Liiton toiminta

VUODEN 2019 TOIMINTASUUNNITELMA
(ei sisällä talous-, henkilöstö- ja toimitila-kappaleita)   

 
 1. TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET

Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto edustaa visuaalisia taiteita. Se on vuonna 1982 perustettu yhteistyöjärjestö. Liiton jäseninä on 62 oppilaitosta, jotka antavat opetussunnitelmaperusteista taiteen perusopetusta kuvataiteessa, käsityössä, arkkitehtuurissa ja mediataiteissa sekä tarjoavat harrastustoimintaa lasten ja nuorten vapaa-aikaan. Jäsenten visuaalisten taiteiden opetukseen osallistuu viikoittain 25 000 lasta ja nuorta. Lisäksi jäsenet toteuttavat kursseja, kerhoja ja hankkeita sekä tekevät yhteistyötä päiväkotien, peruskoulujen ja luioiden sekä muiden sidosryhmien kanssa. Visuaalisten taiteiden koulujen oppilaiden ja heidän perheidensä kautta kulttuuri ja taiteet kuuluvat yli 100 000 suomalaisen arkeen.

Toiminnallaan Kuvataidekoulujen liitto edistää taiteen, kulttuurin ja kulttuuriperinnön merkitystä, vaikutusta ja arvostusta suomalaisessa yhteiskunnassa. Liitto tukee kulttuuri-, koulutus-, nuoriso- ja ympäristöpolitiikan sekä kestävän kehityksen politiikan tavoitteiden toteutumista. Liitto kannustaa jäseniään osallistumaan kulttuurikasvatussuunnitelmien toteuttamiseen omissa kunnissaan. Liitto edistää taidekasvatuksen monipuolistamista ja visuaalisten taiteiden taiteen perusopetuksen laajentamista osana vahvaa ja elinvoimaista taiteen ja kulttuurin perustaa Kulttuuripolitiikan strategian (2025) tavoitteiden mukaisesti. Taide- ja kulttuurikasvatuksen avulla vahvistetaan kulttuurista osallisuutta ja kulttuuristen oikeuksien toteutumista (Perustuslaki ja Yleisopimus lasten oikeuksista).

Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton tehtävänä on:

 • valvoa visuaalisten taiteiden koulujen ja taiteen perusopetuksen etuja Suomessa.
 • tehdä tunnetuksi visuaalisten taiteiden koulujen ja taiteen perusopetuksen toimintaa ja tavoitteita.
 • edistää jäsenyhteisöjensä taidekasvatuksen tasoa kehittämällä visuaalisten taiteiden taiteen perusopetusta ja taidepedagogiikkaa.
 • vahvistaa visuaalisten taiteiden asemaa valtakunnallisessa koulutus- ja taidekasvatusjärjestelmässä.
 • vaikuttaa valtakunnallisesti ja kansainvälisesti lasten- ja nuortenkulttuurin sekä taidekasvatuksen puolesta.
 • kehittää yhteistyötä alan kotimaisten ja kansainvälisten yhteisöjen kanssa.
 • tukea taidekasvatustyötä lasten ja nuorten hyvinvoinnin, kestävän elämäntavan sekä kulttuurisen moninaisuuden hyväksi.

 

 1. TOIMINTAKULTTUURIN PERUSTA

Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton jäsenyhteisöissä oppilas on aktiivinen toimija. Liiton ja sen jäsenten toiminta vahvistaa lasten ja nuorten yhdenvertaista osallisuutta taiteen kokijana ja tekijänä sekä kulttuurisena vaikuttajana. Taidekasvatus rakentuu ihmisoikeuksien, tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja kulttuurisen moninaisuuden kunnioitukselle. Liiton ja sen jäsenten toiminnassa edistetään sukupuolten välistä tasa-arvoa ja kunnioitetaan sukupuolen moninaisuutta.

Liitto on visuaalisten taiteiden koulujen yhdysside ja tiedon kokoaja. Sen toiminta perustuu moniarvoiselle ja uudistuvalle kulttuuriperinnölle. Taidekasvatus rakentaa kestävää tulevaisuutta taiteen keinoin. Liiton jäsenyhteisöjen opetus on laadukasta ja se edistää oppilaiden taidesuhteen kehittymistä, elinikäistä taiteen harrastamista ja valmiuksia hakeutua jatko-opintoihin. Liiton jäsenten tarjoamaa opetusta antaa aina ammattilainen. Liiton jäsenet työllistävät kuvataiteen opettajien lisäksi satoja kuvataiteilijoita, arkkitehtejä, muotoilijoita, valokuvaajia ja media-alan ammattilaisia. Alueellista saatavuutta ja saavutettavuutta liitto edistää kehittämällä kunnallisten, yhdistyksien sekä kansalaisopistojen yhteydessä toimivien jäsentensä toimintaa, verkottumista ja yhteistyötä.

 

 1. VISUAALISTEN TAITEIDEN KOULUJEN JA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN EDISTÄMINEN

Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto edistää jäsentensä toimintaedellytyksiä sekä lasten ja nuorten oikeutta laadukkaaseen taideopetukseen. Liitto osallistuu visuaalisten taiteiden taiteen perusopetuksen ja sen valtionrahoituksen kehittämiseen.

Kuvataidekoulujen liitto tekee tunnetuksi jäsenyhteisöjensä toimintaa ja tavoitteita pitämällä kiinteästi yhteyttä Opetushallitukseen, eduskuntaan, opetus- ja kuttuuriministeriöön ja muuhun valtionhallintoon sekä alan järjestöihin, korkeakouluihin, yliopistoihin ja muihin sidosryhmiin. Edunvalvonnassa ja kulttuuripoliittisessa toiminnassa keskeistä on yhteistyö Taiteen perusopetusliitto TPO ry:n sekä Kuvataideopettajat KUVIS ry:n kanssa.

Vuonna 2019 liitto edistää:

 • taiteen perusopetuksen opetustuntikohtaisen valtionosuuden tuntimäärän ja yksikköhinnan korottamista tasa-arvoisesti kaikille taiteenaloille.
 • taiteen perusopetuksen harkinnanvaraisen valtionavustuksen määrärahan korottamista.
 • taiteen perusopetuksen kehittämistä kunnallisissa sekä yhdistysten ja vapaan sivistystyön oppilaitoksissa.
 • taiteen perusopetuksen saavutettavuutta ja saatavuutta.
 • taiteen perusopetuksen osaamisen hyödyntämistä varhaiskasvatuksen, koulujen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä kerhojen taidekasvatuksen kehittämisessä.

 

 1. TAIDEPEDAGOGIIKAN KEHITTÄMINEN

Koulutustoiminta

Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto järjestää säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa koulutuspäivät liiton sääntömääräisten kokousten yhteydessä sekä erilliset rehtoripäivät. Tämän lisäksi liitto järjestää vuosittain teemakoulutuspäiviä. 

 

Liiton järjestämässä koulutuksessa: 

 • perehdytään visuaalisten taiteiden ja taidekasvatuksen ajankohtaisiin ilmiöihin.
 • ylläpidetään ja täydennetään taidepedagogista ammattitaitoa.
 • avataan opetuksen kehittämiseen uusia näkökulmia.
 • jaetaan hyviä käytänteitä ja yhteistyömalleja.
 • edistetään jäsenten henkilöstön työhyvinvointia.

 

Vuoden 2019 koulutusaiheet: 

 • taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2017 ja paikallisten opetussuunnitelmien (OPS) 2018 jalkauttaminen oppilaitosten toimintakulttuuriin.
 • OPS:ien mukaisen arvioinnin kehittäminen.
 • taiteen perusopetuksen saatavuus ja saavutettavuus.
 • yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmien jalkauttaminen oppilaitosten toimintakulttuuriin.
 • oppilaitosten sekä muiden kunta- ja kaupunkitoimijoiden välinen yhteistyö.
 • taiteen perusopetuksen osaamisen hyödyntäminen varhaiskasvatuksen, koulujen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä kerhojen taidekasvatuksen kehittämisessä (kärkihankkeet).
 • sisäinen ja ulkoinen viestintä.
 • lisäksi käsitellään edellisen ja kyseessä olevan vuoden hankkeiden teemoja, näistä tarkemmin kohdassa hankkeet.

 

Opettajien työtehoseura

Kuvataidekoulujen liiton kevät- ja syyspäivillä kokoontuu Opettajien työtehoseura. Tällä opettajien vertaistuen foorumilla liitto tukee kuvataidekoulujen opettajien kollegiaalista verkottumista ja omaehtoista ammatillista yhteistyötä. Liitto järjestää verkostotapaamiselle tilat ja välineet. Opettajaverkoston jäsenet suunnittelevat ja toteuttavat vuorollaan tapaamisten sisällöt.

 

 1. VISUAALISTEN TAITEIDEN KOULUJEN JA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TUNNETUKSI TEKEMINEN

Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto tekee tunnetuksi visuaalisten taiteiden koulujen ja taiteen perusopetuksen toimintaa ja tavoitteita tiedotus-, julkaisu-, tapahtuma- ja näyttelytoiminnalla. Viestinnän toteuttamiseen ja kehittämiseen osallistuvat liiton hallitus ja työntekijät. Viestintää tehdään suomenkielen lisäksi myös englanniksi ja ruotsiksi.

Liiton viestintä kohdennetaan seuraaville ryhmille:

 • liiton jäsenyhteisöt ja heidän henkilöstönsä.
 • taidekasvatuksen kotimaiset ja kansainväliset toimijat.
 • valtion-, koulutus- ja kulttuurihallinto.
 • yhteistyö- ja hankekumppanit.
 • visuaalisista taiteista kiinnostuneet lapset, nuoret ja perheet.
 • muu yleisö.

Jäsenviestinnässä keskeistä ovat viikkotiedotteet ja muut jäsenkirjeet. Niissä tiedotetaan taiteen, taidekasvatuksen, visuaalisten taiteiden taiteen perusopetuksen, liiton ja sen yhteistyökumppaneiden ajankohtaisista asioista. Liitto jakaa jäsenilleen myös tietoa koulutus- ja kulttuuripoliitiikan strategisista linjauksista, toimintaympäristön muutoksista sekä rahoitusmahdollisuuksista. Lisäksi liitto välittää tietoja muiden tahojen järjestämästä jatko- ja täydennyskoulutuksesta ja ammattikirjallisuudesta.

Liitto ylläpitää visuaalisten taiteiden taidekasvatusta esittelevää verkkopalvelua: www.youngart.fi. Liiton www-sivuilta pääsee suoraan jäsenkoulujen kotisivuille, verkkogallerioihin ja muihin yhteystietoihin. Liiton tuottamat aineistot ja julkaisut ovat vapaasti saatavilla verkkopalvelussa. Vuonna 2019 liitto kehittää verkkopalvelun visuaalisuutta ja käytettävyyttä sekä käännättää palvelun materiaalia kansainvälisiin tarkoituksiin.

Liitto ja sen jäsenyhteisöt viestivät aktiivisesti myös sosiaalisessa mediassa, Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa (www.facebook.com/youngart.fi @kuvisliitto #taidekasvatus #taiteenperusopetus #art #education). Vuonna 2019 liitto kehittää jäsenyhteisöjen henkilöstölle tarkoitettua suljettua FB-ryhmää, jossa opettajat ja rehtorit voivat jakaa hyviä käytänteitä ja saada vertaistukea.

Jäsenyhteisöjen toiminnan laajuutta, kehittymistä sekä kehittämistarpeita kartoitetaan kahden vuoden välein jäsenkyselyn avulla. Vuonna 2019 liitto kokoaa ja julkaisee aineiston jäsentensä vuoden 2018 toiminnasta. Tiedonkeruu ja sen tulosten arvioiminen antavat taidekasvatuksen ja taiteen perusopetuksen järjestäjille, koulutuspoliitikoille ja -hallinnolle tietoa opetuksen järjestämisestä, henkilöstörakenteesta sekä kehittämistarpeista.

Liitto kerää jokaisen koulutuspäivän jälkeen osallistujapalutteen. Liiton hallitus ja henkilöstö analysoivat palutteiden ja kyselyjen tuloksia, suunnittelevat toimintaa niiden perusteella ja arvioivat toimintaa osana strategiatyötä.

Liitto tekee tunnetuksi jäsenyhteisöjensä toimintaa ja tavoitteita pitämällä kiinteästi yhteyttä eduskuntaan, opetus- ja kuttuuriministeriöön, Opetushallitukseen ja muuhun valtionhallintoon sekä alan järjestöihin, korkeakouluihin, yliopistoihin ja muihin sidosryhmiin. Liitto tuo jäsenten ja niissä toimivien taidekasvattajien kokemustietoa visuaalisten taiteiden taidekasvatuksen käytännöistä ja merkityksestä koulutus- ja kulttuurihallinnon sekä päättäjien tietoon.

Liitto nimeää vuosittain ansioituneen kuvataidekasvattajan, joka on edistänyt merkittävällä tavalla taidekasvatusta ja visuaalisten taiteiden taiteen perusopetusta. Valintakriteerinä voi olla yksittäinen teko, pitkään jatkunut toiminta tai elämäntyö.

 

 1. KOTIMAINEN YHTEISTYÖ

Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto tekee yhteistyötä taiteen ja kulttuurin toimijoiden ja sidosryhmien kanssa, esimerkiksi taide-, kulttuuri- ja kasvatusalan järjestöjen sekä taide- ja opettajankoulutusta antavien yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa.

Kuvataidekoulujen liitto on Taiteen perusopetusliitto TPO ry:n jäsen. Kuvataidekoulujen liitolla on edustajat TPO-liiton hallituksessa sekä työryhmissä. Kuvataidekoulujen liitto tekee yhteistyötä myös eri taiteenalojen liittojen kanssa: Esittävien taiteiden liitto ry, Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry, Suomen Musiikkioppilaitosten liitto ry, Suomen sanataideopetuksen seura ry ja Suomen tanssioppilaitosten liitto STOPP ry.

Kuvataidekoulujen liitto vahvistaa kuvataidekasvatuksen asemaa sekä tekee yhteistyötä esimerkiksi tiedottamisessa ja viestinnässä Kuvataideopettajat ry:n kanssa.

Liitolla on edustaja Kuvataideopettajat ry:n toimittaman ja julkaiseman taidekasvatuslehti Styluksen toimituskunnassa.

Kuvataidekoulujen liitto on Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiön jäsenyhteisö ja sillä on edustaja taidekeskuksen säätiön neuvottelukunnassa. Liitto tekee taidekeskuksen kanssa tiivistä yhteistyötä lasten ja nuorten taiteen edistämiseksi sekä valtakunnallisesti että kansainvälisesti. Vuonna 2019 kartoitetaan mahdollisuuksia lasten taidetta esittelevään valtakunnalliseen näyttelyyn.

Liitto on Mikko Hartikaisen rahaston perustajajäsen. Rahaston tarkoituksena on edistää varainkeruuta vähävaraisten lasten ja nuorten kuvataideharrastuksen tukemiseksi. Liitolla on edustaja rahaston hallituksessa. Vuonna 2019 rahasto alkaa jakaa stipendejä.

Liitto kuuluu Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seuraan. Lisäksi liitto on seuran yhteistyökumppani Tilannekuvia-hankkeessa.

Kuvataidekoulujen liitto on Mediakasvatusseuran jäsenyhteisö. Vuonna 2019 kartoitetaan uuden jäsenyyden tuomia yhteistyömahdollisuuksia.

Liitto on Suomen muinaistaideseura ry:n jäsenyhteisö.

Lisäksi Kuvataidekoulujen liitto tekee kotimaista yhteistyötä esimerkiksi Kansalaisopistojen liitto KoL ry:n kanssa.

 

 1. KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ

Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto tekee yhteistyötä kansainvälisten taide-, kulttuuri- ja kasvatusalan järjestöjen sekä yliopistojen kanssa. Yhteistyön tavoitteena on kehittää taidetta ja taidekasvatusta sekä niiden tutkimusta ja välittää näistä tietoa jäsenyhteisöille. Suomalainen taiteen perusopetus on ainulaatuinen taidekasvatusjärjestelmä, ja liitto tekee sitä tunnetuksi kansainvälisesti.

Liitto on Arts4all-verkoston jäsen. Verkoston tavoitteena on taidekasvatuksen aseman vahvistaminen sekä yhteistyön kehittäminen eurooppalaisten taidekoulujen, kulttuurilaitosten ja taidekouluja edustavien järjestöjen välillä. Vuonna 2019 Euroopassa on Bauhaus-juhlavuosi, ja verkosto kokoontuu jakamaan ja kehittämään tätä yhteistä kulttuuriperintöä, johon liiton Salvos-hanke kuuluu. Vuonna 2019 kehitetään myös Arts4all:n organisaatiota ja rahoituspohjaa.

InSEA on kansainvälinen, UNESCO:n alainen ja visuaalisiin taiteisiin painottunut taidekasvatusjärjestö. Liitto on INSEA Suomen jäsenyhteisö ja täten jäsen myös InSEA Europe:ssa ja InSEA World:ssä. Liitolla on edustaja InSEA Suomen hallituksessa. InSEA kehittää taidekasvatusta ja taidepedagogiikkaa sekä niiden tutkimusta. Insea World Congress 2019, MAKING, järjestetään 9.–13.7.2019 British Columbian yliopistossa, Vancouverissa, Kanadassa. Liiton esitelmä Salvos-hankkeesta on hyväksytty kongressiohjelmaan. Liiton jäsenyhteisöt osallistuvat myös kongressin oppilas- ja diginäyttelyyn.

Kansainvälinen taidekasvatusviikko on 20.–26.5.2019. InSEA Suomi järjestää InSEA-päivän lauantaina 25.5.2019 Väreessä, Aalto-yliopistolla.

 

 1. HANKKEET VUONNA 2019

Salvos

Arkkitehtuuri- ja ympäristökasvatuksen kehittämishanke Salvos (2016-2018) on toteutettu Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton, sen neljän jäsenkoulun, Kuvataide- ja käsityökoulu Emilin, Lohjanseudun kuvataidekoulun, Taide- ja muotoilukoulu Taikan ja Lappeenrannan kuvataidekoulun, sekä Taiteen edistämiskeskuksen (arkkitehtuurikasvatuksen läänintaiteilija) ja Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen yhteistyönä. Hankkeen koordinaattori oli Kuvataide- ja käsityökoulu Emil, Valkeakoski.

Salvos tutki ja kehitti arkkitehtuuri- ja ympäristökasvatuksen pedagogiikkaa, opetussisältöjä ja työtapoja osana kuvataiteen taiteen perusopetusta. Hankkeen rahoitti Opetushallitus. Hanketta esitellään vuonna 2019 Arts4all-verkostotapaamisessa ja InSEA 2019 -kongressissa.

 

Luotsit II
Liitto on osatoteuttaja TPO-liiton taiteen perusopetuksen uuden opetussuunnitelmien Luotsit II -koulutushankkeessa (2018-2019), jonka tavoitteena on taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten tukeminen paikallisessa opetussuunnitelmatyössä ja opetushenkilöstön opetussuunnitelmaosaamisen lisääminen. Koulutushanke rohkaisee myös eri taiteenalojen rajat ylittävään yhteistyöhön. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

 

Tilannekuvia

Kuvataidekoulujen liitto tekee yhteistyötä Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seuran, Suomi-koulujen ja Kuvataideopettajat KUVIS ry.:n kanssa Tilannekuvia-hankkeessa. Sen tavoite on perehdyttää kulttuurien väliseen kohtaamiseen elokuvakasvatuksen keinoin. Vuonna 2019 tervehdysvideoita ja -animaatioita julkaistaan Kulttuuriperintökasvatuksen seuran Youtube-kanavalla ja esitetään Helinä Rautavaaran museossa, Espoossa. Hanketta on rahoittanut Niilo Helanderin säätiö. 

 

Kaikki piirtää!
Piirtämisen iloa ja ilmaisumahdollisuuksia yhdenvertaisesti, esteettömästi ja tasa-arvoisesti esiintuova päivä vakiinnutetaan jokavuotiseksi tapahtumaksi. Sisällössä tuodaan esiin myös kirjoittamisen ja piirtämisen yhteyksiä sekä poikkitaiteellisuutta ja -tieteellisyyttä.

 

 1. NÄYTTELYT JA TAPAHTUMAT VUONNA 2019

Itse teossa 

Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto tuottaa ja toteuttaa Lapin yliopiston kanssa Itse teossa -näyttelyn 24.1.–17.2.2019 yliopiston ylläpitämään Galleria Valoon sekä Galleria Katve 1 ja 2:een, Arktikumiin, Rovaniemelle. Näyttely esittelee liiton jäsenyhteisöjen opettajien ja rehtoreiden taidetta. Näyttelyn tavoitteena on tuoda esiin visuaalisten taiteiden koulujen taiteellista vahvuutta. Näyttely kysyy esimerkiksi, voiko taiteellinen työskentely olla opetustyön voimavara. Miten taiteellinen työskentely vaikuttaa opetukseen ja miten se näkyy opetustyössä? Vai onko taiteellinen työskentely täysin toisenlaista vastapainoa opetus-, suunnittelu- tai hallinnolliselle työlle?

 

Tilannekuvia 

Tilannekuvia-hankkeen tervehdysvideot ja -animaatiot julkaistaan Kulttuuriperintökasvatuksen seuran Youtube-kanavalla ja esitetään vuonna 2019 Helinä Rautavaaran museossa, Espoossa.

 

Kestävän tulevaisuuden seminaari

Seminaarin työnimi on tällä hetkellä Kimpassa taidekasvatuksen kimppuun sekä ajankohta ja paikka 4.–6.10.2019 Haukilahden lukion Valtameri-sali, Otaniemi, Espoo. Seminaarissa visioidaan visuaalisten taiteiden kestävä opintopolku päiväkodista ammatilliseen koulutukseen, korkeakoulutukseen ja yhteiskuntaan sekä luodaan kestävää tulevaisuutta lapsen ja nuoren luovalle itseilmaisulle. Kestävän tulevaisuuden seminaarin pääjärjestäjä on Espoon

kuvataidekoulu, ja yhteistyöhön osallistuvat Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto ja Kuvataideopettajat. KUVIS ry

 

Lyhtypuistoja ja valoinstallaatioita

Liiton jäsenyhteisöt juhlistavat Lapsen oikeuksien päivää toteuttamalla ja dokumentoimalla lyhtypuistoja ja valoinstallaatioita sekä järjestämällä tapahtumia ja juhlia. Kuvia lyhtypuistoista ja valoinstallaatioista julkaistaan liiton verkkopalvelussa, osoitteessa https://youngart.fi/lyhtypuistoja-lapsen-oikeuksien-paivana/, ja liiton Instagramissa, @kuvisliitto. Tempauksen tarkoituksena on tuoda lasten oikeuksien lisäksi esille liiton jäsenyhteisöjen toimintaa sekä lasten ja nuorten taidetta. Yhteisöllinen tempaus tuo myös valoa pimeään marraskuuhun.

 

 1. LIITON TOIMINNAN TULOKSET

Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto edistää taide- ja kulttuurikasvatusta sekä lasten ja nuorten taiteen tekemistä. Liiton jäsenyhteisöt tarjoavat mahdollisuuksia harrastaa ja opiskella taidetta pitkäjänteisesti, tavoitteellisesti ja oppilaan omien kiinnostuksen kohteiden suuntaisesti. Kun liiton ja sen jäsenkoulujen rahoitus on riittävää, turvataan lapsen oikeus kulttuuriseen sivistykseen sekä taide- ja kulttuuripalveluihin asuinpaikasta, varallisuudesta, kyvyistä ja tuen tarpeesta riippumatta. Kasvava taideharrastaminen lisää taide- ja kulttuuripalvelujen käyttöä ja taideyleisöä. Kuvataidekoulujen liiton ja sen jäsenten toiminta vahvistaa taiteen, kulttuurin ja kulttuuriperinnön merkitystä, vaikutusta ja arvostusta suomalaisessa yhteiskunnassa. Tämä takaa vahvan ja elinvoimaisen visuaalisen kulttuurin perustan.

Kuvataidekoulujen liiton jäsenten kaikille avoin taidekasvatus vahvistaa lasten ja nuorten identiteettien rakentumista ja kulttuurisen lukutaidon kehittymistä sekä kulttuurista osallisuutta. Visuaalisten taiteiden opetus kasvattaa vastuulliseen ja luovaan kansalaisuuteen: omien vaikutusmahdollisuuksien ymmärtämiseen yhteiskunnassa ja ympäristössä, kaupunki- ja

ympäristösuunnittelussa sekä kulttuurin, taiteen, muotoilun ja median tuottajana ja käyttäjänä. Kuvataidekasvatuksessa otetaan huomioon kestävä elämäntapa, kulttuurinen monimuotoisuus ja kielitietoisuus.

Lasten ja nuorten yhdenvertaista oikeutta taiteeseen ja kulttuuriin tuetaan pysyvillä rakenteilla ja pitkäjänteisellä rahoituksella. Vakaa ja riittävän suuri rahoitus mahdollistaa taidekasvatuksen kehittämisen ja laadun varmistamisen, ja tällä turvataan taiteen ja kulttuurin tulevaisuuden osaaminen ja toimialojen kehittyminen. Laadukkaan perustoiminnan turvaaminen edistää taidekasvatuksen saavutettavuutta, koulujen ja päiväkotien kanssa tehtävää yhteistyötä sekä muita säteilyvaikutuksia kasvatus- ja hyvinvointipalveluihin. Taideharrastusten, taidekasvatuksen ja taiteen perusopetuksen toimintaedellytysten turvaaminen lisää tutkittuja taiteen positiivisia vaikutuksia: ehkäisee syrjäytymistä, lisää lasten ja nuorten hyvinvointia, itseluottamusta, sosiaalisia taitoja ja kykyä ilmaista itseään. Liiton toiminta tähtää sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävään yhteiskuntaan, jossa tuetaan sekä yksilön ihmisenä kasvua että yhteisön hyvän elämän rakentamista.

Liiton koulutustoiminnan tuloksena on korkeatasoinen ja aikaansa seuraava taidepedagogiikka, taidekasvattajien verkoittuminen sekä laadun ja itsearvioinnin kehittyminen. Taidepedagogisen koulutustoiminnan lisäksi liitto tuottaa osallistavia näyttelyitä ja saavutettavia tapahtumia, joissa

tuodaan esiin myös kulttuurin ja taiteen marginaalia, lasten ja nuorten taidetta. Liitto edistää lasten ja nuorten tasa-vertaista oikeutta taiteeseen ja kulttuuriin tukemalla ja kehittämällä toiminnan vaatimaa osaamista kaikkialla Suomessa. Liiton tavoitteena on parantaa taiteellisen ja luovan työn tekemisen edellytyksiä sekä monipuolistaa tuotannon ja jakelun muotoja. Koko taiteen ja kulttuurin tulevaisuuden kehittämisen ydin on lasten ja nuorten taidekasvatus – tulevaisuuden taiteilijoiden, taide- ja kulttuuriosaajien sekä kulttuuripalveluiden käyttäjien kasvatustyö.

 

 

Lataa tästä Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton Vuosikertomus 2017