lisäksi myös englanniksi ja ruotsiksi.

Liiton viestintä kohdennetaan seuraaville ryhmille:

 • Liiton jäsenyhteisöt ja heidän henkilöstönsä
 • Taidekasvatuksen kotimaiset ja kansainväliset toimijat
 • Valtion-, koulutus- ja kulttuurihallinto
 • Yhteistyö- ja hankekumppanit
 • Visuaalisista taiteista kiinnostuneet lapset, nuoret ja perheet
 • Muu yleisö

Jäsenviestinnässä pääpaino on viikkotiedotteissa ja muissa jäsenkirjeissä. Niissä tiedotetaan taiteen, taidekasvatuksen, visuaalisten taiteiden TPO:n, liiton ja sen yhteistyökumppaneiden ajankohtaisista asioista. Liitto jakaa jäsenilleen myös tietoa koulutus- ja kulttuuripolitiikan strategisista linjauksista, toimintaympäristön muutoksista sekä rahoitusmahdollisuuksista. Lisäksi liitto välittää tietoja muiden tahojen järjestämästä jatko- ja täydennyskoulutuksesta ja ammattikirjallisuudesta. 

Liitto ylläpitää verkkosivustoa: www.youngart.fi. Liiton www-sivuilta pääsee suoraan jäsenkoulujen kotisivuille ja verkkogallerioihin. Liiton tuottamat aineistot ja julkaisut ovat vapaasti saatavilla verkkopalvelussa.Vuonna 2023 liitto kehittää verkkopalvelun käytettävyyttä ja käännättää materiaalia kansainvälisiin tarkoituksiin.

Liitto ja sen jäsenyhteisöt viestivät aktiivisesti sosiaalisessa mediassa: Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa (www.facebook.com/youngart.fi @kuvisliitto #taidekasvatus #taiteenperusopetus #art #arteducation).

Jäsenkysely

Jäsenyhteisöjen toiminnan laajuutta ja kehittämistarpeita kartoitetaan vuosittain jäsenkyselyn avulla siten, että vuorovuosin toteutetaan liiton oma laajempi jäsenkysely ja vuorovuosin TPO-liiton suppeampi kysely. Liiton ajankohtaisin oma jäsenkysely valmistuu vuoden 2022 loppupuolella ja liitto kokoaa tiedot jäsentensä toiminnasta ja pyrkii julkaisemaan sen saman vuoden aikana. Tiedonkeruu ja sen tulosten arvioiminen antavat taidekasvatuksen ja TPO:n järjestäjille, koulutus- ja kulttuuripolitiikan ja -hallinnon toimijoille tietoa opetuksen järjestämisestä ja kehittämistarpeista. Liitto tuo jäsenten ja niissä toimivien taidekasvattajien kokemustietoa visuaalisten taiteiden taidekasvatuksen käytännöistä ja merkityksestä koulutus- ja kulttuuripolitiikan ja -hallinnon sekä päättäjien tietoon.

Kuvataidekoulujen liitto tekee viestintää yhdessä TPO:n taiteenalaliittojen ja TPO-liitto ry:n kanssa. Kuvataidekoulujen liitto vahvistaa visuaalisten taiteiden asemaa valtakunnallisessa koulutus- ja taidekasvatusjärjestelmässä yhteistyössä Kuvataideopettajat KUVIS ry:n kanssa. Liitto tekee tunnetuksi jäsentensä toimintaa ja tavoitteita eduskuntaan, opetus- ja kulttuuriministeriöön, Opetushallitukseen ja muuhun valtionhallintoon sekä sidosryhmiin ja tekee yhteistyötä esimerkiksi valtakunnallisten tiedonkeruiden kanssa.

Liitto ja sen jäsenyhteisöt kehittävät taiteen ja taidekasvatuksen laatua ja arvostusta näyttely- ja tapahtumatoiminnalla. Ne esittelevät lasten ja nuorten sekä opiskelijoiden taidetta ja tekevät esim.kuvataiteilijoiden, arkkitehtien, käsityöläisten, muotoilijoiden, valokuvaajien ja mediataiteilijoiden työtä tunnetuksi. Liiton jäsenet ovat vahvoja lasten- ja nuortenkulttuurin tuottajia paikkakunnillaan.

Liitto nimeää vuosittain ansioituneen kuvataidekasvattajan tai ryhmän, joka on edistänyt merkittävällä tavalla taidekasvatusta ja visuaalisten taiteiden TPO:sta. Valintakriteerinä voi olla yksittäinen teko, merkittävä ja/tai pitkään jatkunut toiminta tai elämäntyö.

6. KOTIMAINEN YHTEISTYÖ

Kuvataidekoulujen liitto tekee yhteistyötä erilaisten yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien kanssa, esimerkiksi taide-, kulttuuri- ja kasvatusalan toimijoiden sekä valtionhallinnon kanssa. Liitto kehittää taidekasvatusta, visuaalisten taiteiden TPO:sta ja sen pedagogiikkaa yhteistyössä yliopistojen, taidekasvattajien ja taiteilijoiden kanssa. Viime vuosina liitto on vahvistanut yhteistyötä esimerkiksi Aalto-yliopiston, Lapin yliopiston ja Taideyliopiston Kuvataideakatemian, Suomen InSEA:n ja Suomen Reggio Emilia -yhdistyksen kanssa. Toiminnan mahdollistajina ja kehittämistyön ohjaajina toimivat OPH ja OKM.

Kuvataidekoulujen liitto on Taiteen perusopetusliitto TPO ry:n jäsen. Kuvataidekoulujen liitolla on edustus TPO-liiton ohjausryhmässä. TPO-liiton hallitus uudistui vuoden 2022 alusta, mistä lähtien TPO-liiton jäsenliitoilla on edustus hallituksessa rotaatioperiaatteella vuorojaksoin. Vuonna 2023 Kuvataidekoulujen liitto edistää omassa toiminnassaan TPO-liiton strategisia tavoitteita. Kuvataidekoulujen liitto tekee yhteistyötä myös TPO-taiteenalojen liittojen kanssa: Esittävien taiteiden liitto ry, Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry, Suomen Musiikkioppilaitosten liitto ry, Suomen sanataideopetuksen seura ry ja Suomen tanssioppilaitosten liitto STOPP ry.

Kuvataidekoulutuksen ja -kasvatuksen visiotyö

Vuonna 2021-2022 Kuvataidekoulujen liitto on mukana Taideyliopiston Kuvataideakatemian vetämässä

Kuvataidekoulutuksen ja -kasvatuksen visiotyön ydinryhmässä, jossa liittoa edustaa puheenjohtaja. Visiotyö tehdään yhteistyössä vuodelle 2030.

Kuvataidekoulujen liitto vahvistaa kuvataidekasvatuksen yhteiskunnallista asemaa sekä tekee yhteistyötä esimerkiksi Koulukinoyhdistyksen kanssa ja tiedottamisessa ja viestinnässä Kuvataideopettajat KUVIS ry:n kanssa. Liitolla on edustaja Kuvataideopettajat ry:n toimittaman ja julkaiseman verkkojulkaisun Styluksen toimituskunnassa.

Liitto on Mikko Hartikaisen rahaston perustajajäsen. Rahaston tarkoituksena on edistää varainkeruuta taloudellista tukea tarvitsevien perheiden lasten ja nuorten osallisuutta kuvataideharrastuksen tukemiseksi. Liitolla on edustaja rahaston hallituksessa.

Liitolla on edustaja Lasten ja nuorten Taidekeskuksen säätiön neuvottelukunnassa ja liitto kuuluu

Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seuraan ja on Suomen muinaistaideseura ry:n jäsenyhteisö. Kuvataidekoulujen liitto on Mediakasvatusseuran jäsenyhteisö, jonka lisäksi Kuvataidekoulujen liitto tekee kotimaista yhteistyötä esimerkiksi Kansalaisopistojen liitto KoL ry:n, Kuntaliiton, OAJ:n, Sivistystyönantajien ja OKKA-säätiön kanssa.

7. KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ

Kuvataidekoulujen liitto tekee yhteistyötä kansainvälisten taide-, kulttuuri- ja kasvatusalan järjestöjen sekä yliopistojen kanssa. Yhteistyön tavoitteena on toimialan osaamisen ja tutkimuksen edistäminen ja kehittäminen kansainvälisesti sekä tiedon välittäminen näistä jäsenille. Suomalainen taiteen perusopetus on ainutlaatuinen taidekasvatusjärjestelmä ja Kuvataidekoulujen liitto tekee sitä tunnetuksi kansainvälisesti.

Eesti Kunstikoolide Liit, Aalto-yliopisto ja Suomen Reggio Emilia -yhdistys

Vuoden 2022 Rehtoripäivillä Virossa liitto ja liiton jäsenkoulut aloittivat yhteistyön Eesti Kunstikoolide Liit:n ja heidän jäsenkoulujen rehtoreiden kanssa. Eesti Kunstikoolide Liit:n ja Aalto-yliopiston kuvataidekasvatuksen osasto ovat liiton yhteistyökumppaneita v. 2024-2025 hankkeessa, joka tähtää Kansanedustajat kuvataidekoululaisten silmin  -näyttelyhankkeeseen eduskunnan kirjastoon. Yhteistyöhanke käsittelee demokratiakasvatuksen ja taidekasvatuksen yhdistämistä.

Perinteisillä liiton Kevätpäivillä 04/2023 tehdään yhteistyötä Suomen Reggio Emilia -yhdistyksen kanssa, italialaisen Key note -puhujan saamiseksi Suomeen.

Liitto on Arts4all-verkoston jäsen. Verkoston tarkoituksena on taidekasvatuksen aseman vahvistaminen sekä yhteistyön kehittäminen eurooppalaisten taidekoulujen ja taidekouluja edustavien järjestöjen välillä.

International Society for Education through Art (InSEA) on kansainvälinen, UNESCO:n alainen ja visuaalisiin taiteisiin painottunut taidekasvatusjärjestö. Kuvataidekoulujen liitto on InSEA:n Suomen jäsenyhteisössä ja täten jäsen myös InSEA Europe:ssa ja InSEA World:ssä. Liitolla on edustaja InSEA Suomen hallituksessa. InSEA kehittää taidekasvatusta ja taidepedagogiikkaa sekä niiden tutkimusta.

8. YHTEISÖLLISET PROJEKTIT

Yhteisillä kampanjoilla, tapahtumilla ja näyttelyillä luodaan yhteisöllisyyttä ja yhteistyöverkostoa sekä saadaan näkyvyyttä. Vuosittain tärkeäksi yhdistäväksi tapahtumaksi ovat muodostuneet jäsenien samanaikaiset Lapsen oikeuksien päivän (20.11.) valotaidetapahtumat, joista liitto kokoaa verkkosivuilleen ja somekanavilleen kuvia.

Valoa! Ljus!

Liiton jäsenyhteisöt juhlistavat Lapsen oikeuksien päivää 20.11.2023 toteuttamalla ja dokumentoimalla erilaisia valoinstallaatioita sekä järjestämällä tapahtumia ja juhlia. Kuvia koulujen teoksista ja tapahtumista julkaistaan liiton verkkopalvelussa, osoitteessa https://youngart.fi/valoa-ljus-lapsen-oikeuksien-paivana/ , liiton Instagramissa @kuvisliitto, Facebookissa @youngart.fi sekä Twitterissä @kuvisliitto. Tempauksen tarkoituksena on tuoda lasten oikeuksien lisäksi esille lasten ja nuorten taidetta, liiton jäsenten toimintaa se. Yhteisöllinen tempaus tuo myös valoa pimeään marraskuuhun.

9. TOIMINNAN TULOKSET

Kuvataidekoulujen liiton toiminnan tuloksena, pitkäjänteisen ja kansainvälisen laajuuden omaavan kehittämistyön avulla, jäsenkoulujen järjestämä taiteen perusopetus sekä muu taidekasvatustyö ovat merkittävät osa-alueet suomalaisella harrastuskentällä ja ne tunnetaan myös kansainvälisesti. Liiton jäsenyhteisöt tarjoavat mahdollisuuksia kokeilla, harrastaa ja syventyä taiteen opiskeluun pitkäjänteisesti ja oppilaan omien kiinnostuksen kohteiden mukaisesti. On erityisen tärkeää, että taidetta ja kulttuuria voi harrastaa myös tavoitteellisesti. Kuvataidekoulujen liiton ja sen jäsenten toiminta vahvistaa taiteen, kulttuurin ja kulttuuriperinnön merkitystä, vaikutusta ja arvostusta suomalaisessa yhteiskunnassa. Kasvava taideharrastaminen lisää taide- ja kulttuuripalvelujen käyttöä ja taideyleisöä. Tästä syntyy vahva ja elinvoimainen visuaalisen kulttuurin perusta. Vuoden 2022 lopulla liitto toteutti videoprojektin, jossa haastatteluiden avulla kerättiin kuvataidekouluissa opiskelleilta alumneilta tietoa mm. pitkäjänteisen harrastamisen vaikutuksista. Liitto kerää ajankohtaista tietoa ja edistää jäseniensä näkyvyyttä ja viestintää sosiaalisen median kanavillaan. 

Visuaalisten taiteiden koulujen ja taiteen perusopetuksen toimintaedellytysten edistäminen

Lasten ja nuorten yhdenvertaista oikeutta taiteeseen ja kulttuuriin tuetaan pysyvillä rakenteilla ja pitkäjänteisellä rahoituksella. Liiton jäsenkoulujen riittävä rahoituspohja turvaa koulujen asianmukaiset resurssit järjestää ja kehittää taiteen perusopetusta.  Näin osallistetaan ja mahdollistetaan yhä useamman lapsen ja nuoren oikeus kulttuuriseen sivistykseen, tavoitteelliseen taiteen harrastamiseen ja taidekasvatukseen sekä laajemmin taide- ja kulttuuripalveluihin asuinpaikasta, varallisuudesta, kyvyistä ja tuen tarpeesta riippumatta. Riittävä liiton rahoitus puolestaan mahdollistaa visuaalisten taiteiden TPO:n arvioimisen ja kehittämisen yhteiskunnan ja sen tarpeiden muuttuessa. 

TPO:n saatavuudella ja saavutettavuudella edistetään kulttuuristen ja sivistyksellisten perusoikeuksien yhdenvertaista toteutumista. Liitto levittää tietoa hyvistä yhteistyömalleista visuaalisten taiteiden koulujen ja muiden toimijoiden välillä. Visuaalisten taiteiden koulujen TPO:n rinnalla toteuttama toiminta vahvistuu entisestään siten, että jäsenillä on mahdollisuus  ja tukea taidekasvatustyötä toimialueillaan ja jakaa osaamistaan nykyistä laajemmin. TPO:n pysyvät rakenteet ja laadukas perustoiminta edistävät taidekasvatuksen ja TPO:n säteilyvaikutuksia kuntien muihin taide-, kulttuuri-, kasvatus- ja hyvinvointipalveluihin. Tämä tukee kansalaisten jatkuvaa oppimista elämän eri vaiheissa.

Jäsenkoulujen toimintaedellytysten edistäminen lisää tutkittuja taiteen ja taidekasvatuksen positiivisia vaikutuksia. Se mm. lisää lasten ja nuorten hyvinvointia sekä ehkäisee syrjäytymistä, vahvistaa kykyä ilmaista itseään ja itseluottamusta, parantaa sosiaalisia taitoja ja empatiakykyä sekä edesauttaa muuta oppimista. Kuvataidekoulujen liiton toiminnan tulokset vahvistavat sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää yhteiskuntaa, jossa tuetaan sekä yksilön ihmisenä kasvua että yhteisön hyvän elämän rakentamista. 

Visuaalisten taiteiden koulujen ja taiteen perusopetuksen taidepedagogiikan kehittäminen

Taide kasvattaa kohti yhteistä kulttuuria. Kuvataidekoulujen liiton jäsenten visuaalisten taiteiden taiteen perusopetus ja muu taidekasvatustyö vahvistavat erityisesti lasten ja nuorten kulttuurista osallisuutta, lasten ja nuorten identiteettien rakentumista sekä visuaalisen ja kulttuurisen lukutaidon kehittymistä. Pitkäjänteinen opetustyö kasvattaa vastuulliseen ja luovaan kansalaisuuteen, vaikutusmahdollisuuksien ymmärtämiseen yhteiskunnassa sekä kaupunki- ja ympäristösuunnittelussa, kulttuurin, taiteen, muotoilun ja median tuottajana ja käyttäjänä. 

Liiton koulutustoiminnan tuloksena sen jäsenten visuaalisten taiteiden opetus on korkeatasoista ja aikaansa seuraavaa sekä taidekasvattajat verkostoituneita. Laadukas pedagogiikka kehittää myös TPO:n toimintaedellytyksiä. Se ottaa huomioon kestävän elämäntavan ja kulttuurisen monimuotoisuuden. Koulutustoiminta vahvistaa rehtoreiden ja opettajien osaamista ja asiantuntijuutta. Vertaistuki ja hyvien käytäntöjen jakaminen kehittävät oppilaitosten toimintaa, itsearvioinnin kehittymistä sekä lisäävät opetushenkilöstön työhyvinvointia ja työssä jaksamista. Liiton koulutus on valtakunnallisesti saavutettavaa, ja liitto jakaa pedagogista ja hallinnollista tukimateriaalia. 

Kansainvälisen toimintansa myötä Kuvataidekoulujen liitto saa taidepedagogiikan kehittämiseen uusia vaikutteita. Näin myös tehdään liiton jäsenkouluja, uniikkia suomalaista taiteen perusopetusta ja suomalaista taidekasvatusjärjestelmää kansainvälisesti tunnetuksi. Yhteistyöllä kehitetään myös kansainvälistä taidekasvatusta. Liitto tiedottaa jäseniään verkostoista ja kongresseista, mikä edistää jäsenyhteisöjen kansainvälistä toimintaa, yhteistyökumppaneiden hankkimista ja kansainvälisten projektien syntymistä. 

Visuaalisten taiteiden koulujen ja taiteen perusopetuksen tunnetuksi tekeminen

Kuvataidekoulujen liiton tekemällä tiedotuksella ja viestinnällä jäsenkoulujen tunnettavuus, toimintaedellytykset sekä saatavuus ja saavutettavuus paranevat. Liiton tiedonkeruu jäsenoppilaitoksilta ja niiden tulosten arvioiminen sekä osallistuminen muihin valtakunnallisiin tiedonkeruihin antavat TPO:n järjestäjille, koulutuspoliitikoille ja -hallinnolle tietoa opetuksen järjestämisestä, henkilöstörakenteesta sekä kehittämistarpeista. Liitto ja sen jäsenet tuottavat osallistavia näyttelyitä ja saavutettavia tapahtumia, joissa tuodaan esiin myös kulttuurin ja taiteen marginaalia, lasten ja nuorten taidetta. Liitto edistää lasten ja nuorten tasavertaista oikeutta taiteeseen ja kulttuuriin tukemalla ja kehittämällä toiminnan vaatimaa osaamista kaikkialla Suomessa. Liitto parantaa taiteellisen työskentelyn edellytyksiä sekä monipuolistaa tuotannon ja jakelun muotoja. Taiteen ja kulttuurin tulevaisuuden osaaminen ja luovien toimialojen kehittyminen on mahdollista laadukkaalla taidekasvatuksella ja sen jatkuvalla kehittämisellä. Kehittämisen ytimen on oltava lasten ja nuorten taidekasvatus – tulevaisuuden taiteilijoiden, taide- ja kulttuuriosaajien sekä kulttuuripalveluiden käyttäjien kasvatustyö. 

Lataa tästä Kuvataidekoulujen liiton toimintakertomus 2022, joka sisältää vuosikertomuksen