Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto lausui medialukutaidosta ja mediakasvatuksesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on päivittämässä mediakasvatuksen kansallisia linjauksia. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) toimii alan asiantuntijaviranomaisena ja valmistelee vuoden 2019 aikana luonnoksen OKM:n medialukutaitopoliitiikaksi ja mediakasvatuksen kansalliseksi linjausasiakirjaksi. KAVI on pyytänyt alan keskeisiltä toimijoilta lausuntoja luonnoksesta.

Kuvataidekoulujen liitto korosti lausunnossaan mediakasvatus- ja medialukutaitolinjausten päivittämisen tarpeellisuutta. Nyky-yhteiskunnassa medialukutaitoa tulee vahvistaa sekä mediakasvatusta ja sen tutkimusta kehittää. Esityksessä kansalliseksi mediakasvatuslinjaukseksi korostuukin, että mediakasvatustyötä tulee tehdä laaja-alaisessa yhteistyössä, usean eri toimijan toimesta ja eri näkökulmista käsin.

Kuvataidekoulujen liitto toi lausunnossaan esiin systemaattisen ja laadukkaan media- ja mediataidekasvatuksen taiteen perusopetuksessa (TPO), jonka opetussuunnitelmissa korostuu läpileikkaavasti mediakasvatus ja monilukutaito. TPO:ssa media- ja mediataidekasvatusta annetaan tällä hetkellä eniten kuvataiteen sisällä, samalla tavalla kuten esimerkiksi peruskouluissa ja lukioissa annetaan media- ja mediataidekasvatusta kuvataiteen oppiaineessa. Mediataiteiden opetussuunnitelmia tulee pilotoida ja tukea vahvasti seuraavina vuosina. Laaja-alaisten medialukutaitojen kehittäminen vaatii rahoituspohjan vahvistamista ja vakauttamista, jotta luonnoksen visio voidaan toteuttaa.

Kaikilla koulutusasteilla taiteilija-opettajat ja kuvataideopettajat ovat tällä hetkellä avainroolissa mediakasvatuksen kentällä, sillä medialukutaitoon kuuluu visuaalinen lukutaito ja kuvanlukutaito. TPO:ssa oppija on aktiivinen toimija, joka oppii mediaa ja taidetta tehden eli on sisällön ja median tuottaja. Kuvataidekoulujen liiton mukaan mediakasvatuksen linjauksia tulee tarkentaa siten, että niissä tarkastellaan asiaa myös sisällön tuottajan näkökulmasta.

Kuvataidekoulujen liitto toimitti lausuntonsa lausuntopalvelut.fi-osoitteeseen, ja se on kokonaisuudessaan luettavissa täällä.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Riikka Mäkikoskela
riikka.makikoskela@youngart.fi
040 736 3767

Lisälinkit:

https://kavi.fi/fi/meku/mediakasvatus/kansallisten_mediakasvatuslinjausten_valmistelu

Luonnos kommentoitavaksi Kansalliset mediakasvatuslinjaukset.pdf

Samankaltaiset artikkelit