REKISTERISELOSTE

25.5.2018 voimaan astuvan Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen, GDPR:n, mukaisesti Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto käyttää jäsenyhteisöjensä tietoja ja heidän edustajiensa henkilötietoja ainoastaan niiden käyttötarkoituksen mukaiseen toimintaan. Henkilötietoja ovat kaikenlaiset luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavat merkinnät, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään koskeviksi. Rekisteriselosteessa kerrotaan, miten henkilötietoja kerätään, käytetään ja suojataan.

TIETOSUOJA

Tietosuojalla Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto tarkoittaa henkilötietolain (523/1999, 10 §) ja erityislakien henkilötietojen käsittelyä koskevien säädösten huomioon ottamista organisaation toiminnassa. Tarkoituksena on tiedon ohjaaminen hyviin käytäntöihin henkilötietojen käsittelyssä.

Rekisterin nimi: Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto ry.:n jäsenrekisteri, jonka alatiedostoina ovat jäsenviestintään tarkoitettu jäsentiedotelista ja liiton koulutuspäivien markkinointiin tarkoitettu koulutuspäivätiedotelista

Rekisterin pitäjä: Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto, Sandelsinkatu 10 C 40, 00260 Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Liittosihteeri Johanna Pohjolainen, puhelin 045 317 3484, kuvataidekoulujenliitto@youngart.fi

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin on kerätty yhdistyksen jäseneksi liittyneiden jäsenyhteisöjen ja heidän edustajiensa nimi-, puhelin- ja osoitetiedot. Jäsenmaksuun vaikuttava tieto jäsenyydestä tai infojäsenyydestä on myös mainittu rekisterissä. Sähköiselle jäsentiedotelistalle on listattu vain jäsenyhteisön edustajan nimi ja sähköpostiosoite. Koulutuspäivätiedotelistalle on listattu jäsenyhteisön edustajan nimi, nimeke ja sähköpostiosoite.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Jäsenrekisterin pääkäyttötarkoitus on jäsensuhteiden hoito ja -viestintä. Henkilötietoja kerätään jäsenmaksujen laskutusta ja tiedotusta varten.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Kaikki rekisterin tiedot on saatu jäseneksi hakeneilta ja omia tietojaan oma-aloitteisesti päivittäneiltä henkilöiltä. Tiedon keräämiseen ei käytetä muita menetelmiä tai verkkosivujen evästeitä.

TARKASTUSOIKEU​S

Jokaisella on oikeus tarkastaa, mitä tietoja Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton jäsenrekisteriin on hänestä tallennettu. Tarkastusoikeus on henkilökohtainen. Rekisterinpitäjä antaa rekisteröidylle ilman aiheetonta viivästystä mahdollisuuden tutustua rekisteritietoihin ja antaa pyydettäessä henkilötiedot kirjallisesti. Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitolla on velvollisuus tunnistaa tietojen pyytäjä, jottei muiden rekisteröityjen oikeutta loukata. Liitto pyytää tarvittaessa lisätietoja, jotta rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan varmistaa. Tarkastuspyyntö pyydetään tekemään yhteyshenkilölle.

KIELTO-OIKEUS JA VIRHEELLISEN TIEDON KORJAAMINEN

Rekisteröity voi kieltää tietojensa käytön ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyllä on oikeus lopettaa milloin tahansa Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton jäsenyys, lähettämien jäsentiedotteiden tilaaminen ja siten kieltää tiedotteiden lähettäminen. Rekisterinpitäjä poistaa tällöin kaikki rekisteröityä koskevat henkilötiedot rekisteristä. Lopettamisilmoitus pyydetään tekemään rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Rekisterinpitäjän on rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, vanhentunut tai puutteellinen henkilötieto. Korjaamispyynnössä on yksilöitävä korjattava tieto, ja se on tehtävä rekisterin yhteyshenkilölle.

OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti.

Tietosuojaviranomaisen yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
sähköposti: tietosuoja@om.fi
puhelin: 029 56 66 700

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAINEN LUOVUTTAMINEN JA TIETOJEN SIIRTÄMINEN EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Henkilö- tai rekisteritietoja ei luovuteta eteenpäin ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tietoja ei myöskään siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteritiedot säilytetään luottamuksellisina ja asianmukaisesti suojatussa sähköisessä palvelimessa. Vain yhdistyksen liittosihteerillä ja toiminnanjohtajalla on pääsy salasanoin ulkopuolisilta suojattuun rekisteriin.

TIETOJEN ARKISTOINTI JA HÄVITTÄMINEN

Rekisteriin on kerätty yhdistyksen jäseneksi liittyneiden jäsenyhteisöjen ja heidän edustajiensa nimi-, puhelin- ja osoitetiedot, jotka säilytetään sähköisinä suojatussa palvelimessa. Samoin sähköiselle jäsentiedotelistalle listatut jäsenyhteisöjen edustajien nimet ja sähköpostiosoitteet sekä koulutuspäivätiedotelistalle listatut jäsenyhteisöjen edustajien nimet, nimekkeet ja sähköpostiosoitteet säilytetään sähköisinä samassa suojatussa palvelimessa. Koulutukseen osallistuvien henkilötiedot säilytetään tulevista tapahtumista tiedottamista varten, jos henkilö on erikseen antanut siihen luvan. Jos henkilö peruuttaa tiedotuksen, tiedot poistetaan palveluntarjoajan tietokannasta viipymättä. Jäsentiedotelistalla tiedot säilyvät niin kauan kuin henkilö peruuttaa jäsentiedotteiden tilauksen, jonka jälkeen tiedot poistetaan viipymättä palveluntarjoajan tietokannasta. Kyselyihin osallistuneiden henkilötiedot hävitetään, kun kyselyn tulokset on analysoitu ja raportoitu. Tämän jälkeen raakadatasta hävitetään henkilötiedot ja data arkistoidaan.

MUUTOKSET REKISTERISELOSTEESEEN

Voimme ajoittain muuttaa tätä rekisteriselostetta. Muutokset voivat perustua myös tietosuojalainsääsäädännön muuttumiseen. Muutoksista ilmoitamme jäsenyhteisöillemme viipymättä.

Lataa tästä Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton rekisteriseloste 2018.pdf