|

Kuvataidekoulujen liiton uudet kunniajäsenet

Kuvataidekoulujen liiton hallitus voi sääntöjensä mukaan nimetä erityisen ansioituneen henkilön kunniajäseneksi. Hallitus on kutsunut vuonna 2022 Kuvataidekoulujen liiton kunniajäseniksi Hämeenlinnan Aimokoulun rehtori Pekka Lehtimäen, Jyväskylän kansalaisopiston apulaisrehtori Klaus Savolaisen, rehtori emerita Pirjo Tienhaaran (Olsson) sekä Lohjanseudun kuvataidekoulun rehtori Marketta Urpo-Koskisen. Kunniajäsenet nimettiin liiton juhlavuoden syyspäivien juhlagaalassa Forssassa 24.11.2022.

Iloiset Kuvataidekoulujen liiton uudet kunniajäsenet Pekka Lehtimäk, Marketta Urpo-Koskinen sekä Pirjo Tienhaara (Olsson) liitn syyspäivien juhlagaalassa.
Kuvataidekoulujen liiton uudet kunniäjäsenet Pekka Lehtimäki, Marketta Urpo-Koskinen ja Pirjo Tienhaara (Olsson) syyspäivien juhlagaalassa 24.11.2022. Kunniajäsen Klaus Savolainen oli estynyt saapumaan tilaisuuteen.
Valokuva: Eliisa Sorvali.

***

Hallitus on kutsunut vuonna 2022 Kuvataidekoulujen liiton kunniajäseneksi Hämeenlinnan Aimokoulun rehtori Pekka Lehtimäen.

Kuvataidekoulujen liiton hallituksen perustelut valinnalle ovat: 

Hämeenlinnan Aimokoulun rehtori Pekka Lehtimäki toimi vuosina 1995–2021 Kuvataidekoulujen liiton hallituksen jäsenenä osallistuen valtakunnalliseen taidekasvatuksen ja taiteen perusopetuksen kehittämiseen ja uudistamiseen. Vuosina 2017–2020 Pekka toimii hallituksen varapuheenjohtajana.

Pekan pitkän hallitusjäsenyyden aikana Kuvataidekoulujen liitto kasvoi suomalaisen taidekasvatuksen kentän merkitykselliseksi toimijaksi. Pekka osallistui aktiivisesti työhön, jolla vakiinnutettiin visuaalisten taiteiden taiteen perusopetuksen asemaa maassamme. Pekka toimi monissa edustustehtävissä, joista mainittakoon yli kymmenen vuotta liiton edustajana Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiön hallituksen jäsenenä vuosina 2011–2022. Lisäksi Pekka toimi Taiteen perusopetusliitto TPO ry:n hallituksen jäsenenä edustaen Kuvataidekoulujen liitoa ja osallistui TPO-liiton yhteiskunnallisen vaikuttamisen työryhmän sekä arviointityöryhmän työskentelyyn vuosien 2009–2015 välillä.

Kuvataidekoulujen liiton hallitustyön rinnalla Pekka toimi Suomen muinaistaideseuran puheenjohtajana, varapuheenjohtajana ja hallituksen jäsenenä sekä edisti Reggio Emilia pedagogiikan rantautumista Suomeen.

Työtoverit kuvailevat Pekkaa seuraavasti: Paikallisesti tinkimätön ja nöyristelemätön lasten ja nuorten taidekasvatuksen ja -opetuksen puolestapuhuja.

Pekka on pitänyt tärkeänä, että Aimokoulu on aktiivinen osa kansallista ja kansainvälistä taidekasvatuksen yhteisöä. Tämä on mahdollistanut koulun opettajien osallistumisen erilaisiin hankkeisiin ja koulutuksiin.

Pekka on aktiivisesti tarjonnut Aimokoulun opettajille mahdollisuuksia tuoda osaamistaan esille ja kehittää ammattitaitoaan erilaisissa koulujen välisissä hankkeissa.   

Pekka on määrätietoisesti juurruttanut Reggio Emilia-pedagogiikan Hämeenlinnan varhaiskasvatukseen.

Kaupungin säästöpaineissa Pekka on aina pitänyt vahvasti Aimokoulun ja taiteen perusopetuksen puolia. Aimokoulussa on kuusi taiteen perusopetukseen liittyvää virkaa. Tämän Pekka on tehnyt mahdolliseksi. 

Pekan työskentelyssä keskeistä on ollut:

Luottamus hetkeen, tunteeseen sekä opettajiin ja heidän ammattitaitoonsa.

Pekka on avoin uusille ideoille, mikään ei ole mahdotonta toteuttaa, jos hyvä idea syntyy työyhteisössä.

***

Hallitus on kutsunut vuonna 2022 Kuvataidekoulujen liiton kunniajäseneksi Jyväskylän kansalaisopiston apulaisrehtori Klaus Savolaisen.

Kuvataidekoulujen liiton hallituksen perustelut valinnalle ovat: 

Klaus Savolainen on toiminut Jyväskylän kaupungin kuvataidekoulun rehtorina vuodesta 2001 ja vuodesta 2016 lähtien Jyväskylän kansalaisopiston apulaisrehtorina kuvataidekoulun liityttyä kansalaisopiston alaisuuteen. Kuvataidekoulujen liiton hallituksessa hän työskenteli ansioituneesti ensin varajäsenenä vuosina 1993-1996 ja puheenjohtajana vuodet 2003–2007.  Taiteen perusopetusliitto TPO ry:n puheenjohtajana hän toimi vuosina 2011–2013. Klaus toimi Kuvataidekoulujen liiton hallituksessa osallistuen aktiivisesti valtakunnalliseen kuvataidekoulujen kehittämiseen ja uudistamiseen.

Kuvataidekoulujen liitto vakiinnutti Klaus Savolaisen kautena toimintaansa koko kuvataidekoulutuksen ja -kasvatuksen kentän merkityksellisenä toimijana ja saanut aikaan merkittäviä edistysaskelia taiteen perusopetuksen aseman vakiinnuttamisessa maassamme.

Jyväskylän kansalaisopiston kuvataidekoulun (laaja oppimäärä) henkilökunta kuvailee apulaisrehtori Klaus Savolaista seuraavasti:

Klaus on yhteistyökykyinen sekä määrätietoinen kuvataiteiden ja pedagogiikan tuntija ja tekijä, joka positiivisella asenteellaan saa aikaan hyviä asioita.

Klaus on työtovereilleen luotettava, ystävällinen, rauhallinen, asiallinen, lempeä, empaattinen, auttavainen, energinen, keskusteleva, rohkaiseva, tasapuolinen, hauska, reilu ja reipas työkaveri.

Klausin rehtorihuoneen ovet on auki ja aina on voinut mennä juttelemaan.

Klaus hallitsee tilanteet hyvin. Oli ongelma sitten pieni tai iso, hänen tekee järkevät ongelmanratkaisut ja hänen päätöksentekoonsa on voinut luottaa.

Matkoilla hän on hyvä ja luotettava seura, olkoot koulutuspäivät, opintomatkat tai ulkomailla näyttelyiden rakentamista.

Klaus tunnetaan innokkaana näyttelyn ripustajana, jonka ammattitaito näyttäytyy suunnittelussa, tyylitajussa ja tarkkuudessa. Näyttelyt rakentuvat ilman kikkailuja hyviin taideteoksiin pohjautuen.

Klaus luo esimiehenä rennon luottamuksen ilmapiirin. Hän antaa tilaa opettajien ammattitaidolle ja kunkin omalle persoonalliselle tavalle tehdä työtä. Klaus on helposti lähestyttävä, ja hänen kanssaan erilaiset työssä vastaan tulevat arkiset haasteet hoituvat mutkattomasti. Klaus huolehtii suurista linjoista takertumatta epäolennaisiin yksityiskohtiin. Toisaalta hän huolehtii pienetkin käytännön epäkohdat nopeasti kuntoon niin, että kaikkien työ olisi mahdollisimman sujuvaa.

***

Hallitus on kutsunut vuonna 2022 Kuvataidekoulujen liiton kunniajäseneksi rehtori emerita Pirjo Tienhaaran (Olsson).

Kuvataidekoulujen liiton hallituksen perustelut valinnalle ovat: 

Vantaan kuvataidekoulun rehtori emerita Pirjo Tienhaara on toiminut vuosina 1995–2007 Kuvataidekoulujen liiton hallituksessa osallistuen aktiivisesti valtakunnalliseen kuvataidekoulujen kehittämiseen ja uudistamiseen. Vuosina 1995–1996 ja 2003–2007 Tienhaara oli Kuvataidekoulujen liiton hallituksen varajäsenen ja 1999–2002 hallituksen puheenjohtaja.

Pirjo Tienhaaran hallituskausien aikana Kuvataidekoulujen liitto kasvoi suomalaisen taidekasvatuksen kentän merkitykselliseksi toimijaksi. Pirjo Tienhaara osallistui aktiivisesti työhön, jolla vakiinnutettiin visuaalisten taiteiden taiteen perusopetuksen asemaa maassamme.

Vantaan kuvataidekoulun apulaisrehtorina Pirjo Olsson aloitti 1989.  Vuosina 1993–1997 hän toimi vs. rehtorina, jonka jälkeen rehtorina vuoteen 2013 saakka. Pirjo Tienhaaran uran aikana Vantaan kuvataidekoulun toiminta vakiintui osaksi kunnallista kuvataidekasvatuksen kenttää Vantaalla.

Vantaan kuvataidekoulun opettajat kuvailevat pitkäaikaista rehtoria ja työtoveriaan seuraavasti:

Hän on ollut tehokas ja tunnollinen, laajasti verkostoitunut sekä äidillistä huolenpitoa opettajakunnalle jakava rehtori. 

Pirjo on ollut aktiivisesti mukana koulumme opetustilojen suunnittelussa ja saimme hienot ja toimivat tilat mm. Kartanonkoskelle, Myyrmäkeen ja Kivistöön. 

Hänen johdollaan kuvataidekoulu osallistui moniin sekä kotimaisiin että kansainvälisiin projekteihin, koulutuksiin ja näyttelyihin. Opettajana Pirjo on lapsia kuunteleva. Hän nautti pienten lasten parissa työskentelystä ja täydensi osaamistaan luokanopettajan monialaisilla opinnoilla. 

Vastapainona rehtorin byrokraattiseen työhön Pirjo siivosi ja järjesti opetustiloja. Hän saattoi innoissaan korjata opettajien etukäteen oppitunneille varatut tarvikkeet takaisin paikoilleen ennen tunnin alkua. Kokouksissa puhuttiin asiaa työstä sekä asiaa naisten elämästä.

Pirjo on ollut suurella sydämellä mukana kuvataiteen opetuksessa ja koulun kehittämisessä, mutta häneltä löytyi aikaa myös ihmisten tarinoille. Kävimme yhdessä läpi monet itkut ja naurut ja sitten jatkoimme hommia.

Pirjo on jakanut kanssamme myös oman elämänsä helmiä, saimme mm. kuulla hauskoja tarinoita lapsenlapsista sekä Pirjon matkoista maailmalla.  

Jos Pirjon sormet olivat ennen savessa, nyt intohimoisella puutarhurilla ne ovat kukkamullassa! 

***

Kuvataidekoulujen liitto ry:n hallitus on nimennyt vuonna 2022 Kuvataidekoulujen liiton kunniajäseneksi sekä valinnut vuoden kuvataidekasvattajaksi 2022 rehtori, TaM Marketta Urpo-Koskisen. 

Kuvataidekoulujen liiton hallituksen perustelut kunniajäsenyys-valinnalle ovat: 

Rehtori Marketta Urpo-Koskinen on toiminut yli 25 vuotta (vuosina 1995–2021) Kuvataidekoulujen liiton hallituksessa osallistuen aktiivisesti valtakunnalliseen kuvataidekoulujen kehittämiseen ja uudistamiseen.

Marketta Urpo-Koskinen työskenteli ansioituneesti Kuvataidekoulujen liiton hallituksen varajäsenenä (1995–1997, 2003–2006), jäsenenä (2001–2002, 2007), varapuheenjohtajana (1999 – 2000) ja puheenjohtaja (2013–2018).

Marketta on ollut aktiivinen kuvataidekoulujen yhteishankkeissa esim. koordinoijana kaupunkitaiteen Navigaattorit-hankkeessa sekä toiminut osana vuoden 2017 taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden työryhmää kuvataiteen osalta.

Marketan sydäntä lähellä on aina ollut yhteistyö paikallisten kulttuuritoimijoiden ja taiteen perusopetuksen oppilaitosten kesken. Voidaankin sanoa, että lohjalainen lastenkulttuuri on kehittynyt rikkaaksi ja verkostoitunut Marketan innostuneen ja pitkäjänteisen panoksen ansiosta.

Marketta ei ole erotellut työtä, vapaa-aikaa, perhe-elämää tai taiteellista työskentelyä, sillä ne ovat aina liittyneet yhteen. Idearikkaana innostajana Marketta korostaa yhteistyön merkitystä, mutta seisoo vahvasti myös yksin vastuutehtävissään. Päätyönään Marketta on toiminut Lohjanseudun kuvataidekoulun rehtorina koulun perustamisesta 1985 saakka. Rehtorityön ohella Marketta on luonut omaa monitaiteista taiteellista uraa ja yhä innostuu uusista aluevaltauksista.

Ks. Vuoden kuvataidekasvattaja 2022 -perustelut täältä.

***

Lisätietoja:
Eliisa Sorvali
Toiminnanjohtaja
Kuvataidekoulujen liitto ry
puh: 040 736 3767
eliisa.sorvali@youngart.fi

***

Liiton aiemmin nimetyt kunniajäsenet ovat Ylitarkastaja emerita Inari Grönholm, professori emerita Liisa Piironen, toiminnanjohtaja emerita Marjatta Seger, rehtori, kuvataideopettaja emerita Eija Hahtonen, taiteilija Kaiju Haanpää, rehtori emerita Heli Tiainen, rehtori emerita Leena Stolzmann, kuvataideopettaja emerita Elisse Heinimaa.

TIEDOTE_Kuvataidekoulujen liiton uudet kunniajäsenet

Samankaltaiset artikkelit