Kuvataidekoulujen liiton logoelementi.

Kuvataidekoulujen liitto lausui Koski-tietovarannosta (hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain sekä taiteen perusopetuksesta annetun lain muuttamisesta)

Kuvataidekoulujen liiton 40-vuotisjuhlavuoden logo.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt lausuntoa hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain sekä taiteen perusopetuksesta annetun lain muuttamisesta.

Esityksen pääasiallinen sisältö:

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annettua lakia. Valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetussa laissa säädettäisiin uudesta Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen hankkiman muun kuin säännellyn koulutuksen rekisteristä. Rekisteriin olisi velvoite tallentaa kyseistä koulutusta koskevat suoritustiedot. Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että vapaan sivistystyön oppilaitoksen ylläpitäjällä olisi velvollisuus tallentaa Koski-tietovarantoon palvelukeskuksen rahoittamia koulutuksia koskevat tiedot ja että taiteen perusopetuksen suoritustietojen tallentaminen kyseiseen tietovarantoon olisi mahdollista.

Taiteen perusopetuksesta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että se sisältäisi sään- nöksen opetuksen ja koulutuksen valtakunnalliseen tietovarantoon tallennettavien koulutusten laajuuden määrittelemisestä opintopisteinä.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023.

Kuvataidekoulujen liitto on tutustunut hallituksen esitykseen ja lausunut siitä. Kuvataidekoulujen liitto puoltaa esitystä taiteen perusopetuksen opintojen kirjaamisesta valtakunnalliseen opinto- ja tutkintorekisteriin. Liitto kannattaa, että taiteen perusopetuksen opinnot tulevat näkyviin opinto- ja tutkintorekisteriin, mikä samalla helpottaa osaamisen tunnustamista eri koulutusmuotojen välillä ja tukee jatkuvan oppimisen periaatetta. Liitto pitää myös tärkeänä, että taiteen perusopetuksen erilaisilla järjestäjillä ja erilaisilla kouluilla olisi yhdenvertaiset ohjeet, mahdollisuudet ja resurssit tietojen tallentamiseen tietovarantoon. Lue liiton lausunto kokonaisuudessaan tästä.

Liiton lausunnot löydät myös täältä.

Samankaltaiset artikkelit