HANKKEET JA KEHITTÄMISPROJEKTIT

Arkkitehtuuri- ja ympäristökasvatuksen saavutettavuuden kehittäminen

Liiton julkaisemassa kartoituksessa ”Taiteen perusopetus visuaalisissa taiteissa 2014” ilmenee, että arkkitehtuurin taiteen perusopetuksen saavutettavuuden parantaminen on yksi keskeisistä valtakunnallisista kehittämiskohteista.

Liitto tukee arkkitehtuurin ja ympäristökasvatuksen opetusmuotojen ja opetussuunnitelmien kehittämistä yhteistyössä jäsenyhteisöjensä, arkkitehtuurikasvatuksen läänintaiteilijan ja Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen kanssa.

Löytöretkellä – vuoden 2017 valtakunnallisen kuvataide-, käsityö- ja arkkitehtuurikoulujen näyttelyn valmistelu

Liitto järjestää 35-vuotisjuhlavuotenaan valtakunnallisen näyttelyn, joka esittelee lasten ja nuorten kuvantekemistä ja muotoilun iloa, riemua ja rikkautta eri puolilla maata.

Näyttely järjestetään Helsingissä keväällä 2017. Näyttely tuo esille korkeatasoista taidekasvatusta taiteen perusopetusta antavissa lasten ja nuorten kuvataidekouluissa ja arkkitehtuurikouluissa. Toimintavuonna 2016 liitto koordinoi näyttelyn suunnittelua ja valmistelua sekä anoo apurahoja näyttelyn toteuttamista.

Opetussuunnitelmien ja pedagogiikan kehittäminen

Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto on seurannut Koulutuksen arviointineuvoston tekemää Taiteen perusopetuksen pedagogiikan ja opetussuunnitelmien perusteiden toimivuuden arviointia, jonka tulokset julkaistiin helmikuussa 2012. Arvioinnin tulosten pohjalta liitto jatkaa taiteen perusopetuksen kehittämiskohteiden kartoitusta kuvataiteen ja arkkitehtuurin taiteen perusopetuksen näkökulmasta ja välittää Opetushallitukselle tietoa vuonna 2015 käynnistyvää opetussuunnitelmien perusteiden uudistusta varten.

Liitto seuraa vuonna 2010 käynnistetyn kuvataidekoulujen nykytaidepedagogiikan kehittämishankkeen (Taidenavigaattori I ja II) etenemistä ja tekee tiedotusyhteistyötä hanketta koordinoivan Lohjanseudun kuvataidekoulun kanssa.

Liitto välittää jäsenyhteisöilleen tietoa myös muista paikallisista kokeilu- ja kehittämishankkeista.

Taiteen perusopetuksen oppilaitosten laadun arviointi- ja kehittämishanke – Virvatulihanke

Liitto osallistuu tiiviisti Taiteen perusopetuksen oppilaitosten laadun arviointi- ja kehittämishankkeen, ns. Virvatuli-hankkeen jalkauttamiseen kuvataiteen perusopetuksen kentälle. Virvatuli-itsearviointimallin tavoitteena on auttaa oppilaitoksia toteuttamaan kasvatustehtäväänsä laadukkaasti, kehittämään toimintaansa sekä yhdistämään laatutyön osaksi arkityötä. Liitto tiedottaa jäsenoppilaitoksilleen itsearviointimallin käyttöönottoon liittyvistä rahoitusmahdollisuuksista sekä täydennyskoulutuksesta. Liiton järjestämien koulutustilaisuuksien yhteydessä jaetaan kokemuksia arviointimallin soveltamisesta kuvataidekoulujen itsearviointiin.

Pienten lasten pedagogiikan kehittämishanke – Saga-hanke

Pienten lasten pedagogiikka kuvataidekouluissa -hankkeen verkostoon kuuluu 14 Etelä-Suomen alueella toimivaa kuvataidekoulua ja yksi arkkitehtuurikoulu. Hanketta koordinoi Porvoon taidekoulu ja se toteutetaan yhteistyössä Suomen Reggio Emilia -yhdistyksen ja Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton kanssa. Saga-hanke toteutetaan Osaava-ohjelman rahoituksella. Tarvetta kehittämishankkeelle on sillä, kuvataidekoulujen oppilaista lähes puolet on 5–8-vuotiaita. Varhaisiän taidekasvatus on merkityksellinen osa taiteen perusopetusta, sillä koko myöhempi opetus perustuu varhaisen oppimisen pohjalle. Pienten lasten pedagogiikan merkitys tulee tulevaisuudessa kasvamaan taiteen perusopetuksen ja päiväkotien sekä peruskoulun alaluokkien välisen yhteistyön laajentuessa. Taiteen perusopetuksen ja päiväkotien sekä koulujen aamu- ja iltapäivätoiminnan väliselle yhteistyölle on kasvava kysyntä ja yhteiskunnallinen tarve.

Saga-hankkeeseen kuuluu luentoseminaareja, joihin voivat osallistua myös muut kuin hankkeen verkoston jäsenet. Osa koulutuksesta toteutetaan osana syys- ja kevätpäiviä.

Pariopettajuus kuvataidekouluissa

Pariopettajuus kuvataidekouluissa -julkaisun kansikuva suomeksi.

Parlärande i bildkonstskolor

Pariopettajuus kuvataidekouluissa -julkaisun kansikuva ruotsiksi.

Lue lisää hankkeen verkkosivuilta http://www.porvoo.fi/saga-hanke

Tove Jansson 100-vuotisjuhlavuoden hanke: Matka Toven Maailmaan

Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto ry juhlisti Tove Janssonin 100-vuotisjuhlavuotta 2014 käynnistämällä koulutus- ja tiedotus- kokonaisuuden, jonka lähtökohtana taiteilijan tuotanto ja siitä tehty tutkimus ja sekä juhlavuoden näyttelyt.  Hanke teki näkyväksi tämän päivän lasten ja nuorten näkökulmia Tove Janssonin maailmaan sekä innostaa kuvataideopettajia käyttämään taiteilijan elämäntyön eri puolia opetuksen lähtökohtana.

Hankkeen kohderyhmänä olivat kuvataidekoulujen yli 10 000 lasta ja nuorta sekä heidän opettajansa. Liitto kutsui lasten ja nuorten kuvataidekoulut ympäri Suomea juhlistamaan  Tove Janssonin syntymän 100-vuotisjuhlavuotta ja lähestymään kuvataidekoulujen oppilaiden kanssa Tove Janssonin tuotannon teemoja: Ihmisoikeudet, erilaisuuden kohtaaminen ja hyväksyminen, ystävyys, yhteisymmärrys, huolenpito ja vieraanvaraisuus, kaiken elollisen kunnioittaminen ja  ympäristön suojelu, tunteiden ilmaiseminen ja tulkinta, mielipiteen vapaus ja sodan vastaisuus  ovat esimerkkejä teemoista, jotka antavat virikkeitä kuvataidekoulujen opetukseen.  Kuvataidekouluissa ei välttämättä luotu uusia kuvia muumeista, mutta niidenkin annettiin syntyä lasten kiinnostuksen kohteiden pohjalta. Tärkeintä oli mielikuvituksen kehittäminen ja sen ruokkiminen yhteisen teeman avulla.  Lisäksi hankkeen tavoitteena oli nostaa esille Tove Janssonin elämäntyön monipuolisuus: Kuvataide, kuvitukset, kuvan ja sanan yhdistäminen, lavastukset ja kirjallisuus tuovat esille taiteen ja luovuuden eri puolia. Liitto kutsui kuvataidekoulut juhlistamaan Tove Janssonin juhlavuotta työskentelemällä muumifilosofian ja muumikirjojen innoittamana.

Lasten ja nuorten muumitarinoita käsittelevistä töistä koottiin verkkonäyttely liiton verkkosivuille.  Tove Jansson –teemavuoden hankkeessa tehtiin yhteistyötä Tampereen kaupunginmuseon muumimaaliman, Moomin Characters Ltd:n ja Porvoon kaupungin kanssa.  Liitto haki apurahoja verkkonäyttelyn toteuttamiseen ja pohjoismaisten taidekasvattajien kutsumiseen hankkeen osallistujiksi.

 Jäsenkoulujen toiminnan kartoitus kyselytutkimuksella

Liitto kartoittaa tiedot maamme kuvataide- ja arkkitehtuurikoulujen toiminnasta kahden vuoden välein toteutettavalla kyselytutkimuksella. Säännöllistä kartoitusta on tehty vuodesta 1986 lähtien. Kartoitus antaa tilannekatsauksen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen sekä arkkitehtuurikoulujen toiminnasta. Tutkimuksen avulla oppilaitokset pystyvät arvioimaan ja kehittämään toimintaansa ja liitto saa seurantatietoa edunvalvontatyönsä tueksi.  Kyselytutkimus antaa kokonaiskuvan visuaalisten taiteiden taiteen perusopetuksen järjestelmästä Suomessa.

Toimintavuoden 2015 aikana tehty, järjestykseltään viidestoista tutkimus on laajentunut kartoittamaan taiteen perusopetusta visuaalisissa taiteissa kokonaisuudessaan: kuvataiteen, käsityön, arkkitehtuurin ja audiovisuaalisen taiteen perusopetusta vuonna 2014. Ensimmäistä kertaa kysyttiin myös aikuisten taiteen perusopetusta koskevia tietoja. Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton kokoama julkaisu antaa kokonaiskuvan visuaalisten taiteiden perusopetuksen tarjonnasta, oppilasmääristä eri ikävaiheissa, kielitarjonnasta ja tasa-arvosta sekä kehittämistoiminnasta. Kartoitus on tehty yhteistyössä Kansalaisopistojen liiton sekä Taitoliiton kanssa. Kyselytutkimuksen pohjalta on julkaistu Taiteen perusopetus visuaalisissa taiteissa vuonna 2014 -julkaisu on ladattavissa liiton verkkosivuilla.

Järjestön tavoitteiden ja toiminnan arviointi ja kehittäminen

Liitto on käynnistänyt keväällä 2013 strategiatyön Diges ry:n järjestöjen strategian sparrausohjelman avulla. Strategian uudelleen arviointi on ajankohtaista toimintaympäristön muutoksista johtuen:

–  Visuaalisen kulttuurin murros ja visuallisten taiteiden sekä oppimisen digitaaliset välineet ja verkkoympäristö vaativat uutta osaamista niin järjestän kuin oppilaitosten toiminnassa.

–  Jäsenyhteisöjen ylläpitäjäkuntien ja oppilaitosrakenteen muutokset muuttavat liiton toimintaympäristöä ja jäsenten tarpeita.

–  Peruskoulua ja lasten koulupäivän eheyttämistä koskeva uudistaminen vaikuttaa lasten harrastamiseen ja siten myös taiteen perusopetukseen.

–  Liiton jäsenoppilaitoksissa on käynnissä rehtorien ja opettajien sukupolven vaihdos. Uudella opettajasukupolvella on uutta osaamista, mutta toisaalta uusi opettajapolvi tarvitsee täydennyskoulutusta taiteen perusopetuksen pedagogiikkaan ja toimintakulttuuriin.