Liiton toiminta

VUODEN 2016 TOIMINTASUUNNITELMA
(ei sisällä talous-, henkilöstö- ja toimitila-kappaleita)                                       

TOIMINTA-AJATUS

Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto on kuvataide-, arkkitehtuuri- ja käsityökoulujen taustajärjestö, joka on perustettu vuonna 1982. Liiton varsinaisina jäseninä on 41 ja informaatiojäseninä 23 oppilaitosta. Yhteensä 64 jäsenyhteisöstä 18 oppilaitoksen ylläpitäjiä ovat yksityiset kannatusyhdistykset, 12 on kunnallista lasten ja nuorten kuvataidekoulua, 31 toimii kunnallisen kansalaisopiston yhteydessä ja 2 yksityisen kansalaisopiston yhteydessä. Lisäksi yksi informaatiojäsen on kunnallinen lasten ja nuorten taidekeskus.

Jäsenoppilaitokset antavat kuvataiteen, arkkitehtuurin ja käsityön taiteen perusopetusta 3–20-vuotiaille lapsille ja nuorille. Visuaalisten taiteiden taiteen perusopetukseen osallistuu maassamme yli 20 000 lasta ja nuorta.

Visuaalisten taiteiden taiteen perusopetus tarkoittaa kouluajan ulkopuolella tapahtuvaa kuvataiteen, arkkitehtuurin, käsityön ja audiovisuaalisen taiteen opetusta.Taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) mukaan taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta. Opetushallitus on päättänyt opetussuunnitelmien perusteissa taiteen perusopetuksen tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä.

 

Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton tehtävänä on

 • valvoa visuaalisten taiteiden taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten etuja.
 • vahvistaa visuaalisten taiteiden asemaa valtakunnallisessa koulutus- ja taidekasvatusjärjestelmässä.
 • vaikuttaa valtakunnallisessa kulttuuripolitiikassa lasten- ja nuortenkulttuurin ja taidekasvatuksen puolesta.
 • tehdä tunnetuksi visuaalisten taiteiden taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten toimintaa ja tavoitteita.
 • edistää jäsenyhteisöjensä taidekasvatuksen tasoa.
 • kehittää yhteistyötä alan kotimaisten ja ulkomaisten toimijoiden kanssa.
 • tukea taidekasvatustyötä lasten ja nuorten hyvinvoinnin, kestävän kehityksen sekä monikulttuurisuuden hyväksi.

 

VISUAALISTEN TAITEIDEN TAITEEN PERUSOPETUSTA ANTAVIEN OPPILAITOSTEN ETUJEN VALVOMINEN

Toimintavuonna 2016 edunvalvonnassa ajankohtaista on Sipilän hallituksen kulttuurin kärkihankkeen toteuttaminen visuaalisten taiteiden taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten osalta. Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto tiedottaa taiteen perusopetuksen lakisääteisistä tavoitteista sekä jakaa tietoa kuvataidekoulujen toiminnasta paikallisesti ja valtakunnallisesti.Pitkällä aikavälillä liitto puolustaa jäsenoppilaitostensa toimintaedellytyksiä valtion ja kuntien säästöpaineissa. Lasten ja nuorten oikeus laadukkaaseen ja pitkäkestoiseen taideopetukseen tulee turvata myös taloudellisesti tiukkoina aikoina.
Edunvalvonnassa ja kulttuuripoliittisessa toiminnassa keskeistä on yhteistyö Taiteen perusopetusliitto TPO ry:ssä sekä visuaalisen alan taidekasvatusjärjestöjen kanssa.

Liitto esittää:

 • taiteen perusopetuksen opetustuntikohtaisen valtionosuuden tuntimäärien ja yksikköhinnan korottamista.
 • taiteen perusopetuksen harkinnanvaraisen valtionavustuksen määrärahan korottamista.
 • taiteen perusopetuksen kehittämistä sekä kunnallisissa, yksityisissä että vapaan sivistystyön alaisissa oppilaitoksissa.
 • liiton valtionavustuksien korottamista.
 • että varhaiskasvatuksen, koulujen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä kerhojen laadukasta taidekasvatustoimintaa kehitetään ja järjestetään yhteistyössä taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten kanssa.

 

VISUAALISTEN TAITEIDEN TAITEEN PERUSOPETUKSEN TUNNETUKSI TEKEMINEN

Liitto tekee tunnetuksi jäsenoppilaitostensa toimintaa ja tavoitteita pitämällä kiinteästi yhteyttä eduskuntaan, opetus- ja kuttuuriministeriöön, Opetushallitukseen ja muuhun valtionhallintoon, alan järjestöihin, oppilaitoksiin, korkeakouluihin sekä muihin sidosryhmiin.Taidekasvatuksen positiivista julkisuuskuvaa suurelle yleisölle edistetään tiedotus- ja näyttelytoiminnan avulla:

 • ylläpitämällä ja kehittämällä taiteen perusopetusta esittelevää verkkopalvelua (www.youngart.fi).
 • julkaisutoiminnalla
 • tiedottamalla kuvataidekouluverkoston lasten oikeuksien päivän valtakunnallisesta”Lyhtypuistoja” -tempauksesta.
 • julkistamalla vuosittain vuoden kuvataidekasvattaja -ansiomaininnan.
 • järjestämällä valtakunnallisia näyttelyitä ja osallistumalla messuille, tapahtumiin jayhteisnäyttelyiden järjestämiseen.
 • pitämällä yhteyttä tiedotusvälineisiin.

 

JÄSENYHTEISÖJEN TAIDEKASVATUKSEN TASON EDISTÄMINEN

Koulutustoiminta
Liitto järjestää kaksi kertaa vuodessa koulutuspäivät liiton sääntömääräisten kokousten yhteydessä sekä erilliset rehtoripäivät.
Liiton järjestämässä koulutuksessa perehdytään visuaalisiin taiteisiin liittyviin ajankohtaisiin ilmiöihin, ylläpidetään ja täydennetään pedagogista ammattitaitoa ja edistetään opetushenkilöstön jaksamista ja hyvinvointia. Koulutustilaisuuksissa jaetaan myös hyviä käytäntöjä ja avataan opetuksen kehittämiseen uusia näkökulmia. Ajankohtaisia koulutusaiheita vuonna 2016 ovat kulttuurin kärkihankkeeseen liittyvä oppilaitosten ja muiden kuntatoimijoiden välinen yhteistyö, varhaisiän taidekasvatus, monikulttuurisuuden huomiointi, tasa-arvo taidekasvatuksessa (pojat osallistumaan kuvataideopetukseen), erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus, oppimisympäristöjen kehittäminen, digitaalisten opetusvälineiden hyödyntäminen sekä oppilaitosten laadun kehittäminen.
Tiedotus- ja kehittämistoiminta

Liitto

 • jakaa jäsenoppilaitoksilleen tietoa koulutus- ja kulttuuripoliittisista strategisista linjauksista, toimintaympäristön muutoksista sekä rahoitusmahdollisuuksista
 • tiedottaa opetussuunnitelmaperusteiden uudistustyöstä
 • hakee rahoitusta valtakunnallisiin kehittämishankkeisiin
 • toimittaa ja julkaisee jäsenkouluille niiden toimintaan liittyvää tiedotus- ja koulutusmateriaalia.
 • jakaa verkossa taiteen perusopetuksen hyviä käytänteitä sekä pedagogista ja hallinnollista tukimateriaalia.
 • kerää jäsenoppilaitosten kehittämistä tukevaa tilastotietoa.
 • välittää tietoja myös muiden tahojen järjestämästä jatko- ja täydennyskoulutuksesta,kursseista, leireistä, kirjallisuudesta yms.

 

KOTIMAINEN YHTEISTYÖ
 
Liitto tekee yhteistyötä muiden taide-, lastenkulttuuri- ja kasvatusalan järjestöjen sekä taide- ja opettajankoulutusta antavien korkeakoulujen ja oppilaitosten kanssa.
 
Kiinteintä yhteistyö on Taiteen perusopetusliitto TPO ry:ssä, joka rekisteröitiin elokuussa 2008. TPO-liiton muut jäsenet ovat Esittävien taiteiden liitto ry, Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry, Suomen Musiikkioppilaitosten liitto ry, Suomen sanataideopetuksen seura ry ja Suomen tanssioppilaitosten liitto STOPP ry.
 
Yhteisliiton toimintaa suunnitellaan ja kehitetään työryhmissä: Työryhmät ovat 1) Taidekasvatuksen yhteiskunnallisen aseman kehittäminen ja 2) Taiteen perusopetuksen osaamisen kehittäminen.
 
Kuvataidekoulujen liitto tekee yhdessä Taiteen perusopetusliitto TPO:n kanssa kanssa aloitteita, antaa lausuntoja ja esittää kantansa toimintapiiriinsä kuuluvista asioista sekä pitää yhteyttä valtionhallintoon.
 
Liitto edistää visuaalisten alojen taidekasvatuksen asemaa yhteistyössä Kuvataideopettajat ry:n, Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry:n sekä muiden visuaalisia taiteita tai kulttuuria edustavien toimijoiden ja sidosryhmien kanssa.
Liitto osallistuu Kuvataideopettajat ry:n toimittaman ja julkaiseman taidekasvatuslehti Styluksen toimituskunnan työskentelyyn. Liitto huomioi Kuvataideopettajat ry:n 110- vuotisjuhlavuoden 2016. Liitto on yhteistyökumppanina kansainvälisen nuorten visuaalisen taiteen ja kulttuurin näyttelyä vuosille 2017 ja 2020 suunnittelevassa työryhmässä. Työryhmään kuuluvat Lasten ja nuorten taidekeskus, Helsingin Nuorisoasiainkeskus ja Amos Andersonin taidemuseo.

 

KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ

Liitto jatkaa yhteistyömuotojen kehittämistä ja pyrkii luomaan suhteita mm. naapurimaiden (Pohjoismaat, Venäjä, Baltian maat) taidekasvatusjärjestöjen ja kuvataidekoulujen kanssa. Yhteistyön kehittämistä tehdään yhteistyössä Hyvinkään Lasten ja nuorten taidekeskuksen kanssa.

Toimintavuonna osallistutaan eurooppalaisen Arts4all-verkoston Aarhusissa Tanskassa vuonna 2017 järjestettävän seminaarin suunnitteluun. Arts4all-verkoston tavoitteena on taidekasvatuksen aseman vahvistaminen sekä yhteistyön kehittäminen eurooppalaisten taidekoulujen, kulttuurilaitosten ja taidekouluja edustavien järjestöjen välillä.

Liitto seuraa taidekasvatuksen kansainvälistä tutkimusta ja nykytilaa sekä välittää tietoa mm. kansainvälisen taidekasvatusjärjestö InSEA ry:n (International Society for Education through Art) konferensseista.

 

HANKKEET JA KEHITTÄMISPROJEKTIT

Arkkitehtuuri- ja ympäristökasvatuksen saavutettavuuden kehittäminen

Liiton julkaisemassa kartoituksessa ”Taiteen perusopetus visuaalisissa taiteissa 2014” ilmenee, että arkkitehtuurin taiteen perusopetuksen saavutettavuuden parantaminen on yksi keskeisistä valtakunnallisista kehittämiskohteista.

Liitto tukee arkkitehtuurin ja ympäristökasvatuksen opetusmuotojen ja opetussuunnitelmien kehittämistä yhteistyössä jäsenyhteisöjensä, arkkitehtuurikasvatuksen läänintaiteilijan ja Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen kanssa.

Löytöretkellä – vuoden 2017 valtakunnallisen kuvataide-, käsityö- ja arkkitehtuurikoulujen näyttelyn valmistelu

Liitto järjestää 35-vuotisjuhlavuotenaan valtakunnallisen näyttelyn, joka esittelee lasten ja nuorten kuvantekemistä ja muotoilun iloa, riemua ja rikkautta eri puolilla maata.

Näyttely järjestetään Helsingissä keväällä 2017. Näyttely tuo esille korkeatasoista taidekasvatusta taiteen perusopetusta antavissa lasten ja nuorten kuvataidekouluissa ja arkkitehtuurikouluissa. Toimintavuonna 2016 liitto koordinoi näyttelyn suunnittelua ja valmistelua sekä anoo apurahoja näyttelyn toteuttamista.

Pienten lasten pedagogiikka / Saga-hankkeen levittäminen valtakunnalliseksi

Liitto on yhteistyökumppanina Osaava-ohjelmaan kuuluvassa Saga-hankkeessa jossa kehitetään kuvataidekoulujen valmiuksia varhaisiän taidekasvatukseen. Hankkeessa kartoitetaan ja kehitetään oppilaslähtöisiä tutkivan oppimisen menetelmiä kuvataidepedagogiikassa. Osaava-hankkeen hallinnollinen koordinaattori on Porvoon taidekoulu. Liitto levittää Saga-hankkeen tulokset valtakunnalliselle kuvataidekoulukentälle.

Taiteen perusopetuksen oppilaitosten laadun arviointi- ja kehittämishanke – Virvatulihanke

Liitto osallistuu Taiteen perusopetuksen oppilaitosten laadun arviointi- ja kehittämishankkeen, ns. Virvatuli-hankkeen jalkauttamiseen kuvataiteen perusopetuksen kentälle.
Liiton järjestämien koulutustilaisuuksien yhteydessä jaetaan kokemuksia arviointimallin soveltamisesta kuvataidekoulujen itsearviointiin.

EDUSTUS

Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto ry on jäsenenä seuraavissa yhteisöissä:Hyvinkään lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiön neuvottelukunta Suomen INSEA (International Society for Education through Art) Taiteen perusopetusliitto TPO ry
Suomen muinaistaideseuran jäsenLiitto hakee yhteisöjäsenyyttä Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seurasta sekä Mediakasvatusseurasta vuoden 2016 alusta lähtien.

Lataa tästä Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton VUOSIKERTOMUS 2014