luokka1tuoli.NETTI

Kuvataiteen laadukkaan opettamisen ja oppimisen edellytys on omat erityistilat, joissa taide on keskeisessä roolissa. Taiteen perusopetus on monipuolista, eri tekniikoita sisältävää opetusta. Tehtävät ovat monivaiheisia ja kestävät monesti useiden opetuskertojen ajan. Opetustilojen tulee sallia opetussuunnitelman mukainen opetus.

Suunnittelussa ja toteutuksessa täytyy huomioida myös taloudellinen ja ekologinen tehokkuus sekä kestävä kehitys. Mikäli opetustilat ovat yhteiskäytössä jonkin muun tahon kanssa, on opetustiloja kustannettava, kalustettava ja huollettava yhteisesti. Opetustilojen suunnittelun lähtökohtana tulee olla koulutuksen järjestäjän ja koulun omat tavoitteet ja painotukset. Tilojen suunnittelussa on pyrittävä sellaisiin yleispäteviin ratkaisuihin, että opetustiloissa ei jouduta tekemään suuria muutoksia, jos opettajat vaihtuvat tai opetussuunnitelman painotukset muuttuvat.

Riittävän suuret ja hyvin varustetut tilat innostavat kehittämään opetusta ja motivoivat oppilaita. Perusopetustilat sallivat monipuolisen taiteen opetuksen ja muuntautuvat tarvittaessa eri käyttötarkoituksiin, eri ikäisten ja kokoisten lasten turvalliseksi ympäristöksi. Lisäksi tarvitaan erikoistekniikkojen (kuvanveisto, media jne.) opetukseen sopivia tiloja.

Opetustilojen suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota tilojen akustiikkaan, valaistukseen, LVI- sekä sähkösuunnitteluun. Varastotiloja on oltava riittävästi, jotta välineiden ja materiaalien asianmukainen varastointi on mahdollista. Myös henkilökunnan sosiaali- ja työtilat tulee huomioida.

Kuvataiteen opetustilojen täytyy tukea oppimista ja niissä tulee näkyä taiteen perusopetuksen pedagoginen henki. Oppilastöiden esillä pitäminen tulee olla mahdollista, mikä parhaimmillaan tarkoittaa omaa näyttelytilaa. Myös lasten ja nuorten maailman (lasten ja nuorten kulttuuri, lelut, pelit ja mediamaailma) huomioiminen opetustiloissa on olennaista.

Toimiva ja motivoiva fyysinen ympäristö edistää oppimista, hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta. Hyvässä oppimisympäristössä työvälineitä käytetään ja huolletaan oikein. Suunnittelussa pyritään ottamaan huomioon eri käyttäjäryhmien (esim. liikuntaesteisten henkiöiden) pääsy kaikkiin tiloihin sekä tilojen viihtyisyys, järjestys ja esteettisyys. Toimiva oppimisympäristö vähentää tapaturmia ja onnettomuuksia.

Tämä sivusto on suunniteltu erityisesti ajatellen laajaa oppimäärää antavia oppilaitoksia, mutta aineisto sopii myös yleistä oppimäärää antavien oppilaitosten opetustilojen suunnittelun ja kehittämisen tueksi.

Sivuston lähteinä on käytetty Lasten ja nuorten kuvataidekoulut vuonna 2012 –kyselytutkimusta, Opetushallituksen verkkosivuilta ladattavaa Kuvataiteen opetustilojen suunnitteluopasta (toimitus Heli Anttalainen ja Reino Tapaninen, v. 2007) sekä Työturvallisuuskeskus TTK: n verkkosivuja.

Alla olevan sisällysluettelon otsikoita klikkaamalla pääset sivuston alaosioihin.

Opetuksen kehittäminen ja suunnittelu, työyhteisön kokoontumisen tilat

Monipuolinen opetus

Varastotilat / säilytystilat

Hyvinvointi ja turvallisuus, kestävä kehitys

Taide ja luovuus näkyvillä opetustilassa