Työturvallisuus

grfiikkaa.NETTITilojen suunnittelussa on huomioitava työturvallisuus, paloturvallisuus sekä riittävä poistumisteiden määrä. Opetustiloissa tulee olla riittävästi vesi- ja sähköpisteitä, riittävä viemäröinti, valaistus ja ilmanvaihto.

Lattian ja kaikkien kalusteiden pinnoiksi valitaan kovia, kulutusta kestäviä, helposti puhdistettavia ja likaa hylkiviä materiaaleja. Lattiamateriaalit eivät saa olla liukkaita.

Kuvataiteen tiloissa tulee käyttää turvakaarella varustettuja porrastikkaita.

Tarvittavat turva- ja suojavälineet, opettajien asianmukainen koulutus vaaroista sekä turvallisuusohjeet opetustiloissa edesauttavat ennakoimaan riskitilanteita.

Terveydelle vaarallisten aineiden (esim. kankaanpainovärit ja grafiikassa käytettävät liuottimet) säilytystä varten on oltava metalliset, lukolliset kaapit. Kemikaalien turvallinen käyttö edellyttää, että käytössä olevat kemikaalit on luetteloitu ja että niiden ominaisuuksista ja käyttöturvallisuudesta on omaksuttu turvallisen työskentelyn kannalta tarpeellinen tieto. Kemikaalin valmistajalta, maahantuojalta tai sen käyttöön luovuttamisesta vastaavalta muulta toiminnanharjoittajalta voi pyytää vaaralliseksi luokitellusta kemikaalista käyttöturvallisuustiedotteen, mikäli sellaista ei ole tavarantoimituksen yhteydessä saatu. Käyttöturvallisuustiedotteella annetaan kemikaalin vastaanottajalle tiedot kemikaalin koostumuksesta ja sen vaarallisista ominaisuuksista, terveysvaaroista ja palo- ja räjähdysherkkyydestä, turvallisesta käytöstä ja mahdollisesti tarvittavista henkilönsuojaimista. Lisäksi tiedotteessa annetaan tietoa kemikaalin luokituksesta ja päällysten merkinnöistä sekä varastoinnista, kuljetusmääräyksistä ja jätteiden käsittelystä. Opetustiloissa käytettävistä vaarallisista kemikaaleista on hyvä laatia erilliset työohjeet tai kemikaalikortit, joista käyvät selvästi ilmi kemikaalin vaaratekijät ja altistumistavat, käsittelyssä huomioon otettavat turvatoimet sekä ensiapu- ja sammutusohjeet. Opetushenkilökunta on riittävästi opastettava ja koulutettava kemikaalien käsittelyyn sekä suojautumaan altistumiselta työprosesseissa syntyville kemikaaleille. Lisäksi heidät on opetettava toimimaan vaaratilanteissa sekä käyttämään ja huoltamaan tarvittavia suojaimia. Kemikaalien varastointi, säilytys ja jätteiden käsittely tulee hoitaa asianmukaisesti. Lue lisää Työturvallisuuskeskuksen verkkosivuilta.

Hyvin ilmastoitu, pölytön tila on terveellinen työskentelypaikka. Tilat suunnitellaan niin, että esteetön siivoaminen on mahdollista. Jos kuvanveistoa, muotoilua tai keramiikkaa opetetaan kuvataiteen perustyötilassa, tila tulee siivota savi- ja kipsityöskentelyn jälkeen perusteellisesti, koska savi- ja kipsipöly ovat terveydelle vaarallisia. Kuvataiteen opetustilojen läheisyyteen varataan tila siivoussangolle ja luutuille, jotta pöydät ja lattiat voidaan tarvittaessa pyyhkiä kostealla liinalla tai mopilla (hiili-, pastelliliitu- ja hartsipöly ja muu pöly, kemikaaliroiskeet jne.). Työvälineitä varten täytyy olla asianmukaiset puhdistusaineet ja -välineet.

Suojavaatteille, hengityssuojaimille ja suojakäsineille ja rukkasille on oltava omat säilytyspaikat. Suojakäsineet ja ihon suojaaminen voiteella ja ihon puhdistaminen miedoilla, luonnonmukaisilla pesuaineilla on välttämätöntä. Sekä pesuainetelineitä että käsivoidetelineitä sijoitetaan kaikkien vesipisteiden läheisyyteen.

Kuvataiteen opetuksessa eri työvaiheita tehdään sekä istuen että seisten. Työtuolien ja työskentelytasojen on mahdollistettava hyvät työasennot. Kalusteiden valinnassa on otettava huomioon se, että oppilaat ovat erikokoisia.

Kuvataiteen opetustiloissa tulee olla ensiapukaappi, jonka sijainti merkitään asianmukaisella tavalla. Pimiössä on oltava oma silmänhuuhtelupullo. Katso tarkemmat ohjeet ensiapukaapin varusteista OPH:n Kuvataiteen opetustilojen suunnitteluoppaasta sivulta 38.

Kuvataiteen opetustiloissa tulee olla paloviranomaisten ohjeiden mukainen alkusammutuskalusto. Palosammutin ja sammutuspeite sijoitetaan kuvataiteen opetustiloihin niin, että niitä voidaan käyttää tarvittaessa nopeasti ja esteettömästi.

Opetustilojen turvallisuudesta on määräyksiä Pelastuslaissa  379/2011  §15 ja asetuksessa  pelastustoimesta 5.5.2011/407 1§. Oppilaitoksella tulee olla ajan tasalla olevat turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat.

 

LVI-suunnittelu (lämpö,- vesi ja ilmastointijärjestelmät- ja laitteet)

Ilmastointi

haihduttamo.NETTIKuvataiteen opetustilojen ilmanvaihto suunnitellaan Suomen rakentamismääräyskokoelman D2 mukaisesti käyttämällä opetustilojen ohjearvoja. Ilmanvaihto pyritään järjestämään siten, että likaavissa työpisteissä syntyvän pölyn kulkeutuminen muualle estyy. Ikkunat varustetaan tuuletusmahdollisuudella. Lisäksi tarvitaan erillinen ilmastointijärjestelmä haitallisia kaasuja tuottaviin työpisteisiin (kohdepoistot) sekä liikuteltava kohdeimuri runsaasti pölyä tuottaviin työpisteisiin. Haitallisia kaasuja syntyy mm. akryyli- ja öljymaalauksen yhteydessä, pimiössä, grafiikkatyöpisteessä, lämpölevyä käytettäessä sekä keramiikan poltossa. Käytössä voi olla myös erillinen alipaineistettu tila, ns. haihduttamo (katso kuva), jossa pohjustetaan maalauspohjat ja kuivatetaan öljyvärimaalaukset, fiksataan hiili- ja pastellityöt, käytetään sprayliimaa ja erilaisia kemikaaleja. Haihduttamon oven ollessa kiinni työpöydän yläpuolella olevan huuvan ilmanvaihto käynnistyy ja tilassa on alipaine.

erillinen huone uunille.NETTIKeramiikan polttouuni on aina sijoitettava erilliseen tilaan, josta poistoilma johdetaan suoraan ulos, koska poltossa syntyy haitallisia kaasuja. Paloturvalliselle alustalle sijoitetun lämpölevyn ja keramiikkauunin yläpuolelle sijoitetaan haitallisten kaasujen poistamiseksi paikallispoisto (vetokaappi). Veto- ja maalauskaappien ilmanvaihto on määritelty Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D2 liitteessä 1. Suunnittelussa on otettava huomioon ilmanvaihdon tarpeenmukainen ohjaus niissä tiloissa, joissa henkilö- ja epäpuhtauskuormitus vaihtelee merkittävästi.

Työskentelypaikan läheisyyteen sijoitetaan metallinen, kannellinen jäteastia.

Pimiön kehityslaitteisto vaatii erillisen koneellisen ilmanpoiston. Ilmanvaihto suunnitellaan siten, etteivät kemikaalialtaista poistuvat höyryt nouse kehitysaltaiden ääressä työskentelevien hengitysteihin eivätkä pääse koulun ilmastointikanaviin. Poistoaukot voidaan sijoittaa esimerkiksi allaspöytien alle. Kemikaalien säilytykseen tarkoitetut kaapit varustetaan ilmanpoistolla. Poistoilmahormilla varustettujen työpisteiden ja kaappien riittävästä korvausilmansaannista on huolehdittava ja korvausilma on johdettava pimiöön siten, että ilma-aukkojen kautta ei pääse valoa pimiöön. Samalla on huolehdittava, ettei ympäröivistä huonetiloista kulkeudu ilmavirran mukana pölyä pimiöön. Valokuvaustarvikkeiden säilyttämistä varten tarvitaan lukollinen kaappi.

Varastotila varustetaan tehostetulla ilmanvaihdolla mm. öljyvärimaalauksista, grafiikka- ja lakkatöistä haihtuvien haitallisten kaasujen vuoksi.

Ilmanvaihdon suunnittelussa on otettava huomioon työskentelyajankohdat, kuten mahdollinen keramiikan polttouunin toiminta öiseen aikaan.

Lue lisää opetustilojen LVI-suunnittelusta OPH:n Kuvataiteen opetustilojen suunnitteluoppaasta sivulta 25-26.

 

Viemäröinti

Kuvataiteen opetustilassa tarvitaan käytöstä riippuen 2–4 laajaa ja syvää, ruostumatonta terästä tai tarkoitukseen soveltuvaa haponkestävää muovia olevaa allaspöytää. Allaspöydät varustetaan pitkävartisilla kääntyvillä sekoitushanoilla, käsisuihkulla tai -harjalla ja ylivuotoputkilla. Altaiden alle tulee asentaa ongelmajätteiden kerääjinä toimivat, haponkestävästä materiaalista valmistetut hajulukot. Kaikkiin niihin altaisiin, joihin on riski kertyä savea, kipsiä tai muita kiinteitä jäämiä, on asennettava lisävarusteeksi läpinäkyvä kiinteän jätteenkerääjä. Altaiden vieressä tulee olla laskutilaa. Allaspöytien yläkaapit varustaan vaakasuorin ritilähyllyin, alakaapit varastohyllyin ja lokeroin. Kankaanpainokehikoiden puhdistusta varten tarvitaan iso, käsisuihkulla varustettu vesiallas ja kehikoita ja levityslastoja varten kuivausteline.

Pimiössä tarvitaan haponkestävä teräksinen tai erikoismuovinen viemäröity allaspöytä. Allaspöydät on varustettava haponkestävästä materiaalista valmistetuilla ongelmajätteiden erottelusuodattimilla, jotka toimivat myös hajulukkoina. Allaspöydässä on oltava termostaatilla varustettu hana, josta saadaan tasalämpöistä vettä (+20ºC). Jos kuvien jatkotyöstäminen tapahtuu perustyötilassa, tulee myös tarkoitukseen käytettävän allaspöydän hana varustaa termostaatilla.

Pimiössä ja keramiikkatilassa on oltava lattiakaivo lattialle roiskuneiden kemikaalien pesun helpottamiseksi. Lattiakaivo on varustettava ongelmajätteiden erottelusuodattimella (esim. pönttökaivo sakankerääjällä). Jos keramiikkatila on perustyötilan yhteydessä, täytyy näiden tilojen lattiat erottaa toisistaan esimerkiksi metalliritilällä katetulla vedenpoistokourulla.

Vesipisteet sijoitetaan luokkaan niin, että kulku niille on esteetöntä.

 

Sähkösuunnittelu

Sähköasennusten suunnittelu tehdään SFS-käsikirjan 144 mukaan. Varustelun osalta voidaan ohjeellisena käyttää ST-esimerkit 3: Sähkö- ja telejärjestelmien suunnitteluohjeet, koulut (2004). Johtoteissä tulee varautua tietotekniikan laitteistojen vaatimiin asennuksiin.

Seinän vierellä olevia paikallisvalaisimia ja laitteita varten pistorasioita sijoitetaan esim. 2 metrin välein pöytäkorkeudelle sähkölistoihin tai johtokouruihin. Keskellä lattiaa tai kattoon kiinnitettyjä laitteita varten muutama pistorasia sijoitetaan kattoon. Pistorasioita on oltava riittävästi, jotta jatkojohtoja tarvittaisiin mahdollisimman vähän. Jos joudutaan käyttämään jatkojohtoja, on ne sijoitettava niin, ettei niihin kompastu. Varastotilat varustetaan myös pistorasioin. Pimiössä tarvitaan jokaisessa suurennustyöpisteessä kaksoispistorasia suurennuskonetta ja siihen liitettyä ajastinta varten. Lisäksi pimiössä tarvitaan vähintään kaksi muuta kaksoispistorasiaa.

Kuvataiteen opetustiloissa täytyy olla myös riittävä määrä tietokoneiden verkkoyhteyspistokkeita, mikäli koululla ei ole langatonta verkkoa.

Keramiikan polttouuni vaatii 3-vaihevirran ja uunien tehot vaihtelevat välillä 5–15 kW.

Lue lisää opetustilojen sähkösuunnittelusta OPH:n Kuvataiteen opetustilojen suunnitteluoppaasta sivulta 26-27.

 

Valaistus

Valaistusta suunniteltaessa noudatetaan Suomen standardisoimisliiton standardissa SFS-EN 12464-1 esitettyjä vaatimuksia. Yleisvalaistuksessa on syytä käyttää loisteputkia, joiden värintoistoindeksi on 1A. Yleisvalaistuksessa keinovalon värin tulee olla mahdollisimman lähellä luonnonvaloa eli värilämpötilan yli 5000 K. Yleisvalojen kytkimet sijoitetaan opetustilan sisääntulo-oven välittömään läheisyyteen.

Kuvataiteen opetustilojen valaistus suunnitellaan tavanomaista valaistusta voimakkaammaksi ja säädeltäväksi usein tarkkuutta vaativan työskentelyn sekä väri-, valo- ja varjotutkielmien takia. Päivänvalolamput mahdollistavat väreillä työskentelemisen mielekkäissä olosuhteissa. Valaistus on voitava himmentää ja kytkeä päälle ja pois valaisinkohtaisesti esimerkiksi kuvia katseltaessa. Valaistuksen muuntelumahdollisuus on olennaista kuvallisia ilmiöitä tutkittaessa. Kohdevalaisimia tarvitaan havainnoinnin ja mallista työskentelemisen avuksi. Mikäli opetustilassa on liitu-, tussi- tai magneettitaulu, se varustetaan erillisillä tauluvalaisimilla, jotta esimerkiksi dokumenttikameran ja dataprojektorin käytön yhteydessä taululle voidaan kirjoittaa. Tauluvalaisimetkin tulee olla kytkettävissä päälle ja pois valaisinkohtaisesti. Valaistuksen säätelymahdollisuuden lisäksi pimennysverhot ovat välttämättömät. Tarvittaessa opetustilat varustetaan myös sälekaihtimin, jotta työskentely mm. tietokoneilla on mahdollista.

Pimiössä tarvitaan punaista tai mustaa valoa (hehku- tai loistelamput) sekä normaalia valaistusta. Valokytkimet sijoitetaan pimiön sisäpuolelle ovenpieleen n. 160 cm korkeudella lattiasta, jotta estettäisiin papereiden valottaminen vahingossa. Opetustilan puolella tulee olla punainen merkkivalo pimiön ollessa käytössä. Merkkivalo yhdistetään samaan katkaisijaa pimiövalaistuksen kanssa. Pimiön sisäänkäynti on järjestettävä siten, ettei valoa pääse ovea avattaessa pimiöön (ovi–eteinen–ovi tai valoa läpäisemätön verho). Pimiön seinäpintojen on oltava mattapintaista mustaa materiaalia. Kaikkien muiden pintojen tulee olla tummia ja valoa heijastamattomia sekä helposti puhdistettavia. Pimiön välittömässä yhteydessä oleva, ehdottoman pimeä, filminpurkitustila varustetaan vastaavalla valaistuksella ja kytkimellä.

OPH:n Kuvataiteen opetustilojen suunnitteluopas, s.26-27.

 

Kierrätys

Kuvataiteen opetustilaan varataan paikat ja astiat kierrätettäville materiaaleille, jätteiden lajittelulle ja ongelmajätteille, kuten öljyväreille, maaleille, liuottimille ja grafiikassa käytettäville materiaaleille. Ongelmajäteastia on metallinen ja kannellinen. Pimiössä käytetyt kemikaalit kerätään kukin omaan astiaansa. Kiinteää ongelmajätettä (esim.valokuvausjätepaperi) varten tarvitaan kannellinen jäteastia. Käytetyille kehite- ja kiinniteaineille tarvitaan kullekin omat suljettavat jäteastiat, joita säilytetään lukollisessa kaapissa.

Kiinteiden kalusteiden on oltava tukevarakenteisia ja pintamateriaaliltaan käyttötarkoitukseensa sopivia ja helposti puhdistettavia. Tiloissa, joissa on lattiakaivo, kalusteiden tulee olla sokkelittomia rst-kalusteita. Grafiikkapaikan ja pimiön allaspöytien on oltava haponkestäviä. Kaikkiin niihin altaisiin, joihin on riski kertyä savea, kipsiä tai muita kiinteitä jäämiä, asennetaan lisävarusteeksi läpinäkyvä kiinteän jätteenkerääjä.

 

Opetustilojen esteettömyys

Suunnittelussa on kiinnitettävä 
huomiota tilan esteettömään käyttöön sekä materiaalien ja työvälineiden esteettömään kuljettamiseen tiloihin. Suunnittelulla voidaan vaikuttaa myös tilojen ja välineiden tehokkaaseen 
huoltamiseen, puhdistamiseen ja siivoamiseen. Mikäli koulun tilat sijaitsevat useammissa kerroksissa, on tavarahissin sijoittaminen opetustilojen läheisyyteen välttämätöntä. Hissiin pitää mahtua kuljetusvaunu 
tai pumppukärry painavia tarvikkeita varten. Suunnittelussa huomioidaan myös tavaroiden esteetön liikuttaminen opetustilassa ja tilojen välillä. Työpöytien väliin jätetään riittävästi tilaa tarvikekärryjen ja materiaalien liikuttelua varten. Tavaroiden liikuttamista helpottavat kynnyksettömät ovet. Ovien aukeamissuunnat harkitaan tarkoin.

Kuvataiteen opetustilat suunnitellaan liikkumisen ja toimimisen suhteen esteettömiksi. Tilojen on sovelluttava kaikkien käyttöön, eivätkä henkilökohtaiset fyysiset rajoitteet saa muodostua esteeksi tilojen käyttämiselle. Opetustiloissa on mahduttava liikkumaan mm. pyörätuolilla ja mahdollisten portaiden vaihtoehtona tulee olla joko ramppi tai hissi.

 

Palaa etusivulle Tilat ja oppimisen ympäristöt.