VUODEN 2024 TOIMINTASUUNNITELMA
(ei sisällä toimintaedellytykset-, toimitilat- ja henkilökunta-kappaleita)

 1. TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET

Kuvataidekoulujen liitto on valtakunnallinen taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden oppilaitosten etujärjestö, joka on perustettu  1982. Liittoon kuuluu 64 jäsenyhteisöä, jotka antavat opetussuunnitelmaperusteista taiteen perusopetusta (TPO) kuvataiteessa, käsityössä, arkkitehtuurissa ja mediataiteissa sekä tarjoavat harrastustoimintaa lasten, nuorten ja aikuisten vapaa-aikaan. Liiton viimeisimmän jäsenkyselyn mukaan sen jäsenkouluissa oli yhteensä 16 037* TPO-oppilasta. Kuvataidekoulujen taidekasvatus ja -opetus tavoitti 45 536* oppilasta, toimintaan tehtiin 679 869* osallistumiskäyntiä.  *Jäsenkyselyyn vastasi 58 oppilaitosta (vastausprosentti 92%).

Kuvataidekoulujen liitto on taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden koulujen yhdysside ja tiedon kokoaja. Ydintehtäviä ovat visuaalisten taiteiden TPO:n ja taidekasvatustoiminnan laaja-alainen kehittäminen, näkyvyys, verkostoituminen ja edunvalvonta.

*Jäsenkyselyyn vastasi 58 oppilaitosta (vastausprosentti 92%).

Kuvataidekoulujen liitto:

 • tekee tunnetuksi kuvataidekoulujen toimintaa Suomessa ja kansainvälisesti
 • tukee kuvataidekoulujen toimintaa ja verkostoitumista järjestämällä valtakunnallisia koulutuspäiviä
 • tiedottaa aktiivisesti jäsenoppilaitoksia yhteiskunnallisesti ajankohtaisista asioista
 • kerää vuosittaintietoa jäsenkoulujen toiminnasta 
 • edistää visuaalisten taiteiden tpo:n saavutettavuutta ja vaikuttavuutta
 • vahvistaa taiteen perusopetuksen asemaa valtakunnallisessa koulutus- ja taidekasvatusjärjestelmässä
 • tekee yhteistyötä alan kotimaisten ja kansainvälisten yhteisöjen kanssa

Vuoden 2024 tavoitteet:

 • Liiton tavoitteena on saada kokoaikainen toiminnanjohtaja. Visuaalisten taiteen perusopetuksen tehtävä yhteiskunnassa on kiistatta merkittävä. Taidekasvatuksen sisällöt ovat kasvaneet vastaamaan monenlaisia yhteiskunnallisia tarpeita ja samalla kuvataidekoulujen liiton tehtävä ja vaikuttamiskenttä on laajentunut. 
 • Kansanedustajat kuvataidekoululaisten silmin -näyttelyhankkeen valmistelu ja rahoituksen hakeminen. Yhteistyökumppaneina Eduskunnan viestinnän osasto ja Eduskunnan kirjasto sekä Viron Parlamentin viestintänosasto ja Eesti kunstikoolide Liit.
 • Koulutuspäivien järjestäminen, kaksipäiväiset Kevätpäivät, Rehtoripäivät ja Syyspäivät. Jäsenkoulujen ammatillinen kehittäminen, tukeminen ja verkostoituminen. Valtakunnalliset opettajien pedagogiset etätapaamiset neljästi vuodessa.
 • Jäsenkyselyn tekeminen (tiedonkeruu). Edunvalvonnallinen viestintä kuvataidekoulujen toiminnasta ja sen kehittämisestä.
 • Kentän työyhteisön laajempi saavuttaminen ja yhdistäminen. Uusien jäsenoppilaitosten hankkiminen.
 • Liitto on vakiintunut yhteistyökumppani kentällä. Kuvataidekoulutuksen ja -kasvatuksen visiotyön 2030 ehdotettujen toimenpiteiden edistäminen.
 • Visuaalisten taiteiden taiteen perusopetuksen aseman vahvistaminen koulutusmuotona harrastamisen kentällä.
 • TPO-liiton ja sen jäsenjärjestöjen välisen yhteistyön vahvistaminen.

2. TOIMINTAEDELLYTYSTEN EDISTÄMINEN

Kuvataidekoulujen liitto edistää jäsentensä toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnallisesti sekä toimii taide-, kulttuuri- ja koulutuspoliittisesti. Liitto tekee tunnetuksi jäsenyhteisöjensä toimintaa ja tavoitteita pitämällä kiinteästi yhteyttä Opetushallitukseen, Eduskuntaan, Opetus- ja kulttuuriministeriöön ja muuhun valtionhallintoon sekä alan järjestöihin, korkeakouluihin, yliopistoihin ja muihin sidosryhmiin. Edunvalvonnassa, yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa sekä taide- ja kulttuuripoliittisessa toiminnassa keskeistä on yhteistyö Taiteen perusopetusliitto TPO ry:n ja TPO:n taiteenalaliittojen sekä Aalto-yliopiston kuvataidekasvatuksen kanssa.

Kuvataidekoulutuksen ja -kasvatuksen kansallisen visiotyön 2030 visio hahmottaa kuvataidekoulutuksen ja -kasvatuksen tavoitetilaa, arvoja ja kehityssuuntia tulevaisuuteen, mukaan lukien kuvataiteen taiteen perusopetus. Visiotyössä on huomioitu kentän näkökulmia, joita on kerätty myös osana Kuvataidekoulujen liiton järjestämiä koulutustapahtumia. Liiton pitkäaikaisena tavoitteena on Kuvataidekoulutuksen ja -kasvatuksen visiotyön 2030 ehdotettujen toimenpiteiden edistäminen.

Vuonna 2024 liiton tavoitteena on jäsenkoulujen ammatillinen kehittäminen, tukeminen ja verkostoituminen sekä kentän työyhteisön laajempi saavuttaminen ja yhdistäminen. Hallitus osallistaa jäsenyhteisöjään valtakunnallisesti tekemällä kyselyitä, järjestämällä koulutuspäiviä ja yhteisiä tapahtumia sekä organisoimalla Kansanedustajat kuvataidekoululaisten silmin- näyttelyhanketta (ks. alla tarkemmin kohdassa 6). Lisäksi jatketaan opettajia osallistavalla ja yhdistävällä toiminnalla eli pedagogisilla opettajakahveilla. 

Liitto nimeää vuosittain ansioituneen kuvataidekasvattajan tai ryhmän, joka on edistänyt merkittävällä tavalla taidekasvatusta ja visuaalisten taiteiden TPO:sta. Valintakriteerinä voi olla yksittäinen teko, merkittävä ja/tai pitkään jatkunut toiminta tai elämäntyö. Vuonna 2023 aloitimme myös uuden kunniamaininnan tunnustuksen esimerkilliselle taidekasvatusteolle, jolla on tehty taidekasvatusta näkyväksi, edistetty osallisuutta ja vaikuttamista tai taidesuhteen vahvistusta. Hallitus nostaa esiin alamme ajankohtaisia merkityksellisiä tekijöitä ja tekoja sekä antaa heille tunnustusta.

3. JÄSENYHTEISÖJEN OSALLISTAMINEN

Valtakunnalliset opettajien pedagogiset etätapaamiset

 Liiton keräämien koulutuspäivien palautteiden perusteella usein toivotaan lisää aikaa keskustelulle ja yhteisten asioiden jakamiselle. Hallitus perusti jäsenien aloitteesta (v. 2022) valtakunnalliset opettajien pedagogiset etätäpaamiset eli opekahvit. Ne järjestetään neljästi vuodessa ja tapaamisten tavoitteena on tarjota matalan kynnyksen kollegiaalinen kohtaamispaikka, jossa voidaan keskustella ja jakaa yhteisiä asioita osallistavalla ja yhdistävällä toiminnalla. 

Valoa! Ljus!

Liiton jäsenyhteisöt juhlistavat Lapsen oikeuksien viikkoa 18.-24.11.2024 sekä Lapsen oikeuksien päivää 20.11.2024 toteuttamalla ja dokumentoimalla erilaisia valoinstallaatioita sekä järjestämällä tapahtumia ja juhlia. Kuvia koulujen teoksista ja tapahtumista julkaistaan jäsenyhteisöjen käyttämilllä yhteisillä hashtageilla liiton verkkopalvelussa, osoitteessa https://youngart.fi/valoa-ljus-lapsen-oikeuksien-paivana/ sekä sosiaalisen median kanavilla Instagramissa @kuvisliitto, Facebookissa @youngart.fi sekä Twitterissä (nykyään X) @kuvisliitto. Tempauksen tarkoituksena on tuoda lasten oikeuksien lisäksi esille lasten ja nuorten taidetta, liiton jäsenten toimintaa se. Yhteisöllinen tempaus tuo myös valoa pimeään marraskuuhun.

4. TAIDEPEDAGOGIIKAN KEHITTÄMINEN

Koulutustoiminta

Tavoitteena jäsenkoulujen ammatillinen kehittäminen, tukeminen ja verkostoituminen. Liitto kehittää taidekasvatusta, visuaalisten taiteiden TPO:ta yhteistyössä yliopistojen, taidekasvattajien ja taiteilijoiden kanssa. Liitto järjestää säännöllisesti vuosittain kolme-viisi koulutuspäivää sekä erilliset kaksipäiväiset rehtoripäivät. Tämän lisäksi liitto järjestää vuosittain teemakoulutuspäiviä.

Kuvataidekoulujen liiton jäsenkoulut kokevat yhdeksi liiton tärkeimmistä tehtävistä kuvataidekoulujen verkostoa yhdistävät koulutuspäivät, jotka vahvistavat yhteisöllisyyttä, verkostoitumista sekä tarjoavat kollegiaalista tukea että ajankohtaista koulutusta.

Vuoden 2024 koulutusaiheita:

 • Taiteiden ja taidekasvatuksen visio ja tulevaisuudet 
 • Taide ja taidekasvatus kestävän tulevaisuuden kehittäjänä 
 • Demokratiakasvatus ja taidekasvatus 
 • Yhdenvertaisuus (turvallinen tila kouluissa ja tapahtumissa)
 • Digitalisaation vaikutus taidekasvatukseen
 • Taiteiden ja tieteiden välisyys 
 • Taiteen perusopetuksen saavutettavuus, vaikuttavuus ja tulevaisuusnäkymät 
 • OKM:n ja OPH:n ajankohtaiset mm. TPO-lakiuudistus, osaamisen tunnistaminen Koski-varanto, indikaattorityö, neliapilamalli
 • Kansainvälisyyden vahvistaminen 

Kuvataidekoulujen liitto kerää jokaisen koulutuspäivän jälkeen osallistujapalautteet. Liiton hallitus ja henkilöstö analysoivat palautteiden tulokset, suunnittelevat toimintaa niiden perusteella ja arvioivat koulutustoimintaa osana strategiatyötä.

5. VIESTINTÄ JA TIEDOTUS

Kuvataidekoulujen liitossa tiedottaminen on osa jäsenpalveluita ja viestintä keskeinen edunvalvonnan väline. Liitto edistää taidekasvatuksen merkitystä ja arvostusta sekä tekee tunnetuksi visuaalisten taiteiden koulujen toimintaa ja tavoitteita tiedotus-, viestintä-, julkaisu-, tapahtuma- ja näyttelytoiminnalla. Viestinnän suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen osallistuvat liiton hallitus ja työntekijät. Viestintää tehdään suomen kielen lisäksi myös englanniksi ja ruotsiksi.

Jäsenviestinnässä pääpaino on viikkotiedotteissa ja muissa jäsenkirjeissä. Liitto ylläpitää verkkosivustoa: www.youngart.fi. Liiton www-sivuilta pääsee suoraan jäsenkoulujen kotisivuille ja verkkogallerioihin. Liiton tuottamat aineistot ja julkaisut ovat vapaasti saatavilla verkkopalvelussa.

Liitto ja sen jäsenyhteisöt viestivät aktiivisesti sosiaalisessa mediassa: Facebookissa, Twitterissä (X) ja Instagramissa (www.facebook.com/youngart.fi @kuvisliitto #taidekasvatus #taiteenperusopetus #art #arteducation).

Jäsenkysely  

Kuvataidekoulujen liiton tekemä jäsenkysely on edunvalvonnallista tiedonkeruuta. Jäsenyhteisöjen toiminnan laajuutta ja kehittämistarpeita kartoitetaan joka toinen vuosi jäsenkyselyllä. Viimeisin valmistui vuonna 2022 ja seuraava tehdään 2024.

Viestintää yhteistyössä  

Liitto ja sen jäsenyhteisöt järjestävät valtakunnallisesti lukuisia koulutuksia, näyttelyitä ja tapahtumia omilla paikkakunnillaan. Niissä liitto pyrkii ohjeistamaan yhteisen viestinnän käytänteistä. Esim. sosiaalisen mediassa yhteisillä sovituilla #hashtageilla ja tägäyksillä.

Kuvataidekoulujen liitto tekee viestintää yhdessä TPO:n taiteenalaliittojen ja TPO-liitto ry:n kanssa. Kuvataidekoulujen liitto vahvistaa visuaalisten taiteiden asemaa valtakunnallisessa koulutus- ja taidekasvatusjärjestelmässä yhteistyössä Kuvataideopettajat KUVIS ry:n kanssa. Liitto tekee tunnetuksi jäsentensä toimintaa ja tavoitteita eduskuntaan, opetus- ja kulttuuriministeriöön, Opetushallitukseen ja muuhun valtionhallintoon sekä sidosryhmiin ja tekee yhteistyötä esimerkiksi valtakunnallisten tiedonkeruiden kanssa.

6. KOTIMAINEN YHTEISTYÖ

Liiton tavoitteena on visuaalisten taiteiden taiteen perusopetuksen aseman vahvistaminen koulutusmuotona harrastamisen kentällä. Liitto kehittää taidekasvatusta, visuaalisten taiteiden TPO:sta ja sen pedagogiikkaa yhteistyössä yliopistojen, taidekasvattajien ja taiteilijoiden kanssa. Viime vuosina liitto on vahvistanut yhteistyötä esimerkiksi Aalto-yliopiston, Lapin yliopiston ja Taideyliopiston Kuvataideakatemian, Suomen InSEA:n ja Suomen Reggio Emilia -yhdistyksen kanssa. Toiminnan mahdollistajina ja kehittämistyön ohjaajina toimivat OPH ja OKM.

Kuvataidekoulujen liitto on Taiteen perusopetusliitto TPO ry:n jäsen. Kuvataidekoulujen liitolla on edustus TPO-liiton ohjausryhmässä. Vuonna 2024 Kuvataidekoulujen liitto edistää omassa toiminnassaan TPO-liiton strategisia tavoitteita ja yhteistyössä TPO-liiton muiden taidealaliittojen (Esittävien taiteiden liitto ry, Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry, Suomen Musiikkioppilaitosten liitto ry, Suomen sanataideopetuksen seura ry ja Suomen tanssioppilaitosten liitto STOPP ry. ) kanssa OKKA-säätiön sertifikaatin avulla mietitään tulevaisuuden kestävyystoimenpiteitä.

Liitto on vakiintunut yhteistyökumppani kentällä (Visiotyö, ISO KUVA) ja pitkä-aikaisena tavoitteena on Kuvataidekoulutuksen ja -kasvatuksen visiotyön 2030 ehdotettujen toimenpiteiden edistäminen.

Kansanedustajat kuvataidekoululaisten silmin -hanke KEKS 2023-2025

Kuvataidekoulujen liitto toteuttaa yhteistyössä Eduskunnan viestinnän osaston ja Eduskunnan kirjaston henkilökunnan kanssa Kansanedustajat kuvataidekoululaisten silmin -hankkeen vuosina 2023-2025. Avajaiset pidetään alkuvuodesta 2025 Eduskunnan kirjaston galleriatilassa. Vuonna 2024 liitto valmistelee hanketta ja hakee Kansanedustajat kuvataidekoululaisten silmin -näyttelyhankkeelle rahoitusta. Eesti Kunstikoolide Liit, Viron Parlamentin viestintäosasto, Eduskunnan viestinnän osasto ja Eduskunnan kirjasto sekä Aalto-yliopiston kuvataidekasvatuksen osasto ovat liiton yhteistyökumppaneita hankkeessa, joka tähtää Kansanedustajat kuvataidekoululaisten silmin  -näyttelyyn Eduskunnan kirjastoon. Yhteistyöhanke käsittelee demokratiakasvatuksen ja taidekasvatuksen yhdistämistä ja sisältää koulutusyhteistyötä. Vuoden 2024 aikana hankkeeseen lähtevät jäsenkoulujen oppilaat toteuttavat muotokuvat kaikista Suomen 200 kansanedustajasta ja lisäksi kootaan kaikille saavutettava www.kansanedustajatkuvataidekoululaistensilmin.com verkkogalleria oppilaiden teoksista.

Kuvataidekoulujen liitto vahvistaa kuvataidekasvatuksen yhteiskunnallista asemaa sekä tekee yhteistyötä esimerkiksi Koulukinoyhdistyksen ja Kuvataideopettajat KUVIS ry:n kanssa. Liitto on Mikko Hartikaisen rahaston perustajajäsen. Rahaston tarkoituksena on edistää varainkeruuta taloudellista tukea tarvitsevien perheiden lasten ja nuorten osallisuutta kuvataideharrastuksen tukemiseksi. Liitolla on edustaja rahaston hallituksessa.

Liitolla on edustaja Aalto yliopisto-juniorin ohjausryhmässä sekä Lasten ja nuorten Taidekeskuksen säätiön neuvottelukunnassa lisäksi liitto kuuluu Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seuraan ja on Suomen muinaistaideseura ry:n jäsenyhteisö. Kuvataidekoulujen liitto on Mediakasvatusseuran jäsenyhteisö, jonka lisäksi Kuvataidekoulujen liitto tekee kotimaista yhteistyötä esimerkiksi Kansalaisopistojen liitto KoL ry:n, Kuntaliiton, OAJ:n, Sivistystyönantajien ja OKKA-säätiön kanssa.

7. KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ

Eesti Kunstikoolide Liit

Vuoden 2022 Rehtoripäivillä Virossa liitto ja liiton jäsenkoulut aloittivat yhteistyön Eesti Kunstikoolide Liit:n ja heidän jäsenkoulujen rehtoreiden kanssa. Yhteistyötä jatkettiin v. 2023 Rehtoripäivillä, jonka johdosta monet koulut ovat tehneet kansainvälistä yhteistyötä toistensa kanssa. Eesti Kunstikoolide Liit ja Viron Parlamentin viestintänosasto ovat liiton yhteistyökumppaneita v. 2023-2025 hankkeessa, joka tähtää Kansanedustajat kuvataidekoululaisten silmin -näyttelyhankkeeseen Eduskunnan kirjastoon. (ks.edellä tarkemmin)

Liitto on Arts4all-verkoston jäsen. Verkoston tarkoituksena on taidekasvatuksen aseman vahvistaminen sekä yhteistyön kehittäminen eurooppalaisten taidekoulujen ja taidekouluja edustavien järjestöjen välillä.

International Society for Education through Art (InSEA) on kansainvälinen, UNESCO:n alainen ja visuaalisiin taiteisiin painottunut taidekasvatusjärjestö. Kuvataidekoulujen liitto on InSEA:n Suomen jäsenyhteisössä ja täten jäsen myös InSEA Europe:ssa ja InSEA World:ssä. Liitolla on edustaja InSEA Suomen hallituksessa. InSEA kehittää taidekasvatusta ja taidepedagogiikkaa sekä niiden tutkimusta.

8. TOIMINNAN TULOKSET

Kuvataidekoulujen liiton ja sen jäsenkoulujen toiminta vahvistaa taiteen, kulttuurin ja kulttuuriperinnön merkitystä, vaikutusta ja arvostusta suomalaisessa yhteiskunnassa. Kuvataidekoulujen taidekasvatustoiminta lisää taide- ja kulttuuripalvelujen käyttöä ja taideyleisöä. Tästä syntyy vahva ja elinvoimainen visuaalisen kulttuurin perusta.

 • Riittävä liiton rahoitus mahdollistaa visuaalisten taiteiden TPO:n arvioimisen ja kehittämisen yhteiskunnan ja sen tarpeiden muuttuessa.
 • Liiton edunvalvonnallinen viestintä kuvataidekoulujen toiminnasta ja sen kehittämisestä vaikuttaa koulutuspoliittisesti päätöksentekoon.
 • Liiton toiminnan tulokset vahvistavat sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää yhteiskuntaa, jossa tuetaan sekä yksilön ihmisenä kasvua että yhteisön hyvän elämän rakentamista.
 • Liiton koulutustoiminnan tuloksena sen jäsenten visuaalisten taiteiden opetus on korkeatasoista ja aikaansa seuraavaa sekä taidekasvattajat verkostoituneita.   
 • Koulutustoiminta vahvistaa rehtoreiden ja opettajien osaamista ja asiantuntijuutta. Vertaistuki ja hyvien käytäntöjen jakaminen kehittävät oppilaitosten toimintaa, itsearvioinnin kehittymistä sekä osaamisen jakamista sekä lisäävät opetushenkilöstön työhyvinvointia ja työssä jaksamista. Liiton koulutus on valtakunnallisesti saavutettavaa, ja liitto jakaa pedagogista ja hallinnollista tukimateriaalia. Laadukas pedagogiikka kehittää myös TPO:n toimintaedellytyksiä. 
 • Liiton tekemällä tiedotuksella ja viestinnällä jäsenkoulujen tunnettavuus, toimintaedellytykset sekä saatavuus ja saavutettavuus paranevat. Liiton tiedonkeruu jäsenoppilaitoksilta ja niiden tulosten arvioiminen sekä osallistuminen muihin valtakunnallisiin tiedonkeruihin antavat TPO:n järjestäjille, koulutuspoliitikoille ja -hallinnolle tietoa opetuksen järjestämisestä, henkilöstörakenteesta sekä kehittämistarpeista. 
 • Liitto järjestää kansainvälisiä kohtaamisia ja tiedottaa jäseniään verkostoista ja kongresseista, mikä edistää jäsenyhteisöjen kansainvälistä toimintaa, yhteistyökumppaneiden hankkimista ja kansainvälisten projektien syntymistä.
 • Liitto ja sen jäsenet tuottavat osallistavia näyttelyitä ja saavutettavia tapahtumia valtakunnallisesti.

Lataa tästä Kuvataidekoulujen liiton toimintakertomus 2022, joka sisältää vuosikertomuksen