VUODEN 2020 TOIMINTASUUNNITELMA
(ei sisällä talous-, henkilöstö- ja toimitila-kappaleita)

 1. TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET

Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto edustaa visuaalisia taiteita sekä niiden taidekasvatusta ja -opetusta. Se on vuonna 1982 perustettu valtakunnallinen keskusjärjestö. Liittoon kuuluu 63 jäsentä, jotka antavat opetussunnitelmaperusteista taiteen perusopetusta (TPO) kuvataiteessa, käsityössä, arkkitehtuurissa ja mediataiteissa* sekä tarjoavat harrastustoimintaa lasten, nuorten ja aikuisten vapaa-aikaan. Liiton vuoden 2018 jäsenkyselyn mukaan jäsenkouluissa oli 17 211 TPO-oppilasta. Jäsenet toteuttavat myös lyhytkursseja, kerhoja, leirejä, näyttelyitä, tapahtumia ja hankkeita sekä tekevät yhteistyötä toisten TPO-oppilaitosten, päiväkotien, peruskoulujen ja lukioiden sekä muiden sidosryhmien kanssa. Vuonna 2018 jäsenten taidekasvatus ja -opetus tavoitti 47 545 oppilasta. Jäsenten toimintaan tehtiin 835 586 osallistumiskäyntiä vuonna 2018.

* Jäljempänä näihin taiteenaloihin viitataan käsitteellä visuaaliset taiteet.

Kuvataidekoulujen liitto edistää taiteen, kulttuurin ja kulttuuriperinnön merkitystä, vaikutusta ja arvostusta suomalaisessa yhteiskunnassa. Liitto tukee kulttuuri-, koulutus-, nuoriso- ja ympäristöpolitiikan sekä kestävän kehityksen politiikan tavoitteiden toteutumista. Uusi kuntien kulttuuritoimintalaki korostaa, että ihmisillä tulee olla yhdenvertainen mahdollisuus luovaan ilmaisuun ja toimintaan sekä kulttuurin ja taiteen tekemiseen ja kokemiseen. Liitto edistää taidekasvatuksen monipuolistamista ja visuaalisten taiteiden TPO:n laajentamista osana vahvaa ja elinvoimaista taiteen ja kulttuurin perustaa. Liitto edistää myös Kulttuuripolitiikan strategian 2025 toteutumista ja pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelman Osallistava ja osaava Suomi toimeenpanoa. Taide- ja kulttuurikasvatuksen avulla vahvistetaan kulttuurista osallisuutta ja kulttuuristen oikeuksien toteutumista (Perustuslaki ja Yleisopimus lasten oikeuksista).

Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton tehtävänä on:

 • valvoa visuaalisten taiteiden koulujen ja taiteen perusopetuksen etuja Suomessa
 • tehdä tunnetuksi visuaalisten taiteiden koulujen ja taiteen perusopetuksen toimintaa ja tavoitteita
 • edistää jäsenyhteisöjensä taidekasvatuksen tasoa kehittämällä visuaalisten taiteiden taiteen perusopetusta ja taidepedagogiikkaa
 • vahvistaa visuaalisten taiteiden asemaa valtakunnallisessa koulutus- ja taidekasvatusjärjestelmässä
 • vaikuttaa valtakunnallisesti ja kansainvälisesti lasten- ja nuortenkulttuurin sekä taidekasvatuksen puolesta
 • kehittää yhteistyötä alan kotimaisten ja kansainvälisten yhteisöjen kanssa
 • tukea taidekasvatustyötä lasten ja nuorten hyvinvoinnin, kestävän elämäntavan sekä kulttuurisen moninaisuuden hyväksi
 1. TOIMINTAKULTTUURIN PERUSTA

Kuvataidekoulujen liiton jäsenyhteisöissä oppilas on aktiivinen toimija. Liiton ja sen jäsenten toiminta vahvistaa lasten ja nuorten yhdenvertaista osallisuutta taiteen tekijänä ja kokijana sekä kulttuurisena vaikuttajana ja aktiivisena kansalaisena. Taidekasvatus rakentuu ihmisoikeuksien, tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja kulttuurisen moninaisuuden kunnioitukselle. Liiton ja sen jäsenten toiminnassa edistetään sukupuolten välistä tasa-arvoa ja kunnioitetaan sukupuolen moninaisuutta.

Liitto on visuaalisten taiteiden koulujen yhdysside ja tiedon kokoaja. Sen toiminta perustuu yhteiskunnan moniarvoiselle ja uudistuvalle kulttuuriperinnölle. Liiton koulutus ja sen jäsenten taidekasvatus rakentavat sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää tulevaisuutta taiteen keinoin. Liiton jäsenyhteisöjen opetus on laadukasta, ja se edistää oppilaiden taidesuhteen kehittymistä, elinikäistä taiteen harrastamista, jatkuvaa oppimista ja valmiuksia hakeutua jatko-opintoihin. Opetusta antaa aina ammattilainen luovuutta ruokkivassa ja turvallisessa oppimisympäristössä. Liiton jäsenet työllistävät kuvataiteen opettajien lisäksi satoja kuvataiteilijoita, arkkitehtejä, käsityöläisiä, muotoilijoita, valokuvaajia ja media-alan ammattilaisia. Alueellista saatavuutta ja saavutettavuutta liitto edistää kehittämällä kunnallisten, yhdistysten ja kansalaisopistojen yhteydessä toimivien jäsentensä toimintaa, verkottumista ja yhteistyötä.

 1. VISUAALISTEN TAITEIDEN KOULUJEN JA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN EDISTÄMINEN

Kuvataidekoulujen liitto edistää jäsentensä toimintaedellytyksiä sekä lasten ja nuorten oikeutta laadukkaaseen taidekasvatukseen ja -opetukseen tekemällä aktiivista edunvalvontatyötä. Liitto vaikuttaa yhteiskunnallisesti ja toimii kulttuuripoliittisesti. Vuonna 2020 liitto osallistuu aktiivisesti visuaalisten taiteiden TPO:n sekä sen rahoitusjärjestelmän ja valtionrahoituksen kehittämiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö teetti vuonna 2019 selvityksen TPO:n rahoitusjärjestelmän uudistamistarpeista. Suurin osa selvityksen ehdotuksista uudistaisi toteutuessaan nykyistä valtionosuusjärjestelmää, mutta kaikki selvityksen ehdotukset eivät kuitenkaan tue selvitystyön tavoitteita: TPO:n aseman vahvistaminen, rahoituspohjan vakauttaminen sekä opetuksen laadun ja rakenteiden turvaaminen. Ehdotusten selkeyttämiseen ja lisäkehittelyyn tullaan tarvitsemaan monitaiteista TPO-yhteistyötä ja laaja-alaista työryhmätyöskentelyä.

Kuvataidekoulujen liitto pitää tärkeänä rahoitusjärjestelmän uudistamista siten, että se lisää taiteenalojen välistä tasa-arvoa sekä TPO:n saatavuutta ja saavutettavuutta. Kuvataidekoulujen liiton mukaan rahoitusjärjestelmää tulee uudistaa siten, että rahoitusjärjestelmä voi kohdella TPO-taiteenaloja nykyistä yhdenvertaisemmin ottamalla huomioon taiteenalojen erityispiirteet ja erilaiset tarpeet nykyistä tasa-arvoisemmin. Tämä vaatii jokaisen TPO-taiteenalan erityisosaamista sekä sen mukanaoloa ja äänen kuulumista yhteistyössä. Kuvataidekoulujen liitto osallistuu tulevaan työryhmätyöskentelyyn vahvistamalla sitä visuaalisten taiteiden näkökulmasta ja pitää tärkeimpinä uudistuksina 1) rahoituksen lisäämistä myös tulevina vuosina 2) järjestämislupien hakuprosessin sujuvoittamista ja 3) kustannusperusteiden laskennan uudelleen tarkastelua ja sen ohjeistuksen selkeytystä.

Kuvataidekoulujen liitto tekee tunnetuksi jäsenyhteisöjensä toimintaa ja tavoitteita pitämällä kiinteästi yhteyttä Opetushallitukseen, eduskuntaan, OKM:öön ja muuhun valtionhallintoon sekä alan järjestöihin, korkeakouluihin, yliopistoihin ja muihin sidosryhmiin. Edunvalvonnassa, yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa ja kulttuuripoliittisessa toiminnassa keskeistä on yhteistyö Taiteen perusopetusliitto TPO ry:n ja TPO:n taiteenalaliittojen sekä Kuvataideopettajat KUVIS ry:n kanssa.

Vuonna 2020 liitto edistää:

 • taiteen perusopetuksen rahoitusjärjestelmän uudistamista.
 • taiteen perusopetuksen opetustuntikohtaisen valtionosuuden tuntimäärän ja yksikköhinnan korottamista tasa-arvoisesti kaikille taiteenaloille ja opetuksen järjestäjille.
 • taiteen perusopetuksen harkinnanvaraisen valtionavustuksen ja erityisavustuksien määrärahojen korottamista.
 • sekä yleisen että laajan oppimäärän taiteen perusopetuksen kehittämistä kunnallisissa sekä yhdistysten ja vapaan sivistystyön oppilaitoksissa.
 • visuaalisten taiteiden taiteen perusopetuksen VOS-tuntien lisäämistä varhaiskasvatukseen.
 • taiteen perusopetuksen saatavuutta ja saavutettavuutta.
 • taiteen perusopetuksen osaamisen hyödyntämistä varhaiskasvatuksen, koulujen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä kerhojen taidekasvatuksen kehittämisessä.
 1. TAIDEPEDAGOGIIKAN KEHITTÄMINEN

Koulutustoiminta

Kuvataidekoulujen liitto kehittää taidekasvatusta, visuaalisten taiteiden TPO:ta ja sen pedagogiikkaa yhteistyössä yliopistojen, taidekasvattajien ja taiteilijoiden kanssa. Liitto järjestää säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa koulutuspäivät liiton sääntömääräisten kokousten yhteydessä sekä erilliset rehtoripäivät. Tämän lisäksi liitto järjestää vuosittain teemakoulutuspäiviä. Esimerkiksi liitto aloitti vuonna 2018 uuden koulutuspäiväsarjan varhaisiän taidekasvatuksesta, jossa pienten lasten pedagogiikkaa (4–8 v.) tarkastellaan tärkeänä alkuna luomassa pohjaa koko taiteen perusopetuksen kaarelle. Koulutuksen suunnittelee liiton hallitus ja toteuttavat toiminnanjohtaja, liittosihteeri ja paikalliset yhteistyökumppanit. Kouluttajiksi palkataan luennoitsijoita ja työpajojen vetäjiä.

Liiton järjestämässä koulutuksessa:

 • ylläpidetään taidepedagogista ammattitaitoa.
 • täydennetään taiteen perusopetuksen taidepedagogista ammattitaitoa.
 • perehdytään visuaalisten taiteiden ja taidekasvatuksen ajankohtaisiin ilmiöihin.
 • jaetaan sekä tutkimus- että kokemusperäistä tietoa taidekasvatuksesta ja nykytaiteesta.
 • jaetaan hyviä käytänteitä ja yhteistyömalleja.
 • avataan uusia näkökulmia opetuksen kehittämiseen.
 • pyritään aktiivisesti lisäämään laajan ja yleisen oppimäärän TPO-koulujen osaamista ja verkostoitumista tarjoamalla yhteistä koulutusta.
 • kehitetään TPO:n lisäksi järjestettävää muuta taidekasvatustoimintaa, kuten matalan kynnyksen harrastustoimintaa.
 • edistetään jäsenten henkilöstön työhyvinvointia.

Vuoden 2020 koulutusaiheet:

 • taiteiden ja taidekasvatuksen tulevaisuudet
 • taiteidenvälisyys
 • mediataiteet
 • taiteen perusopetuksen saatavuus ja saavutettavuus
 • oppilaitosten sekä muiden kunta- ja kaupunkitoimijoiden välinen yhteistyö
 • visuaalisten taiteiden varhaisiän taidekasvatus
 • uusien OPS:ien mukaisen arvioinnin kehittäminen
 • taiteen perusopetuksen osaamisen hyödyntäminen varhaiskasvatuksen, koulujen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä kerhojen taidekasvatuksen kehittämisessä
 • sisäinen ja ulkoinen viestintä
 • kuvataidekasvatuksen ja -opetuksen kestävä tulevaisuus
 • lisäksi käsitellään edellisen ja kyseessä olevan vuoden hankkeiden teemoja, näistä tarkemmin 8. luvussa

Kuvataidekoulujen liitto kerää jokaisen koulutuspäivän jälkeen osallistujapalautteen. Liiton hallitus ja henkilöstö analysoivat palautteiden tulokset, suunnittelevat toimintaa niiden perusteella ja arvioivat koulutustoimintaa osana strategiatyötä.

Opettajien työtehoseura

Kuvataidekoulujen liiton kevät- ja syyspäivillä kokoontuu Opettajien työtehoseura. Tällä opettajien vertaistuen foorumilla liitto tukee kuvataidekoulujen opettajien kollegiaalista verkottumista ja omaehtoista ammatillista yhteistyötä. Liitto järjestää verkostotapaamiselle tilat ja välineet. Opettajaverkoston jäsenet suunnittelevat ja toteuttavat vuorollaan tapaamisten sisällöt.

 1. VISUAALISTEN TAITEIDEN KOULUJEN JA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TUNNETUKSI TEKEMINEN

Kuvataidekoulujen liitossa tiedottaminen on osa jäsenpalveluita ja viestintä keskeinen edunvalvonnan väline. Liitto edistää taidekasvatuksen merkitystä ja arvostusta sekä tekee tunnetuksi visuaalisten taiteiden koulujen toimintaa ja tavoitteita tiedotus-, viestintä-, julkaisu-, tapahtuma- ja näyttelytoiminnalla. Viestinnän suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen osallistuvat liiton hallitus ja työntekijät. Vuonna 2020 liiton viestintää kehitetään uudella visuaalisella ilmeellä. Viestintää tehdään suomenkielen lisäksi myös englanniksi ja ruotsiksi.

Liiton viestintä kohdennetaan seuraaville ryhmille:

 • liiton jäsenyhteisöt ja heidän henkilöstönsä
 • taidekasvatuksen kotimaiset ja kansainväliset toimijat
 • valtion-, koulutus- ja kulttuurihallinto
 • yhteistyö- ja hankekumppanit
 • visuaalisista taiteista kiinnostuneet lapset, nuoret ja perheet
 • muu yleisö

Jäsenviestinnässä pääpaino on viikkotiedotteissa ja muissa jäsenkirjeissä. Niissä tiedotetaan taiteen, taidekasvatuksen, visuaalisten taiteiden TPO:n, liiton ja sen yhteistyökumppaneiden ajankohtaisista asioista. Liitto jakaa jäsenilleen myös tietoa koulutus- ja kulttuuripoliitiikan strategisista linjauksista, toimintaympäristön muutoksista sekä rahoitusmahdollisuuksista. Lisäksi liitto välittää tietoja muiden tahojen järjestämästä jatko- ja täydennyskoulutuksesta ja ammattikirjallisuudesta.

Liitto ylläpitää visuaalisten taiteiden taidekasvatusta esittelevää verkkopalvelua: www.youngart.fi. Liiton www-sivuilta pääsee suoraan jäsenkoulujen kotisivuille ja verkkogallerioihin. Liiton tuottamat aineistot ja julkaisut ovat vapaasti saatavilla verkkopalvelussa. Vuonna 2020 liitto kehittää verkkopalvelun visuaalisuutta ja käytettävyyttä sekä käännättää palvelun materiaalia kansainvälisiin tarkoituksiin. Liitto tuottaa myös monikielistä esitemateriaalia vuonna 2020.

Liitto ja sen jäsenyhteisöt viestivät aktiivisesti sosiaalisessa mediassa: Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa (www.facebook.com/youngart.fi @kuvisliitto #taidekasvatus #taiteenperusopetus #art #arteducation). Vuonna 2020 liitto kehittää jäsenyhteisöjen henkilöstölle tarkoitettua FB-ryhmää, jossa opettajat ja rehtorit voivat jakaa hyviä käytänteitä ja saada vertaistukea.

Jäsenyhteisöjen toiminnan laajuutta, kehittymistä sekä kehittämistarpeita kartoitetaan kahden vuoden välein jäsenkyselyn avulla. Viimeksi liitto on koonnut tiedot jäsentensä vuoden 2018 toiminnasta ja julkaissut aineiston vuonna 2019. Tiedonkeruu ja sen tulosten arvioiminen antavat taidekasvatuksen ja TPO:n järjestäjille, koulutus- ja kulttuuripoliitikan ja -hallinnon toimijoille tietoa opetuksen järjestämisestä ja kehittämistarpeista. Liitto tuo jäsenten ja niissä toimivien taidekasvattajien kokemustietoa visuaalisten taiteiden taidekasvatuksen käytännöistä ja merkityksestä koulutus- ja kulttuuripolitiikan ja -hallinnon sekä päättäjien tietoon.

Kuvataidekoulujen liitto tekee viestintää yhdessä TPO:n taiteenalaliittojen ja Taiteen perusopetusliitto TPO ry:n kanssa. Kuvataidekoulujen liitto vahvistaa visuaalisten taiteiden asemaa valtakunnallisessa koulutus- ja taidekasvatusjärjestelmässä yhteistyössä Kuvataideopettajat KUVIS ry:n kanssa. Liitto tekee tunnetuksi jäseniensä toimintaa ja tavoitteita eduskuntaan, opetus- ja kulttuuriministeriöön, Opetushallitukseen ja muuhun valtionhallintoon sekä sidosryhmiin ja tekee yhteistyötä esimerkiksi valtakunnallisten tiedonkeruiden kanssa.

Liitto ja sen jäsenyhteisöt kehittävät taiteen ja taidekasvatuksen laatua ja arvostusta taidenäyttely- ja tapahtumatoiminnalla. Ne esittelevät lasten ja nuorten sekä opiskelijoiden taidetta ja tekevät kuvataiteilijoiden, arkkitehtien, käsityöläisten, muotoilijoiden, valokuvaajien ja mediataiteilijoiden työtä tunnetuksi. Liiton jäsenet ovat vahvoja lasten- ja nuortenkulttuurin tuottajia paikkakunnillaan. Vuoden 2020 näyttelyistä ja tapahtumista löytyy tarkempaa tietoa luvusta 9.

Liitto nimeää vuosittain ansioituneen kuvataidekasvattajan, joka on edistänyt merkittävällä tavalla taidekasvatusta ja visuaalisten taiteiden taiteen perusopetusta. Valintakriteerinä voi olla yksittäinen teko, pitkään jatkunut toiminta tai elämäntyö.

 1. KOTIMAINEN YHTEISTYÖ

Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto tekee yhteistyötä taiteen ja kulttuurin toimijoiden, hallinnon ja sidosryhmien kanssa, esimerkiksi taide-, kulttuuri- ja kasvatusalan järjestöjen sekä taide- ja opettajankoulutusta antavien yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa. Liitto kehittää taidekasvatusta, visuaalisten taiteiden TPO:ta ja sen pedagogiikkaa yhteistyössä yliopistojen, taidekasvattajien ja taiteilijoiden kanssa. Taidepedagogiikan kehittämistyön kumppaneita ovat esimerkiksi Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Lapin yliopisto ja Taideyliopisto sekä kehittämistyön ohjaajia OPH ja OKM.

Kuvataidekoulujen liitto on Taiteen perusopetusliitto TPO ry:n jäsen. Kuvataidekoulujen liitolla on edustajat TPO-liiton hallituksessa sekä työryhmissä, joissa kehitetään taiteen perusopetusta ja tehdään yhteiskunnallista vaikuttamistyötä. Vuonna 2020 Kuvataidekoulujen liitto tekee yhteistyötä TPO-liiton kanssa Taiteen perusopetuksen kestävyyskriteerit -hankkeessa. Kuvataidekoulujen liitto tekee yhteistyötä myös TPO-taiteenalojen liittojen kanssa: Esittävien taiteiden liitto ry, Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry, Suomen Musiikkioppilaitosten liitto ry, Suomen sanataideopetuksen seura ry ja Suomen tanssioppilaitosten liitto STOPP ry.

Kuvataidekoulujen liitto vahvistaa kuvataidekasvatuksen yhteiskunnallista asemaa sekä tekee yhteistyötä esimerkiksi tiedottamisessa ja viestinnässä Kuvataideopettajat KUVIS ry:n kanssa. Liitolla on edustaja Kuvataideopettajat ry:n toimittaman ja julkaiseman taidekasvatuslehti Styluksen toimituskunnassa. Vuonna 2020 Kuvataidekoulujen liitto ja KUVIS ry ovat yhteistyökumppaneita Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seuran Tilannekuvia-hankkeessa. KUVIS ry on yhteistyökumppani Kuvataidekoulujen liiton Kuvataidekasvatuksen ISO KUVA -hankesuunnittelussa.

Kuvataidekoulujen liitolla on edustaja Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiön neuvottelukunnassa. Liitto tekee taidekeskuksen kanssa tiivistä yhteistyötä lasten ja nuorten taiteen edistämisessä sekä valtakunnallisesti että kansainvälisesti. Vuonna 2020 kartoitetaan mahdollisuuksia lasten taidetta esittelevään valtakunnalliseen näyttelyyn.

Liitto on Mikko Hartikaisen rahaston perustajajäsen. Rahaston tarkoituksena on edistää varainkeruuta vähävaraisten lasten ja nuorten kuvataideharrastuksen tukemiseksi. Liitolla on edustaja rahaston hallituksessa. Vuonna 2020 rahasto alkaa jakaa stipendejä.

Liitto kuuluu Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seuraan ja on seuran yhteistyökumppani Tilannekuvia-hankkeessa.

Kuvataidekoulujen liitto on Mediakasvatusseuran jäsenyhteisö. Vuonna 2020 kartoitetaan uuden jäsenyyden tuomia yhteistyömahdollisuuksia.

Liitto on Suomen muinaistaideseura ry:n jäsenyhteisö.

Lisäksi Kuvataidekoulujen liitto tekee kotimaista yhteistyötä esimerkiksi Kansalaisopistojen liitto KoL ry:n, Kuntaliiton, OAJ:n, Sivistystyönantajien ja OKKA-säätiön kanssa.

 1. KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ

Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto tekee yhteistyötä kansainvälisten taide-, kulttuuri- ja kasvatusalan järjestöjen sekä yliopistojen kanssa. Yhteistyön tavoitteena on toimialan osaamisen ja tutkimuksen edistäminen ja kehittäminen kansainvälisesti sekä tiedon välittäminen näistä jäsenille. Suomalainen taiteen perusopetus on ainutlaatuinen taidekasvatusjärjestelmä ja Kuvataidekoulujen liitto tekee sitä tunnetuksi kansainvälisesti.

Liitto on Arts4all-verkoston jäsen. Verkoston tarkoituksena on taidekasvatuksen aseman vahvistaminen sekä yhteistyön kehittäminen eurooppalaisten taidekoulujen ja taidekouluja edustavien järjestöjen välillä. Vuonna 2020 kehitetään yhteistyönä Arts4all:n organisaatiota ja rahoituspohjaa.

International Society for Education through Art (InSEA) on kansainvälinen, UNESCO:n alainen ja visuaalisiin taiteisiin painottunut taidekasvatusjärjestö. Kuvataidekoulujen liitto on InSEA Suomen jäsenyhteisö ja täten jäsen myös InSEA Europe:ssa ja InSEA World:ssä. Liitolla on edustaja InSEA Suomen hallituksessa. InSEA kehittää taidekasvatusta ja taidepedagogiikkaa sekä niiden tutkimusta. Insea European Congress 2020, Being Radical, Making Is Art and Education, järjestetään 6.–9.7.2020 Baezassa, Andalusiassa, Espanjassa. Kansainvälinen taidekasvatusviikko on 25.–31.5.2020, ja Kuvataidekoulujen liitto osallistuu InSEA Suomen jäsenenä taidekasvatusviikon juhlistamiseen Suomessa.

 1. HANKKEET VUONNA 2020

Tilannekuvia

Kuvataidekoulujen liitto tekee yhteistyötä Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seuran, Suomi-koulujen ja Kuvataideopettajat KUVIS ry.:n kanssa Tilannekuvia-hankkeessa. Sen tavoite on perehdyttää kulttuurien väliseen kohtaamiseen elokuvakasvatuksen keinoin. Vuonna 2020 tervehdysvideoita ja -animaatioita julkaistaan Kulttuuriperintökasvatuksen seuran Youtube-kanavalla ja esitetään Helinä Rautavaaran museossa, Espoossa. Hanketta on rahoittanut Niilo Helanderin säätiö.

Taiteen perusopetuksen oppilaitosten kestävyyskriteerit

Kuvataidekoulujen liitto tekee yhteistyötä TPO-taiteenalaliittojen, TPO-liiton ja OKKA-säätiön kanssa TPO:n kestävyyskriteereiden ja arviointityökalun kehittämisessä, jotka puolestaan palvelevat koulujen, niiden opetushenkilöstön ja opetuksen suunnittelijoiden itsearviointia ja toiminnan kehittämistä. Hankkeessa tarkastellaan oppimisympäristöä, toimintakulttuuria, opetusta ja oppimista sekä johtamista. Kestävyyskriteerit ja arviointityökalu testataan pilottioppilaitosten kanssa vuonna 2020. Pilotointi tarjoaa asiantuntijoiden tukea oppilaitoksen kestävyyden kehittämisessä ja väylän pedagogisen osaamisen kehittämiseen kestävyysnäkökulmasta. TPO-oppilaitosten kestävyyskriteerit, arviointityökalu ja niiden tukimateriaali toiminnan kestävyysnäkökulmien huomioon ottamista varten liitetään jatkossa myös osaksi Virvatuli-itsearviointimallia. Kestävyyskriteerit-hanke mahdollistaa ensimmäisten TPO-oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointien toteuttamisen. Hanketta tukee Keski-Suomen ELY-keskus.

Kuvataidekasvatuksen ISO KUVA

ISO KUVA -hankkeen tarkoituksena on kuvataidepedagogiikan yhteiskehittäminen ja kuvataidekasvatuksen alan kokoaminen opetussuunnitelmauudistusten jälkeen. Hanke vahvistaa opetuksesta, koulutuksesta ja tutkimuksesta vastaavien tahojen yhteistyötä ja kaikkien tahojen osallistumista opettajien perus- ja täydennyskoulutusta koskevaan keskusteluun. Yhteistyökumppaneita tällä hetkellä ovat Kuvataideopettajat KUVIS ry, Varhaiskasvatuksenopettajat VOL ry, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto ja Taideyliopisto. Vuonna 2020 Kuvataidekoulujen liitto hakee rahoitusta hankkeelle.

Mediataidetta nuorilta nuorille

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja tuoda näkyväksi nuorten mediataidetta valtakunnallisesti vuoden 2020 aikana. Mediataiteiden työpajoja järjestetään Helsingissä, Tampereella, Vihdissä, Lappeenrannassa, Oulussa ja Rovaniemellä kevään 2020 aikana. Lokakuussa 2020 järjestetään nuorten suuri mediataidetapahtuma ja oheistyöpajoja keskuskirjasto Oodissa, Helsingissä. Mediataidetapahtumassa ja työpajoissa opettajina toimivat mediataiteen ammattilaiset. Hankkeen pääyhteistyökumppaneita ovat AV-Arkki, Koulukino ja Kuvataideopettajat KUVIS ry. Hankkeessa ovat mukana yhteistyökumppaneina myös Taiteen perusopetusliitto, Mediakasvatusseura, Metka, MUU ry, IhmeFilmi, Elke ry ja Elokuvakoulu Valve.

Kaikki piirtää! 

Piirtämisen iloa ja ilmaisumahdollisuuksia yhdenvertaisesti, esteettömästi ja tasa-arvoisesti esiintuova päivä vakiinnutetaan jokavuotiseksi tapahtumaksi. Sisällössä tuodaan esiin myös kirjoittamisen ja piirtämisen yhteyksiä sekä poikkitaiteellisuutta ja -tieteellisyyttä.

 1. NÄYTTELYT JA TAPAHTUMAT VUONNA 2020

Tilannekuvia

Tilannekuvia-hankkeen tervehdysvideot ja -animaatiot julkaistaan Kulttuuriperintökasvatuksen seuran Youtube-kanavalla ja esitetään vuonna 2020 Helinä Rautavaaran museossa, Espoossa.

Kansanedustajat kuvataidekoululaisten silmin

Kuvataidekoulujen liitto on haastanut syksyllä 2019 visuaalisten taiteiden koulut mukaan yhteiseen näkyvyystempaukseen, jonka tarkoituksena on tehdä yhteiskunnallista vaikuttamistyötä kuvataiteen keinoin. Tempauksessa tehdään yhteistyössä eduskunnan kanslian kanssa muotokuvat kaikista Suomen 200 kansanedustajasta. Jokaisesta kansanedustajasta esitellään yksi toteutunut muotokuva keväällä 2020 eduskunnan kirjaston näyttelytilassa. Loput muotokuvat esitellään verkkogalleriassa näyttelyn yhteydessä ja liiton kotisivuilla.

Kestävän tulevaisuuden seminaari

Kuvataidekoulujen liitto osallistuu kestävän tulevaisuuden seminaarin järjestämiseen 2020 syksyllä Espoossa. Seminaarin työnimi on tällä hetkellä Kimpassa taidekasvatuksen kimppuun. Seminaarissa visioidaan visuaalisten taiteiden kestävä opintopolku päiväkodista ammatilliseen koulutukseen, korkeakoulutukseen ja yhteiskuntaan sekä luodaan kestävää tulevaisuutta lapsen ja nuoren luovalle itseilmaisulle. Kestävän tulevaisuuden seminaarin pääjärjestäjä on Espoon kuvataidekoulu, ja yhteistyöhön osallistuvat Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto ja Kuvataideopettajat KUVIS ry.

Lyhtypuistoja ja valoinstallaatioita

Liiton jäsenyhteisöt juhlistavat Lapsen oikeuksien päivää 20.11.2020 toteuttamalla ja dokumentoimalla lyhtypuistoja ja valoinstallaatioita sekä järjestämällä tapahtumia ja juhlia. Kuvia lyhtypuistoista ja valoinstallaatioista julkaistaan liiton verkkopalvelussa, osoitteessa http://youngart.fi/lyhtypuistoja-lapsen-oikeuksien-paivana/, ja liiton Instagramissa @kuvisliitto. Tempauksen tarkoituksena on tuoda lasten oikeuksien lisäksi esille lasten ja nuorten taidetta sekä liiton jäsenten toimintaa. Yhteisöllinen tempaus tuo myös valoa pimeään marraskuuhun.

 1. TOIMINNAN TULOKSET

Kuvataidekoulujen liiton toiminnan tuloksena, pitkäjänteisen ja kansainvälisen laajuuden omaavan kehittämistyön avulla, visuaalisten taiteiden TPO ja jäsenten antama muu taidekasvatus ovat merkittävät osa-alueet suomalaisella harrastuskentällä ja ne tunnetaan myös kansainvälisesti. Liiton jäsenyhteisöt tarjoavat mahdollisuuksia kokeilla, harrastaa ja opiskella taidetta pitkäjänteisesti ja oppilaan omien kiinnostuksen kohteiden mukaan. Nykyaikana on erityisen tärkeää, että harrastaa voi myös tavoitteellisesti. Kuvataidekoulujen liiton ja sen jäsenten toiminta vahvistaa taiteen, kulttuurin ja kulttuuriperinnön merkitystä, vaikutusta ja arvostusta suomalaisessa yhteiskunnassa. Kasvava taideharrastaminen lisää taide- ja kulttuuripalvelujen käyttöä ja taideyleisöä. Tästä syntyy vahva ja elinvoimainen visuaalisen kulttuurin perusta.

Visuaalisten taiteiden koulujen ja taiteen perusopetuksen toimintaedellytysten edistäminen

Lasten ja nuorten yhdenvertaista oikeutta taiteeseen ja kulttuuriin tuetaan pysyvillä rakenteilla ja pitkäjänteisellä rahoituksella. Kun Kuvataidekoulujen liiton jäsenten rahoitus on riittävää, turvataan lapsen oikeus kulttuuriseen sivistykseen ja taidekasvatukseen sekä taide- ja kulttuuripalveluihin asuinpaikasta, varallisuudesta, kyvyistä ja tuen tarpeesta riippumatta. Riittävä liiton rahoitus puolestaan mahdollistaa visuaalisten taiteiden TPO:n arvioimisen ja kehittämisen yhteiskunnan ja sen tarpeiden muuttuessa.

TPO:n saatavuudella ja saavutettavuudella varmistetaan kulttuuristen ja sivistyksellisten perusoikeuksien yhdenvertaista toteutumista. Liitto levittää tietoa hyvistä yhteistyömalleista visuaalisten taiteiden koulujen, päiväkotien, peruskoulujen ja lukioiden välillä. Tiivis yhteistyö myös vapaan sivistystyön kanssa parantaa kaikkien mahdollisuuksia osallistua ja harrastaa. Visuaalisten taiteiden koulujen TPO:n rinnalla toteuttama toiminta vahvistuu entisestään siten, että jäsenillä on mahdollisuus tukea taidekasvatustyötä toimialueillaan ja jakaa osaamistaan nykyistä laajemmin. Pysyvät rakenteet ja laadukas perustoiminta edistävät taidekasvatuksen ja TPO:n säteilyvaikutuksia kuntien muihin taide-, kulttuuri-, kasvatus- ja hyvinvointipalveluihin. Tämä tukee kansalaisten jatkuvaa oppimista elämän eri vaiheissa.

Taidekasvatuksen ja TPO:n toimintaedellytysten edistäminen lisää tutkittuja taiteen ja taidekasvatuksen positiivisia vaikutuksia: lisää lasten ja nuorten hyvinvointia sekä ehkäisee syrjäytymistä, vahvistaa kykyä ilmaista itseään ja itseluottamusta, parantaa sosiaalisia taitoja ja empatiaa eli kykyä ymmärtää toista ihmistä sekä edesauttaa myös muuta oppimista. Kuvataidekoulujen liiton toiminnan tuloksena on sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä yhteiskunta, jossa tuetaan sekä yksilön ihmisenä kasvua että yhteisön hyvän elämän rakentamista.

Taidepedagogiikan kehittäminen

Taide kasvattaa kohti yhteistä kulttuuria. Kuvataidekoulujen liiton jäsenten taidekasvatus ja visuaalisten taiteiden TPO vahvistavat erityisesti lasten ja nuorten kulttuurista osallisuutta. Myös lasten ja nuorten identiteettien rakentumista sekä visuaalisen ja kulttuurisen lukutaidon kehittymistä tuetaan. Visuaalisten taiteiden opetus kasvattaa vastuulliseen ja luovaan kansalaisuuteen: omien vaikutusmahdollisuuksien ymmärtämiseen yhteiskunnassa ja ympäristössä, kaupunki- ja ympäristösuunnittelussa sekä kulttuurin, taiteen, muotoilun ja median tuottajana ja käyttäjänä.

Liiton koulutustoiminnan tuloksena sen jäsenten visuaalisten taiteiden opetus on korkeatasoista ja aikaansa seuraavaa sekä taidekasvattajat verkostoituneita. Laadukas pedagogiikka kehittää myös TPO:n toimintaedellytyksiä. Se ottaa huomioon kestävän elämäntavan, kulttuurisen monimuotoisuuden ja kielitietoisuuden. Täydennyskoulutus vahvistaa rehtoreiden ja opettajien osaamista ja asiantuntijuutta. Vertaistuki ja hyvien käytäntöjen jakaminen kehittävät oppilaitosten toimintaa, itsearvioinnin kehittymistä sekä lisäävät opetushenkilöstön työhyvinvointia ja työssä jaksamista. Liiton koulutus on valtakunnallisesti saavutettavaa, ja liitto jakaa pedagogista ja hallinnollista tukimateriaalia.

Kuvataidekoulujen liiton koulutustoiminta vahvistaa erityisesti opettajien osaamista 4–8-vuotiaiden visuaalisten taiteiden pedagogiikassa, tutkivassa oppimisessa ja pedagogisessa dokumentoinnissa. Näin opettajien osaaminen ja motivaatio lisääntyvät myös päiväkotiyhteistyössä, alakoululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaamisessa sekä erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opettamisessa. Opettajien laajat pedagogiset taidot tukevat työssä jaksamista ja edistävät oppilaiden sitoutuneisuutta visuaalisten taiteiden harrastamiseen.

Kansainvälisen toimintansa myötä Kuvataidekoulujen liitto saa taidepedagogiikan kehittämiseen uusia vaikutteita. Näin myös tehdään visuaalisten taiteiden kouluja, uniikkia suomalaista taiteen perusopetusta ja suomalaista taidekasvatusjärjestelmää kansainvälisesti tunnetuksi. Yhteistyöllä kehitetään myös kansainvälistä taidekasvatusta. Liitto tiedottaa jäseniään verkostoista ja kongresseista, mikä edistää jäsenyhteisöjen kansainvälistä toimintaa, yhteistyökumppaneiden hankkimista ja kansainvälisten projektien syntymistä.

Visuaalisten taiteiden koulujen ja taiteen perusopetuksen tunnetuksi tekeminen

Kuvataidekoulujen liiton tiedotuksella ja viestinnällä visuaalisten taiteiden koulujen, TPO:n ja taidekasvatuksen tunnettuus, toimintaedellytykset sekä saatavuus ja saavutettavuus paranevat. Liiton tiedonkeruu jäsenoppilaitoksilta ja niiden tulosten arvioiminen sekä osallistuminen muihin valtakunnallisiin tiedonkeruihin antavat TPO:n järjestäjille, koulutuspoliitikoille ja -hallinnolle tietoa opetuksen järjestämisestä, henkilöstörakenteesta sekä kehittämistarpeista.

Liitto ja sen jäsenet tuottavat osallistavia näyttelyitä ja saavutettavia tapahtumia, joissa tuodaan esiin myös kulttuurin ja taiteen marginaalia, lasten ja nuorten taidetta. Liitto edistää lasten ja nuorten tasa-vertaista oikeutta taiteeseen ja kulttuuriin tukemalla ja kehittämällä toiminnan vaatimaa osaamista kaikkialla Suomessa. Liitto parantaa taiteellisen työskentelyn edellytyksiä sekä monipuolistaa tuotannon ja jakelun muotoja. Taiteen ja kulttuurin tulevaisuuden osaaminen ja luovien toimialojen kehittyminen on mahdollista laadukkaalla taidekasvatuksella ja sen jatkuvalla kehittämisellä. Kehittämisen ytimen on oltava lasten ja nuorten taidekasvatus – tulevaisuuden taiteilijoiden, taide- ja kulttuuriosaajien sekä kulttuuripalveluiden käyttäjien kasvatustyö.

Lataa tästä Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton vuosikertomus 2019