Liiton toiminta

VUODEN 2018 TOIMINTASUUNNITELMA
(ei sisällä talous-, henkilöstö- ja toimitila-kappaleita)                                       

Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto on kuvataide-, arkkitehtuuri- ja käsityökoulujen taustajärjestö, joka on perustettu vuonna 1982. Liiton varsinaisina jäseninä on 41 ja informaatiojäseninä 21 visuaalisten taiteiden taiteen perusopetusta antavaa oppilaitosta.

Jäsenoppilaitokset antavat kuvataiteen, arkkitehtuurin, käsityön ja mediataiteiden taiteen perusopetusta 3–20-vuotiaille lapsille ja nuorille. Visuaalisten taiteiden taiteen perusopetukseen osallistuu maassamme viikoittain 23 400 lasta ja nuorta.

Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton toiminnan tuloksena on korkeatasoinen ja aikaansa seuraavaa kuvataidepedagogiikka, taidekasvattajien verkottuminen sekä laadun ja itsearvioinnin kehittyminen.

Kehittämistyön avulla turvataan pitkäkestoinen harrastusmahdollisuus niille lapsille ja nuorille, jotka ovat suuntautuneet kuvataiteeseen, mediaan, arkkitehtuuriin tai käsityöhön.

 

KULTTUURIN PERUSTA

Kuvataide-, arkkitehtuuri- ja käsityökoulujen oppilaiden (ja heidän perheidensä) kautta visuaalinen taide ja kulttuuri kuuluu yli 100 000 suomalaisen arkeen. Kasvava taideharrastamisen piiri lisää taide- ja kulttuuripalvelujen käyttöä ja taideyleisöä.

Taiteen perusopetuksen toimintaedellytysten turvaaminen lisää tutkittuja taidekasvatuksen positiivisia vaikutuksia: ehkäisee syrjäytymistä, lisää lasten ja nuorten hyvinvointia, itseluottamusta, sosiaalisia taitoja ja kykyä ilmaista itseään.

Visuaalisen taiteen ja kulttuurin opetus kasvattaa vastuulliseen ja luovaan kansalaisuuteen: omien vaikutusmahdollisuuuksien ymmärtämiseen kaupunki- ja ympäristösuunnittelussa, muotoilun ja median tuottajana ja käyttäjänä.

Liitto tiedottaa taiteen perusopetuksen merkityksestä yksilölle ja yhteiskunnalle, niin koulutus- ja kulttuuripolitiikan asiantuntijoille kuin suurelle yleisölle.

Jäsenyhteisöissämme työskentelee vakituisesti satoja kuvataideopettajia, taiteilijoita, arkkitehtejä ja muotoilijoita. Sivutoimisena opettajana kuvataidekoulut työllistävät yli 500 kuvataiteilijaa.

Liitto kehittää kuvataidekasvatuksen laatua ja arvostusta, edistää nykytaidekasvatusta sekä tekee kuvataiteilijoiden ja muotoilijoiden työtä tunnetuksi tuleville sukupolville. Liitto on kuvataide- ja arkkitehtuurikoulujen välinen yhdysside ja tiedon kokoaja.

 

LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUS KULTTUURIIN NÄKIJÄNÄ, KOKIJANA, TEKIJÄNÄ JA VAIKUTTAJANA

Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton toiminta vahvistaa lasten ja nuorten yhdenvertaista osallistumista visuaalisten taiteiden kulttuuripalveluihin sekä vapaa-ajan palveluihin.

Alueellista saatavuutta ja saavutettavuutta liitto edistää kehittämällä kunnallisten, yksityisten sekä kansalaisopistojen yhteydessä toimivien kuvataidekoulujen toimintaa, verkottumista ja yhteistyötä.

Liitto tiedottaa kuvataidekouluverkostolle hallitusohjelmaan kuuluvan osaamisen ja koulutuksen neljännen kärkihankkeen, ”Taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden paraneminen”, tavoitteista ja toimeenpanosta sekä levittää tietoa hyvistä yhteistyömalleista

kuvataidekoulujen, koulujen ja päiväkotien välillä sekä kannustaa jäsenyhteisöjään osallistumaan kulttuurikasvatussuunnitelmien toteuttamiseen omassa kunnassaan.

Liitto edistää stipendirahaston kautta varainkeruuta vähävaraisten lasten kuvataideharrastuksen tukemiseksi vuonna 2018.

 

VISUAALISTEN TAITEIDEN TAITEEN PERUSOPETUSTA ANTAVIEN OPPILAITOSTEN ETUJEN VALVOMINEN

Toimintavuonna 2018 edunvalvonnassa ajankohtaista on hallitusohjelman osaamisen ja koulutuksen neljännen kärkihankkeen toteuttaminen visuaalisten taiteiden taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten osalta.

Pitkällä aikavälillä liitto puolustaa jäsenoppilaitostensa toimintaedellytyksiä sekä visuaalisten taiteiden taiteen perusopetuksen valtionrahoituksen kehittämistä. Lasten ja nuorten oikeus laadukkaaseen ja pitkäkestoiseen taideopetukseen tulee turvata myös taloudellisesti tiukkoina aikoina.

Edunvalvonnassa ja kulttuuripoliittisessa toiminnassa keskeistä on yhteistyö Taiteen perusopetusliitto TPO ry:ssä sekä visuaalisen alan taidekasvatusjärjestöjen kanssa.

Liitto esittää:

 • taiteen perusopetuksen opetustuntikohtaisen valtionosuuden tuntimäärien ja yksikköhinnan korottamista.
 • taiteen perusopetuksen harkinnanvaraisen valtionavustuksen määrärahan korottamista.
 • taiteen perusopetuksen kehittämistä sekä kunnallisissa, yksityisissä että vapaan sivistystyön alaisissa oppilaitoksissa.
 • liiton valtionavustuksien korottamista.
 • että varhaiskasvatuksen, koulujen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä kerhojen laadukasta taidekasvatustoimintaa kehitetään ja järjestetään yhteistyössä taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten kanssa.

 

VISUAALISTEN TAITEIDEN TAITEEN PERUSOPETUKSEN TUNNETUKSI TEKEMINEN

Liitto tekee tunnetuksi jäsenoppilaitostensa toimintaa ja tavoitteita pitämällä kiinteästi yhteyttä eduskuntaan, Opetus- ja kuttuuriministeriöön, Opetushallitukseen ja muuhun valtionhallintoon, alan järjestöihin, oppilaitoksiin, korkeakouluihin sekä muihin sidosryhmiin.

Keräämme tilastotietoa ja kehittämistarpeita visuaalisten taiteiden taiteen perusopetuksesta kahden vuoden välein toteutettavan kyselytutkimuksen avulla. Viimeisin kyselytutkimus on ladattavissa verkossa osoitteessa http://youngart.fi/oppilaitokset/tilastotietoa.

Tuomme jäsenyhteisöjemme ja niissä toimivien taidekasvattajien syvällistä ja kokemusperäistä tietoa visuaalisten taiteiden taidekasvatuksen käytännöistä ja merkityksestä koulutus- ja kulttuurihallinnon sekä päättäjien tietoon.

Taidekasvatuksen positiivista julkisuuskuvaa suurelle yleisölle edistetään tiedotus- ja näyttelytoiminnan avulla:

 • osallistumalla ”Omia ja toisten polkuja” -näyttely- ja mediakokonaisuuteen Espoossa järjestettävän kansainvälisen InSEA Interventions 2018 -kongressin yhteydessä.
 • ylläpitämällä ja kehittämällä visuaalisten taiteen taiteen perusopetusta esittelevää verkkopalvelua (www.youngart.fi)
 • julkaisutoiminnalla
 • tiedottamalla kuvataidekouluverkoston lasten oikeuksien päivän valtakunnallisesta ”Lyhtypuistoja ja valoinstallaatioita” -tempauksesta
 • julkistamalla vuosittain vuoden kuvataidekasvattaja -ansiomaininnan

 

JÄSENYHTEISÖJEN TAIDEKASVATUKSEN TASON EDISTÄMINEN

Koulutustoiminta

Liitto järjestää kaksi kertaa vuodessa koulutuspäivät liiton sääntömääräisten kokousten yhteydessä sekä erilliset rehtoripäivät.

Vuonna 2018 liitto koordinoi lisäksi Taiteen perusopetusliiton Uuden opetussuunnitelman luotsit -hankkeen kuvataiteen, arkkitehtuurin ja mediataiteiden koulutuspäivän järjestämisen helmikuussa sekä järjestää erillisen varhaisiän taidekasvatukseen keskittyvän koulutuspäivän toukokuussa.

Liiton järjestämässä koulutuksessa perehdytään visuaalisiin taiteisiin liittyviin ajankohtaisiin ilmiöihin, ylläpidetään ja täydennetään pedagogista ammattaitoa ja edistetään opetushenkilöstön jaksamista ja hyvinvointia. Koulutustilaisuuksissa jaetaan myös hyviä käytäntöjä ja avataan opetuksen kehittämiseen uusia näkökulmia.

Ajankohtaisia koulutusaiheita vuonna 2018 ovat uudet opetussuunnitelman perusteet ja paikallinen opetussuunnitelmatyö, kulttuurin kärkihankkeeseen liittyvä oppilaitosten ja muiden kuntatoimijoiden välinen yhteistyö, arkkitehtuuri- ja ympäristökasvatus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelmien toteuttaminen, Omia ja toisten polkuja ja Tilannekuvia-hankkeiden teemat. (Ks. tarkemmin kohdassa hankkeet ja kehittämisprojektit.)

Opettajien työtehoseura

Liiton koulutuspävien yhteydessä on kokoontunut vuodesta 2014 lähtien ”Opettajien työtehoseura”, joka on kuvataide-, arkkitehtuuri- ja käsityökoulujen opettajien vertaistuen foorumi. Opettajien verkostotapaamiselle järjestetään tilat ja välineet, paikalliset opettajat toimivat tapaamisten fasilisaattorina. Säännöllisten tapaamisten sisällöistä päättävät opettajaverkoston jäsenet.

Tiedotus- ja kehittämistoiminta
Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto ry

 • jakaa jäsenoppilaitoksilleen tietoa koulutus- ja kulttuuripoliittisista strategisista linjauksista, toimintaympäristön muutoksista sekä rahoitusmahdollisuuksista.
 • tiedottaa opetussuunnitelmien uudistustyöstä.
 • osallistuu valtakunnallisiin kehittämishankkeisiin.
 • toimittaa ja julkaisee jäsenkouluille niiden toimintaan liittyvää tiedotus- ja koulutusmateriaalia.
 • hakee rahoitusta vuonna 2017 valmistuneen pariopettajuuskokeilu-julkaisun suomen- ja ruotsinkielisen version painokuluihin.
 • liitto hakee rahoitusta pariopettajuuskokeilu-julkaisun suomen- ja ruotsinkielisen version painokuluihin.
 • jakaa taiteen perusopetuksen hyviä käytänteitä sekä pedagogista ja hallinnollista tukimateriaalia.
 • kerää jäsenoppilaitosten kehittämistä tukevaa tilastotietoa.
 • välittää tietoja myös muiden tahojen järjestämästä jatko- ja täydennyskoulutuksesta, kursseista, leireistä, kirjallisuudesta yms.

 

KOTIMAINEN YHTEISTYÖ

Liitto tekee yhteistyötä muiden taide-, lastenkulttuuri- ja kasvatusalan järjestöjen sekä taide- ja opettajankoulutusta antavien korkeakoulujen ja oppilaitosten kanssa.

Kiinteintä yhteistyö on Taiteen perusopetusliitto TPO ry:ssä, joka rekisteröitiin elokuussa 2008. TPO-liiton muut jäsenet ovat Esittävien taiteiden liitto ry, Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry, Suomen Musiikkioppilaitosten liitto ry, Suomen sanataideopetuksen seura ry ja Suomen tanssioppilaitosten liitto STOPP ry.

Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitolla on edustajat TPO-liiton hallituksessa sekä työryhmissä: 1) Taidekasvatuksen yhteiskunnallisen aseman kehittäminen ja 2) Taiteen perusopetuksen osaamisen kehittäminen.

Kuvataidekoulujen liitto tekee yhdessä Taiteen perusopetusliitto TPO:n kanssa kanssa aloitteita, antaa lausuntoja ja esittää kantansa toimintapiiriinsä kuuluvista asioista sekä pitää yhteyttä valtionhallintoon.

Liitto edistää visuaalisten alojen taidekasvatuksen asemaa yhteistyössä Kuvataideopettajat ry:n, Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry:n sekä muiden visuaalisia taiteita tai kulttuuria edustavien toimijoiden ja sidosryhmien kanssa.

Liitto osallistuu Kuvataideopettajat ry:n toimittaman ja julkaiseman taidekasvatuslehti Styluksen toimituskunnan työskentelyyn.

Lisäksi liitto on yhteistyökumppani Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seuran hankkeessa ”Tilannekuvia”, joka kasvattaa kulttuurien väliseen kohtaamiseen elokuvakasvatuksen keinoin.

 

KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ

Toimintavuonna osallistutaan eurooppalaisen Arts4all-verkoston Hollannin Leeuwardenissa vuonna 2018 järjestettävään seminaariin, jonka teemana on alueellisuus.
Arts4all-verkoston tavoitteena on taidekasvatuksen aseman vahvistaminen sekä yhteistyön kehittäminen eurooppalaisten taidekoulujen, kulttuurilaitosten ja taidekouluja edustavien järjestöjen välillä.

Liitto seuraa taidekasvatuksen kansainvälistä tutkimusta ja nykytilaa sekä välittää tietoa mm. kansainvälisen taidekasvatusjärjestö InSEA ry:n (International Society for Education through Art) konferensseista.

Liitto osallistuu Suomessa vuonna 2018 järjestettävän kansainvälisen InSEA-konferenssiin ”Omia ja toisten polkuja” -taidekasvatushankkeella.

Liitto tiedottaa Hyvinkään Lasten ja nuorten taidekeskuksen kansainvälisistä näyttelyistä ja projekteista kuvataidekoulukentälle.

 

HANKKEET JA KEHITTÄMISPROJEKTIT

Arkkitehtuuri- ja ympäristökasvatuksen saavutettavuuden kehittäminen

Liitto kehittää arkkitehtuurin ja ympäristökasvatuksen opetusmuotoja ja opetussuunnitelmien kehittämistä yhteistyössä jäsenyhteisöjensä, Taiteen edistämiskeskuksen (arkkitehtuurikasvatuksen läänintaiteilija) ja Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen kanssa.

Vuonna 2018 liitto on yhteistyökumppani Arkkitehtuuri- ja ympäristökasvatushanke SALVOS-kehittämishankkeessa. Hankkeen koordinaattori on Kuvataide- ja käsityökoulu Emil / Valkeakosken kuvataidekoulu.

Pitkäkestoiseen kehittämistyöhön liittyy arkkitehtuuri- ja ympäristökasvatuksen kehittämishankkeiden tulosten levittäminen liiton koulutuspäivillä ja tiedotuksessa, tiedonvälittäminen Arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon yleisötyöstä sekä Suomen kulttuuriperintökasvatuspäivien ja Euroopan kulttuuriympäristöpäivien hankkeista ja julkaisuista.

 

Taiteen perusopetuksen uuden opetussuunnitelman luotsit -hanke

Liitto tekee yhteistyötä ja on osatoteuttaja Taiteen perusopetuksen uuden opetussuunnitelman luotsit 1 -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on tukea taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten paikallista opetussuunnitelmatyötä ja lisätä opetushenkilöstön opetussuunnitelmaosaamista.

 

Kaikki piirtää -päivä

Lohjalla 11.11.2017 järjestettävän Kaikki piirtää -päivän pohjalta kutsutaan kuvataidekouluverkosto toteuttamaan valtakunnallista osallistavaa Kaikki piirtää -päivää. Piirtämisen iloa ja ilmaisumahdollisuuksia esteettömästi ja tasa-arvoisesti esiintuova päivä on tarkoitus vakiinnuttaa jokavuotiseksi tapahtumaksi.

 

EDUSTUS

Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto ry on jäsenenä seuraavissa yhteisöissä:

 • Hyvinkään lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiön neuvottelukunta
 • Suomen INSEA (International Society for Education through Art) ry.:n hallitus
 • Taiteen perusopetusliitto TPO ry
 • Suomen muinaistaideseura ry