VUODEN 2022 TOIMINTASUUNNITELMA
(ei sisällä talous-, henkilöstö- ja toimitila-kappaleita)

 1. TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET

Kuvataidekoulujen liitto edustaa visuaalisten taiteiden taiteen perusopetusta sekä niiden taidekasvatusta ja -opetusta. Se on vuonna 1982 perustettu valtakunnallinen keskusjärjestö. Liittoon kuuluu 63 jäsenyhteisöä, jotka antavat opetussuunnitelmaperusteista taiteen perusopetusta (TPO) kuvataiteessa, käsityössä, arkkitehtuurissa ja mediataiteissa* sekä tarjoavat harrastustoimintaa lasten, nuorten ja aikuisten vapaa- aikaan. Liiton viimeisimmän vuoden 2019 jäsenkyselyn mukaan jäsenkouluissa oli 17 707 TPO-oppilasta. Jäsenet toteuttavat myös lyhytkursseja, kerhoja, leirejä, näyttelyitä, tapahtumia ja hankkeita sekä tekevät yhteistyötä toisten TPO-oppilaitosten, päiväkotien, peruskoulujen ja lukioiden sekä muiden sidosryhmien kanssa. Vuonna 2019-2020 jäsenten taidekasvatus ja -opetus tavoitti 52 786 oppilasta. Jäsenten toimintaan tehtiin 820 688 osallistumiskäyntiä vuonna 2019.

* Jäljempänä näihin taiteenaloihin viitataan käsitteellä visuaaliset taiteet.

Kuvataidekoulujen liitto edistää taiteen, kulttuurin ja kulttuuriperinnön merkitystä, vaikutusta ja arvostusta Kuvataidekoulujen liitto edistää taiteen, kulttuurin ja kulttuuriperinnön merkitystä, vaikutusta ja arvostusta suomalaisessa yhteiskunnassa. Liitto vaikuttaa näissä asioissa edistäen taidekasvatuksen vaikuttavuutta ja tukee kulttuuri-, koulutus-, nuoriso- ja ympäristöasioiden sekä kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. Uusi kuntien kulttuuritoimintalaki korostaa, että ihmisillä tulee olla yhdenvertainen mahdollisuus luovaan ilmaisuun ja toimintaan sekä kulttuurin ja taiteen tekemiseen ja kokemiseen. Liitto edistää taidekasvatuksen monipuolistamista ja visuaalisten taiteiden TPO:n laajentamista osana vahvaa ja elinvoimaista taiteen ja kulttuurin perustaa.

Kuvataidekoulujen liiton tehtävänä on:

 • valvoa visuaalisten taiteiden koulujen ja taiteen perusopetuksen etuja Suomessa
 • tehdä tunnetuksi visuaalisten taiteiden koulujen ja taiteen perusopetuksen toimintaa ja tavoitteita
 • edistää jäsenyhteisöjensä taidekasvatuksen tasoa kehittämällä visuaalisten taiteiden taiteen perusopetusta ja taidepedagogiikkaa
 • vahvistaa visuaalisten taiteiden asemaa valtakunnallisessa koulutus- ja taidekasvatusjärjestelmässä
 • vaikuttaa valtakunnallisesti ja kansainvälisesti lasten- ja nuortenkulttuurin sekä taidekasvatuksen puolesta
 • kehittää yhteistyötä alan kotimaisten ja kansainvälisten yhteisöjen kanssa
 • tukea taidekasvatustyötä lasten ja nuorten hyvinvoinnin, kestävän elämäntavan sekä kulttuurisen moninaisuuden hyväksi

2. TOIMINTAKULTTUURIN PERUSTA

Kuvataidekoulujen liiton jäsenyhteisöissä oppilas on aktiivinen toimija. Liiton ja sen jäsenkoulujen toiminta vahvistaa lasten ja nuorten yhdenvertaista osallisuutta taiteen tekijänä ja kokijana sekä kulttuurisena vaikuttajana ja aktiivisena kansalaisena. Taidekasvatus rakentuu ihmisoikeuksien, tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja kulttuurisen moninaisuuden kunnioitukselle. Liiton ja sen jäsenten toiminnassa edistetään sukupuolten välistä tasa-arvoa ja kunnioitetaan sukupuolen moninaisuutta.

Liitto on visuaalisten taiteiden koulujen yhdysside ja tiedon kokoaja. Sen toiminta perustuu yhteiskunnan moniarvoiselle ja uudistuvalle kulttuuriperinnölle. Liiton ja sen jäsenten toiminta rakentavat sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää tulevaisuutta taiteen keinoin. Liiton jäsenyhteisöjen opetus on laadukasta, ja se edistää oppilaiden taidesuhteen kehittymistä, elinikäistä taiteen harrastamista, jatkuvaa oppimista ja valmiuksia hakeutua jatko-opintoihin. Opetusta antaa aina ammattilainen luovuutta ruokkivassa ja turvallisessa oppimisympäristössä.

Liiton jäsenet työllistävät kuvataiteen opettajien lisäksi satoja kuvataiteilijoita, arkkitehtejä, käsityöläisiä, muotoilijoita, valokuvaajia ja media-alan ammattilaisia. Alueellista saatavuutta ja saavutettavuutta liitto edistää kehittämällä kunnallisten, yhdistysten ja kansalaisopistojen yhteydessä toimivien jäsentensä toimintaa, verkottumista ja yhteistyötä.

3. KUVATAIDEKOULUJEN LIITON JUHLAVUOSI 2022

Kuvataidekoulujen liitto on vuonna 1982 perustettu valtakunnallinen keskusjärjestö. Vuonna 2022 Kuvataidekoulujen liitto täyttää 40 vuotta. Juhlavuosi huomioidaan toimintavuoden kokonaissuunnittelussa. Tasakymmenien juhlinta aloitetaan helmikuussa avautuvassa Kansanedustajat kuvataidekoululaisten silmin näyttelyssä Eduskunnan kirjaston näyttelytilassa. Ennen näyttelyä lasten ja nuorten tekemistä kansanedustajien muotokuvista toteutetaan Eduskunnan kirjaston kanssa yhteistyössä EDUCA 2022 messuille 10 metriä pitkälle edustus seinälle suurikokoinen seinägrafiikka. Hallitus on perustanut opettajien juhlatoimikunnan hallituksen avuksi juhlavuoden suunnittelua varten. Myös liiton perinteisillä koulutuspäivillä ja jo perinteeksi muodostuneella yhteisöllisellä lyhtypuistoja ja valoinstallaatioita tempauksella, jossa liiton jäsenyhteisöt juhlistavat Lapsen oikeuksien päivää 20.11.2022 järjestämällä tapahtumia ja juhlia, huomioidaan liiton juhlavuosi.

4. VISUAALISTEN TAITEIDEN KOULUJEN JA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN EDISTÄMINEN

Kuvataidekoulujen liitto edistää jäsentensä toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnallisesti sekä toimii taide-, kulttuuri- ja koulutuspoliittisesti. Vuonna 2022 liitto osallistuu aktiivisesti TPO-liiton strategiatyön jalkauttamiseen ja on TPO-liiton ja STOPP:in kanssa yhteistyössä kehittämässä ulkoista viestintää projektimuotoisesti Wihurin säätiön apurahan rahoittamana. TPO-liiton toiminnanjohtaja on Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatoriossa jäsenenä, jossa Kuvataidekoulujen liiton toiminnanjohtaja on vuoden 2022 TPO-liiton toisena edustajana.

ISO KUVA -hankkeen (v. 2020-2021) myötä liitto on tehnyt laajaa ja näkyvää yhteistyötä koko kuvataidekasvatuksen kentän kanssa. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen esimerkkinä vuosina 2021-2022 Kuvataidekoulujen liiton puheenjohtaja edustaa liittoa Taideyliopiston Kuvataideakatemian vetämässä Kuvataidekasvatuksen- ja opetuksen kansallisen visiotyön ydinryhmän jäsenenä.

Koronatilanne on luonut uusia kehittämisalueita ja toimintamalleja myös liiton toimintaan. Koulutuspäivien pitäminen webinaareina ja kokousten etäosallistumismahdollisuus on luonut matalamman kynnyksen jäsenille osallistua koulutuspäiviin ja kokouksiin ympäri Suomea. Vuosina 2021-2022 Kuvataidekoulujen liiton juhlavuoden opettajatoimikunta miettii yhdessä koulutuspäivien ja juhlavuoden toimintaa opettajien näkökulmasta ja tuo liiton hallitukselle eri oppilaitosten opettajien näkökulmia ja toiveita esille. Kuvataidekoulujen liitto tekee tunnetuksi jäsenyhteisöjensä toimintaa ja tavoitteita pitämällä kiinteästi yhteyttä Opetushallitukseen, eduskuntaan, Opetus- ja kulttuuriministeriöön ja muuhun valtionhallintoon sekä alan järjestöihin, korkeakouluihin, yliopistoihin ja muihin sidosryhmiin. Edunvalvonnassa,

yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa sekä taide- ja kulttuuripoliittisessa toiminnassa keskeistä on yhteistyö Taiteen perusopetusliitto TPO ry:n ja TPO:n taiteenalaliittojen sekä Kuvataideopettajat KUVIS ry:n kanssa.

Vuoden 2022-2023 liiton tavoitteita:

 • taiteen perusopetuksen rahoitusjärjestelmän uudistamista.
 • taiteen perusopetuksen opetustuntikohtaisen valtionosuuden tuntimäärän ja yksikköhinnan korottamista tasa-arvoisesti kaikille taiteenaloille ja opetuksen järjestäjille.
 • Liiton strategiatyön tekeminen ja sen jalkauttaminen
 • Liiton rahoituksen lisääminen ja uusien jäsenoppilaitosten hankkiminen
 • Jäsenkoulujen ammatillinen kehittäminen, tukeminen ja verkostoituminen.
 • Näkyvyyden ja vaikuttavuuden lisääminen. Liitto edistää taidekasvatuksen monipuolistamista ja visuaalisten taiteiden TPO:n laajentamista osana vahvaa ja elinvoimaista taiteen ja kulttuurin perustaa.
  • Viestinnän, näyttelyiden ja tapahtumien kautta
 • Liiton ja sen jäsenten verkostoitumisen edistäminen, yhteiskunnallinen vaikuttavuus
  • Kansallisen kuvataidekasvatuksen ja -koulutuksen visiotyö ydinryhmässä.
 • Viestinnän ja markkinoinnin vahvistaminen
  • Ulkoisen viestinnän kehittäminen yhdessä TPO-liiton ja STOPP:n kanssa
 • TPO-liiton ja sen jäsenjärjestöjen välisen yhteistyön vahvistaminen
 • Visuaalisten taiteiden TPO:n ja taidekasvatustoiminnan laaja-alainen kehittämisen tukeminen, näkyvyys, verkostoituminen ja edunvalvonta
  •  Visuaalisten taiteiden TPO-koulujen rahoituspohjan vahvistaminen
  • Taiteen perusopetuksen saatavuuden ja saavutettavuuden lisääminen
  • Tukea jäseniä osaamisen hyödyntämisessä ja olla mukana kehittämässä Harrastamisen Suomen mallin kerhojen toimintaa

5. TAIDEPEDAGOGIIKAN KEHITTÄMINEN

Koulutustoiminta

Kuvataidekoulujen liitto kehittää taidekasvatusta, visuaalisten taiteiden TPO:ta ja sen pedagogiikkaa yhteistyössä yliopistojen, taidekasvattajien ja taiteilijoiden kanssa. Liitto järjestää säännöllisesti vuosittain kolme-viisi koulutuspäivää sekä erilliset kaksipäiväiset rehtoripäivät. Tämän lisäksi liitto järjestää vuosittain teemakoulutuspäiviä.

Liiton järjestämässä koulutuksessa:

 • ylläpidetään taidepedagogista ammattitaitoa.
 • Avataan uusia näkökulmia nykytaidekasvatukseen
 • Täydennetään taiteen perusopetuksen taidepedagogista ammattitaitoa
 • Perehdytään visuaalisten taiteiden ja taidekasvatuksen ajankohtaisiin ilmiöihin
 • Jaetaan sekä tutkimus- että kokemusperäistä tietoa taidekasvatuksesta ja nykytaiteesta
 • Jaetaan hyviä käytänteitä ja yhteistyömalleja
 • Avataan uusia näkökulmia opetuksen kehittämiseen
 • Pyritään aktiivisesti lisäämään laajan ja yleisen oppimäärän TPO-koulujen osaamista ja verkostoitumista tarjoamalla yhteistä koulutusta
 • Kehitetään TPO:n lisäksi järjestettävää muuta taidekasvatustoimintaa, kuten matalan kynnyksen harrastustoimintaa
 • Edistetään jäsenten henkilöstön työhyvinvointia

Vuoden 2022 koulutusaiheita:

 • Taiteiden ja taidekasvatuksen visio ja tulevaisuudet
 • Taide kestävän tulevaisuuden kehittäjänä
 • Taiteiden ja tieteen välisyys
 • Nykytaidekasvatus
 • Taiteen perusopetuksen saatavuus ja saavutettavuus sekä vaikuttavuus
 • Osaamisen tunnistaminen ja hyvinvoinnin lisääminen
 • Oppilaitosten sekä muiden kunta- ja kaupunkitoimijoiden välinen yhteistyö
 • Visuaalisten taiteiden varhaisiän taidekasvatus
 • Uusien OPS:ien mukaisen arvioinnin kehittäminen
 • Sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittäminen
 • Visuaalisten taiteiden TPO:n taidekasvatuksen ja -opetuksen kestävä tulevaisuus
 • Lisäksi käsitellään edellisen ja kyseessä olevan vuoden hankkeiden teemoja
 • Lisäksi käsitellään edellisen ja kyseessä olevan vuoden hankkeiden teemoja, näistä tarkemmin 8. luvussa

Kuvataidekoulujen liitto kerää jokaisen koulutuspäivän jälkeen osallistujapalautteet. Liiton hallitus ja henkilöstö analysoivat palautteiden tulokset, suunnittelevat toimintaa niiden perusteella ja arvioivat koulutustoimintaa osana strategiatyötä.

Opettajien työtehoseura

Kuvataidekoulujen liiton kevät- ja syyspäivillä kokoontuu Opettajien työtehoseura. Tällä opettajien vertaistuen foKuvataidekoulujen liitto järjestää koulutuspäiviensä yhteydessä opettajien työtehoseuran kokouksia ja työpajoja. Tällä opettajien vertaistuen foorumilla liitto tukee jäsenoppilaitostensa opettajien kollegiaalista verkottumista ja omaehtoista ammatillista yhteistyötä. Liitto järjestää verkostotapaamiselle tilat ja välineet. Opettajaverkoston jäsenet suunnittelevat ja toteuttavat vuorollaan tapaamisten sisällöt.

6. TAITEEN PERUSOPETUKSEN VISUAALISTEN TAITEIDEN KOULUJEN TUNNETUKSI TEKEMINEN

Kuvataidekoulujen liitossa tiedottaminen on osa jäsenpalveluita ja viestintä keskeinen edunvalvonnan väline. Liitto edistää taidekasvatuksen merkitystä ja arvostusta sekä tekee tunnetuksi visuaalisten taiteiden koulujen toimintaa ja tavoitteita tiedotus-, viestintä-, julkaisu-, tapahtuma- ja näyttelytoiminnalla. Viestinnän suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen osallistuvat liiton hallitus ja työntekijät. Vuonna 2022 liiton viestintää kehitetään yhteisvoimin: Taide on kaikkien juttu! nimisellä yhteisellä projektilla TPO:n ja STOPP:in kanssa Wihurin säätiöltä saadun apurahan avulla. Viestintää tehdään suomen kielen lisäksi myös englanniksi ja ruotsiksi.

Liiton viestintä kohdennetaan seuraaville ryhmille:

 • Liiton jäsenyhteisöt ja heidän henkilöstönsä
 • Taidekasvatuksen kotimaiset ja kansainväliset toimijat
 • Valtion-, koulutus- ja kulttuurihallinto
 • Yhteistyö- ja hankekumppanit
 • Visuaalisista taiteista kiinnostuneet lapset, nuoret ja perheet
 • Muu yleisö

Jäsenviestinnässä pääpaino on viikkotiedotteissa ja muissa jäsenkirjeissä. Niissä tiedotetaan taiteen, taidekasvatuksen, visuaalisten taiteiden TPO:n, liiton ja sen yhteistyökumppaneiden ajankohtaisista asioista. Liitto jakaa jäsenilleen myös tietoa koulutus- ja kulttuuripolitiikan strategisista linjauksista, toimintaympäristön muutoksista sekä rahoitusmahdollisuuksista. Lisäksi liitto välittää tietoja muiden tahojen järjestämästä jatko- ja täydennyskoulutuksesta ja ammattikirjallisuudesta. Liitto ylläpitää verkkosivustoa: www.youngart.fi. Liiton www-sivuilta pääsee suoraan jäsenkoulujen kotisivuille ja verkkogallerioihin. Liiton tuottamat aineistot ja julkaisut ovat vapaasti saatavilla verkkopalvelussa. Vuonna 2022 liitto kehittää verkkopalvelun käytettävyyttä, visuaalista ilmettä sekä käännättää materiaalia kansainvälisiin tarkoituksiin. Liitto ja sen jäsenyhteisöt viestivät aktiivisesti sosiaalisessa mediassa: Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa (www.facebook.com/youngart.fi @kuvisliitto #taidekasvatus #taiteenperusopetus #art #arteducation). Jäsenyhteisöjen toiminnan laajuutta ja kehittämistarpeita kartoitetaan vuosittain jäsenkyselyn avulla siten, että vuorovuosin toteutetaan liiton oma laajempi jäsenkysely ja vuorovuosin TPO-liiton suppeampi kysely. Liiton oma jäsenkysely 2021 tullaan tekemään resurssien puitteissa vuoden 2022 alkupuolella ja liitto kokoaa tiedot jäsentensä toiminnasta ja pyrkii julkaisemaan sen saman vuoden aikana. Tiedonkeruu ja sen

tulosten arvioiminen antavat taidekasvatuksen ja TPO:n järjestäjille, koulutus- ja kulttuuripolitiikan ja – hallinnon toimijoille tietoa opetuksen järjestämisestä ja kehittämistarpeista. Liitto tuo jäsenten ja niissä toimivien taidekasvattajien kokemustietoa visuaalisten taiteiden taidekasvatuksen käytännöistä ja merkityksestä koulutus- ja kulttuuripolitiikan ja -hallinnon sekä päättäjien tietoon.

Kuvataidekoulujen liitto tekee viestintää yhdessä TPO:n taiteenalaliittojen ja TPO-liitto ry:n kanssa. Kuvataidekoulujen liitto vahvistaa visuaalisten taiteiden asemaa valtakunnallisessa koulutus- ja taidekasvatusjärjestelmässä yhteistyössä Kuvataideopettajat KUVIS ry:n kanssa. Liitto tekee tunnetuksi jäsentensä toimintaa ja tavoitteita eduskuntaan, opetus- ja kulttuuriministeriöön, Opetushallitukseen ja muuhun valtionhallintoon sekä sidosryhmiin ja tekee yhteistyötä esimerkiksi valtakunnallisten tiedonkeruiden kanssa.

Liitto ja sen jäsenyhteisöt kehittävät taiteen ja taidekasvatuksen laatua ja arvostusta näyttely-
ja tapahtumatoiminnalla. Ne esittelevät lasten ja nuorten sekä opiskelijoiden taidetta ja tekevät kuvataiteilijoiden, arkkitehtien, käsityöläisten, muotoilijoiden, valokuvaajien ja mediataiteilijoiden työtä tunnetuksi. Liiton jäsenet ovat vahvoja lasten- ja nuortenkulttuurin tuottajia paikkakunnillaan.

Liitto nimeää vuosittain ansioituneen kuvataidekasvattajan tai ryhmän, joka on edistänyt merkittävällä tavalla taidekasvatusta ja visuaalisten taiteiden TPO:sta. Valintakriteerinä voi olla yksittäinen teko, merkittävä ja/tai pitkään jatkunut toiminta tai elämäntyö.

7. KOTIMAINEN YHTEISTYÖ

Kuvataidekoulujen liitto tekee yhteistyötä erilaisten yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien kanssa, esimerkiksi taide-, kulttuuri- ja kasvatusalan toimijoiden sekä valtionhallinnon kanssa. Liitto kehittää taidekasvatusta, visuaalisten taiteiden TPO:sta ja sen pedagogiikkaa yhteistyössä yliopistojen, taidekasvattajien ja taiteilijoiden kanssa. Liiton vetämän (vuosien 2020-2021) ISO KUVA -hankkeen myötä se on vahvistanut yhteistyötä esimerkiksi Aalto-yliopiston, Lapin yliopiston ja Taideyliopiston Kuvataideakatemian sekä Suomen InSEA:n ja Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorion kanssa. Toiminnan mahdollistajina ja kehittämistyön ohjaajina toimivat OPH ja OKM.

Kuvataidekoulujen liitto on Taiteen perusopetusliitto TPO ry:n jäsen. Kuvataidekoulujen liitolla on edustus TPO-liiton ohjausryhmässä. TPO-liiton hallitus uudistuu vuoden 2022 alusta, mistä lähtien TPO-liiton jäsenliitoilla on edustus hallituksessa rotaatioperiaatteella vuorojaksoin. Vuonna 2022 Kuvataidekoulujen liiton toiminnanjohtaja edustaa Viivi Seiralan kanssa TPO-liittoa Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatoriossa.

Vuonna 2022 Kuvataidekoulujen liitto edistää omassa toiminnassaan TPO-liiton strategisia tavoitteita. Liitto osallistuu yhteiseen taidealaliittojen tavoitteeksi suunniteltuun viestinnän ammattilaisen palkkaamiseen tiedotus- ja kehittämistyöhön. Kuvataidekoulujen liitto tekee yhteistyötä myös TPO-taiteenalojen liittojen kanssa: Esittävien taiteiden liitto ry, Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry, Suomen Musiikkioppilaitosten liitto ry, Suomen sanataideopetuksen seura ry ja Suomen tanssioppilaitosten liitto STOPP ry.

Kuvataidekasvatuksen -ja koulutuksen kansallinen visiotyö

Vuonna 2021-2022 Kuvataidekoulujen liitto on mukana Taideyliopiston Kuvataideakatemian vetämässä Kuvataidekasvatuksen- ja koulutuksen visiotyössä. Visiotyön ydinryhmässäliittoa edustaa puheenjohtaja. Visiotyö tehdään yhteistyössä vuodelle 2030.

Kuvataidekoulujen liitto vahvistaa kuvataidekasvatuksen yhteiskunnallista asemaa sekä tekee yhteistyötä esimerkiksi tiedottamisessa ja viestinnässä Kuvataideopettajat KUVIS ry:n kanssa. Liitolla on edustaja Kuvataideopettajat ry:n toimittaman ja julkaiseman verkkojulkaisun Styluksen toimituskunnassa.

Liitto on Mikko Hartikaisen rahaston perustajajäsen. Rahaston tarkoituksena on edistää varainkeruuta taloudellista tukea tarvitsevien perheiden lasten ja nuorten osallisuutta kuvataideharrastuksen tukemiseksi. Liitolla on edustaja rahaston hallituksessa.

Liitto kuuluu Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seuraan ja on Suomen muinaistaideseura ry:n jäsenyhteisö. Kuvataidekoulujen liitto on Mediakasvatusseuran jäsenyhteisö, jonka lisäksi Kuvataidekoulujen liitto tekee kotimaista yhteistyötä esimerkiksi Kansalaisopistojen liitto KoL ry:n, Kuntaliiton, OAJ:n, Sivistystyönantajien ja OKKA-säätiön kanssa.

8. KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ

Kuvataidekoulujen liitto tekee yhteistyötä kansainvälisten taide-, kulttuuri- ja kasvatusalan järjestöjen sekä yliopistojen kanssa. Yhteistyön tavoitteena on toimialan osaamisen ja tutkimuksen edistäminen ja kehittäminen kansainvälisesti sekä tiedon välittäminen näistä jäsenille. Suomalainen taiteen perusopetus on ainutlaatuinen taidekasvatusjärjestelmä ja Kuvataidekoulujen liitto tekee sitä tunnetuksi kansainvälisesti.

Liitto on Arts4all-verkoston jäsen. Verkoston tarkoituksena on taidekasvatuksen aseman vahvistaminen sekä yhteistyön kehittäminen eurooppalaisten taidekoulujen ja taidekouluja edustavien järjestöjen välillä.

International Society for Education through Art (InSEA) on kansainvälinen, UNESCO:n alainen ja visuaalisiin taiteisiin painottunut taidekasvatusjärjestö. Kuvataidekoulujen liitto on InSEA:n Suomen jäsenyhteisössä ja täten jäsen myös InSEA Europe:ssa ja InSEA World:ssä. Liitolla on edustaja InSEA Suomen hallituksessa.InSEA kehittää taidekasvatusta ja taidepedagogiikkaa sekä niiden tutkimusta.

9. KEHITTÄMISPROJEKTI VUONNA 2022

Taide on kaikkien juttu! – Juhlavuoden ja viestinnän kehittämisprojekti

Vuonna 2022 sekä Kuvataidekoulujen liitto että Suomen tanssioppilaitosten liitto STOPP ry täyttävät 40 vuotta. Tasakymmeniä juhlitaan näyttävästi liittojen ja koko oppilaitosverkoston voimin koko vuosi. Saimme Wihurin säätiöltä (v.2021) apurahan juhlavuoden toimintaan ja viestinnän kehittämiseen yhdessä TPO-liiton kanssa. Taide kun on ihan kaikkien juttu!

10. JUHLAVUODEN NÄYTTELYT JA TAPAHTUMAT VUONNA 2022

Kuvataidekoulujen liitto täyttää vuonna 2022 40 vuotta. Liitto hyödyntää juhlavuotta näkyvästi näyttelytoiminnalla sekä ottaa juhlavuoden huomioon toimintavuoden kokonaissuunnittelussa.

Kansanedustajat kuvataidekKuvataidekoulujen liiton 40v. juhlavuoden opettajien toimikunta

Kuvataidekoulujen liitto on haastanut syksyllä 2019 visuaalisten taiteiden koulut mukaan yhteiseen Vuonna 2021 liiton hallitus on perustanut juhlavuoden opettajien toimikunnan, jonka osuus on suunnitella juhlavuoden ohjelmaa hallituksen apuna.

Kansanedustajat kuvataidekoululaisten silmin -näyttely aloittaa juhlavuoden

Kuvataidekoulujen liitto on haastanut syksyllä 2019 visuaalisten taiteiden jäsenkoulut mukaan yhteiseen näkyvyystempaukseen, jonka tarkoituksena on tehdä yhteiskunnallista vaikuttamistyötä kuvataiteen keinoin. Tempaus toteutetaan yhteistyössä eduskunnan ja eduskunnan kirjaston henkilökunnan kanssa. Mukaan lähti 26 kuvataidekoulua ympäri Suomea ja tempauksessa toteutettiin muotokuvat kaikista 200 kansanedustajasta. Avajaisia vietetään Eduskunnan kirjaston näyttelytilassa 8.2.2022 aukeavassa juhlavuoden näyttelyssä aina maaliskuun loppuun asti. Samaan aikaan juhlitaan liiton 40-vuotista taivalta ja avataan kaikille avoin verkkonäyttely, joka esittelee muotokuvia runsaslukuisemmin.

Lyhtypuistoja ja valoinstallaatioita

Liiton jäsenyhteisöt juhlistavat Lapsen oikeuksien päivää 20.11.2020 toteuttamalla ja dokumentoimalla lyhtypuistoja ja valoinstallaatioita sekä järjestämällä tapahtumia ja juhlia. Kuvia lyhtypuistoista ja Liiton jäsenyhteisöt juhlistavat Lapsen oikeuksien päivää 20.11.2022 toteuttamalla ja dokumentoimalla lyhtypuistoja ja valoinstallaatioita sekä järjestämällä tapahtumia ja juhlia. Kuvia lyhtypuistoista ja valoinstallaatioista julkaistaan liiton verkkopalvelussa, osoitteessa http://youngart.fi/lyhtypuistoja-lapsen- oikeuksien-paivana/, ja liiton Instagramissa @kuvisliitto. Tempauksen tarkoituksena on tuoda lasten oikeuksien lisäksi esille lasten ja nuorten taidetta, liiton jäsenten toimintaa sekä 40-vuotista liittoa. Yhteisöllinen tempaus tuo myös valoa pimeään marraskuuhun.

Kaikki piirtää!

Kuvataidekoulujen liiton tavoitteena on kehitellä erilaisia yhteiskunnallisesti näkyviä, yhteisöllisiä tapahtumia. Vuonna 2022 suunnitellaan eteenpäin pandemiatilanne ja etäsovellukset huomioiden, Kaikki piirtää-tapahtumaa. Piirtämisen iloa ja ilmaisumahdollisuuksia yhdenvertaisesti, esteettömästi ja tasa- arvoisesti esiintuova päivä vakiinnutetaan jokavuotiseksi tapahtumaksi. Sisällössä tuodaan esiin myös kirjoittamisen ja piirtämisen yhteyksiä sekä poikkitaiteellisuutta ja -tieteellisyyttä. Tästä esimerkkinä v. 2021 liitto osallistui Ylen #ylepiirräminut piirroshaasteeseen, jossa ideana oli rohkaista ihmisiä piirtämään ja luoda suuri muotokuvagalleria sosiaaliseen mediaan.

11. TOIMINNAN TULOKSET

Kuvataidekoulujen liiton toiminnan tuloksena, pitkäjänteisen ja kansainvälisen laajuuden omaavan kKuvataidekoulujen liiton toiminnan tuloksena, pitkäjänteisen ja kansainvälisen laajuuden omaavan kehittämistyön avulla, visuaalisten taiteiden TPO:n ja jäsenten antama muu taidekasvatus ovat merkittävät osa-alueet suomalaisella harrastuskentällä ja ne tunnetaan myös kansainvälisesti. Liiton jäsenyhteisöt tarjoavat mahdollisuuksia kokeilla, harrastaa ja opiskella taidetta pitkäjänteisesti ja oppilaan omien kiinnostuksen kohteiden mukaisesti. On erityisen tärkeää, että taidetta ja kulttuuria voi harrastaa myös tavoitteellisesti. Kuvataidekoulujen liiton ja sen jäsenten toiminta vahvistaa taiteen, kulttuurin ja kulttuuriperinnön merkitystä, vaikutusta ja arvostusta suomalaisessa yhteiskunnassa. Kasvava taideharrastaminen lisää taide- ja kulttuuripalvelujen käyttöä ja taideyleisöä. Tästä syntyy vahva ja elinvoimainen visuaalisen kulttuurin perusta.

Visuaalisten taiteiden koulujen ja taiteen perusopetuksen toimintaedellytysten edistäminen

Lasten ja nuorten yhdenvertaista oikeutta taiteeseen ja kulttuuriin tuetaan pysyvillä rakenteilla ja pitkäjänteisellä rahoituksella. Kun Kuvataidekoulujen liiton jäsenten rahoitus on riittävää, turvataan lapsen oikeus kulttuuriseen sivistykseen ja taidekasvatukseen sekä taide- ja kulttuuripalveluihin asuinpaikasta, varallisuudesta, kyvyistä ja tuen tarpeesta riippumatta. Riittävä liiton rahoitus puolestaan mahdollistaa visuaalisten taiteiden TPO:n arvioimisen ja kehittämisen yhteiskunnan ja sen tarpeiden muuttuessa.

TPO:n saatavuudella ja saavutettavuudella varmistetaan kulttuuristen ja sivistyksellisten perusoikeuksien yhdenvertaista toteutumista. Liitto levittää tietoa hyvistä yhteistyömalleista visuaalisten taiteiden koulujen, päiväkotien, peruskoulujen ja lukioiden välillä. Tiivis yhteistyö myös vapaan sivistystyön kanssa parantaa kaikkien mahdollisuuksia osallistua ja harrastaa. Visuaalisten taiteiden koulujen TPO:n rinnalla toteuttama toiminta vahvistuu entisestään siten, että jäsenillä on mahdollisuus tukea taidekasvatustyötä toimialueillaan ja jakaa osaamistaan nykyistä laajemmin. TPO:n strategiatyö, pysyvät rakenteet ja laadukas perustoiminta edistävät taidekasvatuksen ja TPO:n säteilyvaikutuksia kuntien muihin taide-, kulttuuri-, kasvatus- ja hyvinvointipalveluihin. Tämä tukee kansalaisten jatkuvaa oppimista elämän eri vaiheissa.

Taidekasvatuksen ja TPO:n toimintaedellytysten edistäminen lisää tutkittuja taiteen ja taidekasvatuksen positiivisia vaikutuksia: Lisää lasten ja nuorten hyvinvointia sekä ehkäisee syrjäytymistä, vahvistaa kykyä ilmaista itseään ja itseluottamusta, parantaa sosiaalisia taitoja ja empatiaa eli kykyä ymmärtää toista ihmistä sekä edesauttaa myös muuta oppimista. Kuvataidekoulujen liiton toiminnan tuloksena on sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä yhteiskunta, jossa tuetaan sekä yksilön ihmisenä kasvua että yhteisön hyvän elämän rakentamista.

Taidepedagogiikan kehittäminen

Taide kasvattaa kohti yhteistä kulttuuria. Kuvataidekoulujen liiton jäsenten taidekasvatus ja visuaalisten taiteiden TPO vahvistavat erityisesti lasten ja nuorten kulttuurista osallisuutta. Myös lasten ja nuorten identiteettien rakentumista sekä visuaalisen ja kulttuurisen lukutaidon kehittymistä tuetaan. Visuaalisten taiteiden opetus kasvattaa vastuulliseen ja luovaan kansalaisuuteen: miten vaikutusmahdollisuuksien ymmärtämiseen yhteiskunnassa ja ympäristössä, kaupunki- ja ympäristösuunnittelussa sekä kulttuurin, taiteen, muotoilun ja median tuottajana ja käyttäjänä.

Liiton koulutustoiminnan tuloksena sen jäsenten visuaalisten taiteiden opetus on korkeatasoista ja aikaansa seuraavaa sekä taidekasvattajat verkostoituneita. Laadukas pedagogiikka kehittää myös TPO:n toimintaedellytyksiä. Se ottaa huomioon kestävän elämäntavan, kulttuurisen monimuotoisuuden ja kielitietoisuuden. Täydennyskoulutus vahvistaa rehtoreiden ja opettajien osaamista ja asiantuntijuutta. Vertaistuki ja hyvien käytäntöjen jakaminen kehittävät oppilaitosten toimintaa, itsearvioinnin kehittymistä sekä lisäävät opetushenkilöstön työhyvinvointia ja työssä jaksamista. Liiton koulutus on valtakunnallisesti saavutettavaa, ja liitto jakaa pedagogista ja hallinnollista tukimateriaalia.

Kansainvälisen toimintansa myötä Kuvataidekoulujen liitto saa taidepedagogiikan kehittämiseen uusia vaikutteita. Näin myös tehdään visuaalisten taiteiden kouluja, uniikkia suomalaista taiteen perusopetusta ja suomalaista taidekasvatusjärjestelmää kansainvälisesti tunnetuksi. Yhteistyöllä kehitetään myös kansainvälistä taidekasvatusta. Liitto tiedottaa jäseniään verkostoista ja kongresseista, mikä edistää jäsenyhteisöjen kansainvälistä toimintaa, yhteistyökumppaneiden hankkimista ja kansainvälisten projektien syntymistä.

Visuaalisten taiteiden koulujen ja taiteen perusopetuksen tunnetuksi tekeminen

Kuvataidekoulujen liiton tiedotuksella ja viestinnällä visuaalisten taiteiden koulujen, TPO:n ja taidekasvatuksen tunnettuus, toimintaedellytykset sekä saatavuus ja saavutettavuus paranevat. Liiton tiedonkeruu jäsenoppilaitoksilta ja niiden tulosten arvioiminen sekä osallistuminen muihin valtakunnallisiin tiedonkeruihin antavat TPO:n järjestäjille, koulutuspoliitikoille ja -hallinnolle tietoa opetuksen järjestämisestä, henkilöstörakenteesta sekä kehittämistarpeista.

Liitto ja sen jäsenet tuottavat osallistavia näyttelyitä ja saavutettavia tapahtumia, joissa tuodaan esiin myös kulttuurin ja taiteen marginaalia, lasten ja nuorten taidetta. Liitto edistää lasten ja nuorten tasavertaista oikeutta taiteeseen ja kulttuuriin tukemalla ja kehittämällä toiminnan vaatimaa osaamista kaikkialla Suomessa. Liitto parantaa taiteellisen työskentelyn edellytyksiä sekä monipuolistaa tuotannon ja jakelun muotoja. Taiteen ja kulttuurin tulevaisuuden osaaminen ja luovien toimialojen kehittyminen on mahdollista laadukkaalla taidekasvatuksella ja sen jatkuvalla kehittämisellä. Kehittämisen ytimen on oltava lasten ja nuorten taidekasvatus – tulevaisuuden taiteilijoiden, taide- ja kulttuuriosaajien sekä kulttuuripalveluiden käyttäjien kasvatustyö.

Lataa tästä Kuvataidekoulujen liiton toimintakertomus 2020, joka sisältää vuosikertomuksen